"sprawiedliwość" English translation

PL

"sprawiedliwość" in English

PL sprawiedliwość
volume_up
{feminine}

sprawiedliwość (also: jasność, uczciwość, czystość)
Istotnymi aspektami kształcenia dorosłych są efektywność i sprawiedliwość.
An important aspect of adult education is its effectiveness and fairness.
Moralność, odstraszanie i sprawiedliwość są kluczowe w debacie o karze śmierci.
Morality, deterrence and fairness are key in the debate on the death penalty.
Sprawiedliwość jest również ważna na poziomie obywateli.
Fairness is also important at the level of the citizen.
sprawiedliwość
Spóźniona sprawiedliwość to żadna sprawiedliwość, nie tylko dla podejrzanych, ale i dla osób pokrzywdzonych.
Justice delayed is justice denied, not only for suspects but also for victims.
Możemy zadać sobie pytanie: czym jest sprawiedliwość i czy sprawiedliwość jest ślepa, czy może sprawiedliwość to ślepota?
We can ask ourselves, what is justice, and is justice blind, or is justice blindness?
Jestem członkiem partii Prawo i Sprawiedliwość, największej partii opozycyjnej.
I am a member of the Law and Justice Party, the largest opposition party.
sprawiedliwość (also: słuszność)
volume_up
equity {noun}
Dla pojęcia ćwiczenia w rozumie, w sprawiedliwości, w sądzie i w prawości;
To receive instruction in wise dealing, In righteousness and justice and equity;
Jego część stanowią zasady sprawiedliwości i solidarności.
The principles of equity and solidarity are built into it.
Ponadto łamana jest wówczas zasada sprawiedliwości podatkowej wobec tych obywateli, którzy przestrzegają przepisów.
In addition, the principle of tax equity is infringed, as regards those citizens who do abide by the rules.
sprawiedliwość (also: słuszność)

Synonyms (Polish) for "sprawiedliwość":

sprawiedliwość

Context sentences for "sprawiedliwość" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishJeźli tedy niesprawiedliwość nasza Bożą sprawiedliwość zaleca, cóż rzeczemy?
But if our righteousness commendeth the righteousness of God, what shall we say?
PolishNależy konicznie oddać sprawiedliwość niezwykłemu wkładowi pracy Parlamentu.
It is only fair to acknowledge the extraordinary contribution of this Parliament.
PolishNiepomogą bogactwa w dzień gniewu; ale sprawiedliwość wybawia od śmierci.
Riches profit not in the day of wrath; But righteousness delivereth from death.
PolishNiezbożnik czyni dzieło omylne; ale kto sieje sprawiedliwość, ma zapłatę trwałą.
The wicked earneth deceitful wages; But he that soweth righteousness [hath] a sure reward.
PolishBo sprawiedliwy Pan, sprawiedliwość miłuje, na szczerego patrzą oczy jego.
For Jehovah is righteous; he loveth righteousness: The upright shall behold his face.
PolishMajętność i bogactwa są w domu jego, a sprawiedliwość jego trwa na wieki.
Wealth and riches are in his house; And his righteousness endureth for ever.
PolishNie pomogą skarby niezbożności; ale sprawiedliwość wyrywa od śmierci.
Treasures of wickedness profit nothing; But righteousness delivereth from death.
PolishAle w każdym narodzie, kto się go boi, a czyni sprawiedliwość, jest mu przyjemnym.
but in every nation he that feareth him, and worketh righteousness, is acceptable to him.
PolishTen, który chodzi w niewinności, i czyni sprawiedliwość, a mówi prawdę w sercu swojem;
He that walketh uprightly, and worketh righteousness, And speaketh truth in his heart;
PolishTedy niebiosa opowiedzą sprawiedliwość jego; albowiem sam Bóg jest sędzią.
And the heavens shall declare his righteousness; For God is judge himself.
Polishbyłby jako rzeka pokój twój, a sprawiedliwość twoja jako wały morskie;.
then had thy peace been as a river, and thy righteousness as the waves of the sea:.
PolishProblem ten musimy rozwiązać wyłącznie, aby oddać sprawiedliwość rybakom zawodowym.
This is only fair for the professional fishermen that we address this.
PolishJa opowiem sprawiedliwość twoję i sprawy twoje, któreć nic nie pomogą.
I will declare thy righteousness; and as for thy works, they shall not profit thee.
PolishOpowiadać będzie język mój wyroki twoje; bo wszystkie przykazania twoje są sprawiedliwość.
Let my tongue sing of thy word; For all thy commandments are righteousness.
PolishKto naśladuje sprawiedliwości i miłosierdzia, znajduje żywot, sprawiedliwość i sławę.
He that followeth after righteousness and kindness Findeth life, righteousness, and honor.
PolishGlobalna etyka wprowadzi sprawiedliwość i odpowiedzialność, by mogły one działać.
We have the means by which we could create a truly global society.
PolishJeśli teraz nie będziemy o tym mówić, to sprawiedliwość zakryje ciemna noc.
It is still two hours to midnight now, but we are building the future.
PolishI mniemasz, żeś to z rozsądkiem rzekł: Sprawiedliwość moja przechodzi Boską?
Thinkest thou this to be [thy] right, [Or] sayest thou, My righteousness is more than God's,
PolishSprawiedliwość strzeże tego, który żyje bez zmazy; ale niezbożność podwraca grzesznika.
Righteousness guardeth him that is upright in the way; But wickedness overthroweth the sinner.
PolishSprawiedliwość twoja sprawiedliwość wieczna, a zakon twój prawda.
Thy righteousness is an everlasting righteousness, And thy law is truth.