"sposobności" English translation

PL

"sposobności" in English

PL sposobności
volume_up
{feminine plural}

sposobności (also: okazje)
Mieliśmy kilka sposobności, aby je omawiać w tej Izbie.
We have had several occasions to debate them in this House.

Context sentences for "sposobności" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishDzisiejsza wizyta Wielkiego Muftiego Syrii stanowi pierwszą z takich sposobności.
Today's visit by the Grand Mufti of Syria represents the first of these opportunities.
PolishUsuwając bariery handlowe i budując nowe mosty, tworzymy nowe sposobności.
By removing barriers to trade and building new bridges we create new opportunities.
Polish(NL) Dziękuję, Panie Przewodniczący, za danie mi sposobności odpowiedzi na to pytanie.
(NL) Thank you, Mr President, for giving me the opportunity to answer this question.
PolishChciałbym również skorzystać ze sposobności i poprosić o poparcie dla mojej poprawki 76.
I should also like to take this opportunity to request support for my Amendment 76.
PolishMogłoby to również oznaczać utratę sposobności do promocji poszanowania praw człowieka.
It could also mean a lost opportunity to promote respect for human rights.
PolishMusimy pójść tym tropem i skorzystać ze sposobności, by poprawić umowę.
We should pick up on this and take the opportunity to improve the agreement.
PolishChciałabym skorzystać z tej sposobności, by poczynić kilka dodatkowych spostrzeżeń.
I would like to take this opportunity to make a few additional points.
PolishDostrzegałem wiele niewykorzystanych sposobności i niedociągnięć, które pragnąłem poprawić.
I saw many unused opportunities and shortcomings that I wanted to sort out.
PolishNiemniej jednak odnotowałam to zaniedbanie i naprawię je przy najbliższej sposobności.
However, I have made a note of it and will make good the omission at the next opportunity.
PolishWiele osób nigdy nie miało sposobności i wiele osób musi być motywowanych.
Many have never had the opportunity, and many need to be motivated.
PolishSpodziewam się jednak, że przy najbliższej sposobności otrzymam od pana szczegółową odpowiedź.
However, I look forward to receiving your detailed reply at your earliest convenience.
PolishPrzygotowywany jest pakiet pomocowy, który zostanie zainicjowany przy najbliższej sposobności.
An aid package is being prepared, to be launched at the earliest possible opportunity.
PolishKorzystamy więc z tej sposobności, aby przedstawić nasze propozycje.
So we are availing ourselves of that opportunity to make our submission.
PolishWzywam do jednoczesnego przyjęcia obu dyrektyw przy tej sposobności.
In view of the occasion, I urge you to adopt both directives together.
PolishChcę tutaj nie tylko skorzystać ze sposobności, by zaprotestować przeciwko postępowaniu władz chińskich.
Not only should I use this opportunity to protest against the Chinese authorities.
PolishNie chcę kogoś, kto ucieknie przy pierwszej sposobności.
So I don't want somebody who's going to cut and run at the first opportunity.
PolishRok 2011 jest w istocie okresem wyzwań oraz sposobności zarówno dla Serbii, jak i Unii Europejskiej.
2011 is indeed a year of challenging opportunities for both Serbia and the European Union.
PolishDlatego przynajmniej powinien nam pan podziękować za danie panu sposobności przedstawienia pańskiego programu.
So at least thank us for having given you the opportunity to present your programme.
PolishPrzynajmniej spróbujmy dostać się tam na czas przy tej sposobności.
Let us at least try to get there in time on this occasion.
PolishWydaje się, że w przeddzień tego przeglądu pojawiły się nowe sposobności w kontekście międzynarodowym.
The international context seems to offer new opportunities on the eve of this review conference.