"sposobność" English translation

PL

"sposobność" in English

PL sposobność
volume_up
{feminine}

sposobność (also: okazja, zdarzenie, przypadek, możliwość)
Szczyt ten będzie stanowić doskonałą sposobność, aby nakreślić drogę naprzód.
The summit will be an excellent opportunity to plot our way forward.
Dla autorów jest to sposobność poszerzenia rynków i powiększenia grona czytelników.
It is an opportunity for authors to expand their market and their audience.
Pan poseł miał sposobność wyrazić swoje obawy, zanim zakończyliśmy debatę.
You had the opportunity to raise your concerns before we closed the debate.
sposobność (also: okazja, raz)
Jutro nadejdzie zatem sposobność do wspólnego działania, konsolidacji fiskalnej oraz zawarcia paktu stabilności z sankcjami.
Tomorrow, therefore, is an occasion for joint action, fiscal consolidation and a stability pact with sanctions.
Dzięki sprawozdaniu strategicznemu 2010 Parlament ma pierwszą sposobność analizy i oceny wyników i rezultatów realizacji polityki spójności.
With the 2010 strategic report, Parliament has the first occasion for analysis and evaluation of the outputs and results of cohesion policy implementation.
Mam przy tej okazji sposobność wyjaśnienia, dlaczego głosowałem za przyjęciem sprawozdania pana posła Beldera w sprawie stosunków gospodarczych i handlowych z Bałkanami Zachodnimi.
It falls to me on this occasion to explain my vote in favour of the report by Mr Belder on trade and economic relations with Western Balkans.

Synonyms (Polish) for "sposobność":

sposobność

Context sentences for "sposobność" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishBędzie to sposobność do ugruntowania stosunków, o których mówili szanowni posłowie.
It enables us to reinforce that relationship that honourable Members have talked about.
PolishOpinie grup na ten temat różnią się i będą one miały sposobność je wygłosić.
Opinions differ among the groups. They will be able to have their say.
PolishByć może nowy Komisarz będzie miał nową sposobność podjęcia działań w tym obszarze.
I would like to ask you to take the problem seriously.
PolishRosja zaoferowała nam sposobność powrotu do czasów militarnych.
Russia offered us the chance to go back and have military lives.
PolishJestem przekonany, że będziemy mieli kolejną sposobność, by się spotkać.
I am sure we will have the chance to meet up again.
PolishOczywiste jest, że przestrzeń powietrzna pozbawiona jest granic, a umowa to dobra sposobność, żeby to wyjaśnić.
It is clear that there are no boundaries in airspace, which is a good way of explaining this.
PolishNie iżbyśmy byli sposobni, co myśleć sami z siebie, jako sami z siebie, ale sposobność nasza z Boga jest;
not that we are sufficient of ourselves, to account anything as from ourselves; but our sufficiency is from God;
PolishJestem przekonany, że daje to Unii Europejskiej ogromną sposobność, by wyjść z problemów spowodowanych kryzysem finansowym.
I believe quite strongly that this offers huge opportunities for the European Union to move out of its problems with the financial crisis.
PolishDyrektywa powinna stwarzać pacjentom sposobność wynikającą z potrzeb, a nie środków, wyboru świadomego, a nie wyboru dokonanego pod przymusem.
The directive is intended to offer patients a choice which is based on their needs, not their means, and which is informed, not made under duress.
PolishW związku z tym stosowanie tego instrumentu stanowi dobrą sposobność do propagowania demokracji, rządów prawa oraz poszanowania praw człowieka w regionie.
In this regard, using this instrument offers a good way to promote democracy, the rule of law and respect for human rights in this region.
PolishJestem niemniej pewien, że uda się to uczynić w wyznaczonym czasie, a obywatele Europy zyskają jak najszybciej sposobność, by skorzystać ze swojej inicjatywy.
I am sure we will do it in the prescribed time, however, and European citizens will have a chance to use this initiative as soon as possible.
PolishTak jak Parlament Europejski przyjmuje stanowisko w stosunku do wszystkich posłów, tak również państwo będą mieli sposobność zadania pani Ashton pytań w trakcie przesłuchań.
Just as the European Parliament adopts a position on all Members, you will, of course, also be holding a hearing with Mrs Ashton.
PolishBędziemy również mieli sposobność przedyskutowania naszej współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego, która - mam przyjemność państwa poinformować - rozwija się w szybkim tempie.
We will also have a chance to discuss our crisis management cooperation which, I am pleased to say, is expanding rapidly.
PolishW ubiegłym tygodniu miałem sposobność śledzić zakończenie projektu pilotażowego, ale ostatecznie zabrakło czasu na uwzględnienie nabytych doświadczeń w tym sprawozdaniu.
I was able to follow the end of a pilot project last week, but as a result, there was not time to put the experiences gained from it in this report.
PolishJestem bardzo wdzięczny panu posłowi Howittowi za to, że dał mi sposobność nagłośnienia tego niecodziennego aktu konsekwencji i hojności ze strony koalicyjnego rządu w Londynie.
I am very grateful to Mr Howitt for enabling me to air this extraordinary act of consistency and generosity on the part of the coalition government in London.
PolishMam nadzieję, że następnym razem, gdy będziemy się zajmować pełnym sprawozdaniem Komisji do spraw zmian klimatycznych, uzyskamy sposobność przedstawienia szerszego zakresu argumentów.
I hope that the next time, when we deal with the full report from the Committee on Climate Change, we shall have a chance to put forward a rather wider spectrum of arguments.
PolishNiezwykle ważne jest, aby Komisja dała pani Hedegaard sposobność do tego, aby stała się ona politykiem do spraw klimatu, który może zmienić coś w Europie podczas posiedzenia w Cancún.
It is incredibly important for the Commission to give Mrs Hedegaard room to actually be a climate politician who can help to make a difference in Europe at the meeting in Cancún.
PolishRada będzie mieć również sposobność omówienia sposobu realizacji dalszych prac nad przeglądem mechanizmu oceny Schengen, co zapewni skuteczniejsze i bardziej jednolite wdrażanie dorobku.
The Council will also have a chance to discuss how to continue work on the revision of the Schengen evaluation mechanism to ensure more efficient and uniform implementation of the aquis.
PolishW okresie kadencji nowej Komisji nadarzy się ku temu sposobność w postaci zamierzonych propozycji zmian rozporządzenia finansowego, nowych ram finansowych oraz zreformowanego budżetu.
The intended proposals for a revision of the financial regulation, a new financial framework and a reformed budget will provide opportunities for doing so during the mandate of the new Commission.