"sposoby" English translation

PL

"sposoby" in English

PL sposoby
volume_up
{feminine plural}

sposoby (also: drogi, zwyczaje, obyczaje, strony)
Obydwa sposoby są ostatecznie sposobami osiągnięcia tych samych celów.
Both ways are, ultimately, ways of achieving the same objectives.
Są dwa sposoby zorientowania na przeszłość i dwa na przyszłość.
There is two ways to be past-oriented, two ways to be future.
Możemy interweniować na dwa sposoby na mocy uprawnień przewidzianych traktatem.
We can intervene in two ways under the competences laid down in the treaty.
W związku z tym musimy zapewnić sobie sposoby stymulowania innowacji.
For that reason, we must give ourselves the means to strengthen innovation.
Unia Europejska ustaliła jednak sposoby reagowania na te ataki.
However, the European Union has established the means to respond to these attacks.
Jego członkowie mogą dobrowolnie wybierać inne sposoby finansowania.
Members are free to use alternative means of financing.
sposoby (also: formuły, wzory, formułki)
sposoby (also: formuły, wzory, formułki)
sposoby (also: tryby, metody, style)
Gdybyśmy dożywali 200 lat, pojawiłyby się nowe sposoby przeżywania życia.
There would be different modes of being you could experience if you were able to stay alive for, say, 200 years.
Przeszlibyśmy w obszar "człowiek plus", a proces ten można by kontynuować, poszerzając dostępne sposoby przeżywania.
So then, you move off to this larger sphere of "human +," and you could continue that process and eventually explore a lot of this larger space of possible modes of being.
sposoby (also: dochody, środki pieniężne)
W związku z tym musimy zapewnić sobie sposoby stymulowania innowacji.
For that reason, we must give ourselves the means to strengthen innovation.
Unia Europejska ustaliła jednak sposoby reagowania na te ataki.
However, the European Union has established the means to respond to these attacks.
Jego członkowie mogą dobrowolnie wybierać inne sposoby finansowania.
Members are free to use alternative means of financing.

Context sentences for "sposoby" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPaństwa członkowskie słusznie starają się znaleźć sposoby zwalczania tych zagrożeń.
The EU Member States are right to look at how these risks should be combated.
PolishO sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj swojego lekarza weterynarii.
Ask your veterinary surgeon how do dispose of medicines no longer required.
PolishO sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj swojego lekarza weterynarii.
Ask your veterinary surgeon how to dispose of medicines no longer required.
PolishPonieważ jest istotny dla atmosfery, staramy się poznać go na wszystkie sposoby.
Because it's important to the atmospheric system, we go to all lengths to study this thing.
PolishKraje kłócą się i negocjują potencjalne sposoby podziału dna morskiego.
Countries are quarrelling and negotiating about how the seabed might be divided up.
PolishDo zastosowania w powyższym wskazaniu dostępne są inne sposoby leczenia.
There are other alternative treatments available for the above-mentioned indication.
PolishLek jest stosowany sam w przypadkach, w których inne sposoby leczenia nie powiodły się.
It is used alone in conditions where other treatments proved unsuccessful.
PolishO sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj swojego lekarza weterynarii.
Ask your veterinarian how to dispose of medicines no longer required.
PolishWedług mnie, mamy jedynie dwa sposoby na zmniejszenie naszej zależności.
In order to reduce this dependency, there are two options, in my opinion.
PolishW Google, sposoby wyrażania współczucia są zawsze niemalże takie same.
In Google, expressions of corporate compassion almost always follow the same pattern.
PolishJak struny instrumentu, te struny mogą wibrować na różne sposoby.
It looks like a vibrating string -- that's where the idea, string theory comes from.
PolishW rzeczywistości sposoby rozwiązania tego konfliktu są dobrze znane już od jakiegoś czasu.
In fact, the parameters of the solution are well known, and have been known for some time.
PolishW europejskiej kulturze obszary dzikiej przyrody postrzegane są na dwa sposoby.
There is a dual perception of wilderness in European culture.
PolishMożemy wykorzystać ich sposoby, i zastosować je do zdrowej żywności.
But I think we can use their techniques and apply them to healthy food.
PolishW przypadkach oporności należy rozważyć alternatywne sposoby leczenia.
In cases of non-response, alternative therapies should be considered.
PolishTo wysoce wątpliwe polityczne sposoby wykorzystywania pieniędzy publicznych.
These are highly questionable political uses of public money.
PolishReagują jednak na różne sposoby na wytyczne określone przez Radę Unii Europejskiej.
However, they respond in different measures to the guidelines set out by the European Union's Council.
PolishJeżeli zaś chodzi o sposoby radzenia sobie z odpadami, mówimy o stosunkowo niewielkich ilościach.
As regards how we are to deal with the waste, we are talking about quite small quantities.
PolishOba leki obniżają ciśnienie we wnętrzu oka na różne sposoby.
These two drugs lower the pressure in the eye by different mechanisms.
PolishPlan działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii: Sposoby wykorzystania potencjału (debata)
Action Plan for Energy Efficiency: Realising the Potential (debate)