"sporządzić" English translation

PL

"sporządzić" in English

PL

sporządzić {verb}

volume_up
Powinniśmy sporządzić zbiór norm minimalnych jednakowych w całej Unii, dotyczących ocieplania budynków.
We should draw up a list of uniform minimum building insulation standards for the whole EU.
Sporządzenie i wdrożenie wniosków dotyczących tych kwestii jest stosunkowo łatwe.
It is relatively easy to draw up and implement proposals on these issues.
Ponieważ wiele się ich podjęło sporządzić historyję o tych sprawach, o których my pewną wiadomość mamy;
Forasmuch as many have taken in hand to draw up a narrative concerning those matters which have been fulfilled among us,
Moglibyśmy sporządzić całą listę takich skarg.
We could make a whole list of such complaints.
Jeżeli dana instytucja nie przyjmie zalecenia, rzecznik może sporządzić specjalne sprawozdanie dla Parlamentu.
If the institution does not accept his recommendations, he can make a special report to Parliament.
Nie głosowałem nad tym sprawozdaniem, ponieważ zapomniałem sporządzić deklarację zainteresowania - również w kwestii finansowej.
I did not vote on this report, because I forgot to make a declaration of interest - of financial interest, no less.
Do ich sporządzenia i przyjęcia potrzeba znacznego wysiłku.
The effort required in order to draft and approve them is considerable.
Do umowy sporządzono protokół w celu uwzględnienia nowych państw członkowskich (Bułgarii i Rumunii).
The protocol to PCA had to be drawn up in order to allow the new Member States (Romania and Bulgaria) to join this agreement.
Wszyscy wiemy, że Komisja zobowiązała się niedawno do sporządzenia zielonej księgi w celu pobudzenia debaty w tej sprawie.
We are all aware of the Commission's recent commitment to draw up a Green Paper in the near future in order to stimulate a discussion on this issue.
Zalecane jest, aby zawiesina doustna leku CellCept była sporządzona przez farmaceutę bezpośrednio przed przekazaniem leku pacjentowi.
It is recommended that the pharmacist reconstitutes CellCept oral suspension for you prior to dispensing.

Synonyms (Polish) for "sporządzić":

sporządzić

Context sentences for "sporządzić" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishNależy sporządzić dokumentację dla każdego pacjenta na dołączonym arkuszu dokumentacyjnym.
Each patient should be documented according to the provided data sheet.
PolishW istocie po raz pierwszy udało im się sporządzić sprawozdanie.
As a matter of fact, they have, for the first time ever, produced a report.
PolishUZNAJĄC, że należy sporządzić listę aktów i traktatów określonych w artykule IV-437 ustęp 1,
WHEREAS a list should be drawn up of the acts and treaties referred to in Article IV-437(1);
PolishNależy sporządzić dokumentację dla każdego pacjenta na dołączonym arkuszu dokumentacyjnym.
Each patient should be documented using the provided data sheet.
PolishTytułem podsumowania chciałbym podziękować tym osobom, które pomogły mi sporządzić to sprawozdanie.
I should like to express my thanks to those colleagues who helped put this report together.
PolishKażdą dawkę leku należy sporządzić tylko wtedy, kiedy pacjent jest przygotowany do wykonania
− Prepare each dose only when you are ready for an injection.
PolishW celu ułatwienia integracji należy sporządzić listę środków koniecznych do jej ułatwienia.
To facilitate integration, a list of the funds required for facilitation purposes needs to be drawn up.
PolishNależy sporządzić listę statków pełnomorskich, które mają być złomowane w ciągu kliku najbliższych lat.
A list must be compiled of seagoing ships that are likely to be scrapped within a few years.
PolishStaraliśmy się sporządzić ocenę odpowiadającą w możliwie jak największym stopniu obecnej sytuacji.
We have tried to produce an appraisal that corresponds to the current situation as far as possible.
PolishCzyżbyśmy nie mogli po prostu sporządzić jednego, jasno sformułowanego, zwykłego sprawozdania?
Could we not perhaps have had one clear, simple report?
PolishZgodnie z propozycją pani poseł Grossetête musimy również sporządzić listę zakładów spełniających wyższe standardy.
As Mrs Grossetête has proposed, we must also list the facilities that meet higher standards.
PolishBez nich nie udałoby się sporządzić tego sprawozdania.
Without them we could not have produced this report.
PolishPo trzecie, każdy, kto potrzebuje takich sprawozdań finansowych, ubiegając się o kredyt, może je sporządzić.
Thirdly, anyone who needs such accounts for a bank loan is not prevented from having such accounts drawn up.
PolishPrzede wszystkim trzeba ocenić straty, a następnie sporządzić i złożyć wniosek o przyznanie pomocy.
First of all, the damage needs to be assessed and then an application for assistance has to be drawn up and submitted.
PolishOznacza to, że trzeba będzie sporządzić nową umowę, która będzie zawierała lepsze gwarancje bezpieczeństwa.
This means that a new agreement will have to be drawn up that will provide better guarantees regarding security.
PolishJeśli zaś występuje w postaci suchego proszku należy sporządzić zawiesinę doustną zgodnie z poniższymi instrukcjami:
If it appears to be a dry powder you should constitute the oral suspension by following the instructions below.
PolishNastępnie należy sporządzić roztwór testowy:
Now the preparation of the test solution follows:
PolishTak, ale nie można jej sporządzić w dowolny sposób.
PolishCzy mamy sporządzić rezolucję w tym tygodniu?
Shall we draft the resolution this week?
PolishKomisja nie jest jednak w stanie sporządzić wszystkich takich sprawozdań ze względu na nasze priorytety i ograniczone środki.
It is not feasible for the Commission to produce all these reports, due to our priorities and limited resources.