PL stanowiący
volume_up
{adjective masculine}

stanowiący (also: pozujący)
volume_up
posing {adj.}
W każdej chwili mogą ponownie wybuchnąć, stanowiąc zagrożenie dla bezpieczeństwa w regionie.
They can reignite at any time, posing a threat to regional security.
W moich poprawkach skupiłam się w szczególności na konsumencie i znaczeniu gwarancji, że konsumenci są chronieni przed produktami stanowiącymi zagrożenie dla ich zdrowia.
In my amendments I concentrated, in particular, on the consumer and on the importance of ensuring that consumers are protected from products posing a danger to their health.
Należy podkreślić, że bezpośrednie przeprowadzanie dowodów zgodnie z art. 17 rozporządzenia uprościło i przyspieszyło uzyskiwanie dowodów, nie stanowiąc większego problemu.
It should be stressed that the direct taking of evidence as mentioned in Article 17 of the regulation has simplified and accelerated the obtaining of evidence without posing any particular problem.

Context sentences for "stanowiący" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishCo robimy, by rozwiązać ten podstawowy problem, stanowiący sedno naszej całej debaty?
What are we doing about this major issue, which is the crux of this whole debate?
PolishJest to krok we właściwym kierunku, stanowiący sensowną reakcję na wyzwania gospodarcze.
This is a step in the right direction and a sensible response to those economic challenges.
PolishMamy też drugi zbiornik z tlenem stanowiący rezerwę bezpieczeństwa.
And that's what we use to inject, as we start to do our deep dives.
PolishDiacomit proszek do sporządzania zawiesiny doustnej zawiera aspartam stanowiący źródło fenyloalaniny.
Diacomit powder for oral suspension in sachet contains aspartame, a source of phenylalanine.
PolishJest to bardzo ważny dokument, stanowiący jeden z elementów pakietu środków dotyczących efektywności energetycznej.
This is a very important document which is part of an energy efficiency package.
PolishNależy ograniczyć nadmiar biurokracji administracyjnej stanowiący przeszkodę dla większości MŚP.
The excessive administrative bureaucracy that is an obstacle to the majority of SMEs must be removed.
PolishMamy system stanowiący ulepszenie systemu wewnętrznego.
We have a system that is an improvement on the internal system.
PolishOdcinek Stuttgart-Ulm, stanowiący najważniejsze wąskie gardło, oddany zostanie do użytku w 2020 roku.
The Stuttgart-Ulm section, which represents the most significant bottleneck, will be complete by 2020.
PolishUważam, że uczyniliśmy całkiem spory krok naprzód, stanowiący punkt wyjścia.
I believe that we have made quite a considerable effort, and I think that this is a significant step forward as a starting point.
PolishJednakże ewolucja Unii Europejskiej w twór stanowiący większą wersję Belgii nie leży w niczyim interesie.
Yet it is not in the interests of anyone in Europe for the European Union to evolve into a larger version of Belgium.
PolishUżywane skanery muszą mieć certyfikat bezpieczeństwa, stanowiący podstawę dopuszczenia do użytku we wszystkich państwach członkowskich.
The scanners used must have a safety certificate allowing their use in all Member States.
PolishNie powinno być postrzegane jako obciążenie, ale czynnik wzbogacający społeczeństwo i Europę, stanowiący jej bogactwo.
It should not be regarded as a liability, but something that enriches society and Europe and is a resource.
PolishTo wniosek zatwierdzony przez kolegium komisarzy, stanowiący zatem część strategii innowacyjnej Komisji.
It is a request that has been approved by the College and which is therefore part of the Commission's innovation strategy.
PolishRynek wewnętrzny stanowiący jeden z filarów Unii Europejskiej podlega ciągłym przekształceniom.
(PL) Mr President, as one of the pillars of the European Union the internal market is subject to constant change.
PolishW 20. rocznicę upadku muru berlińskiego, bardzo blisko nas jest inny mur stanowiący barierę dla wolności.
On the 20th anniversary of the fall of the Berlin Wall, there is another wall very close to us acting as a barrier to freedom.
PolishMyślę, że ważne jest, abyśmy opracowali ją w sposób stanowiący podstawę do konstruktywnego dialogu.
I think it is important that this is developed in a way that constitutes a basis for a constructive dialogue with all parties involved.
PolishBędzie to kolejny znak, że otoczenie legislacyjne w UE poprawia się w sposób stanowiący wsparcie dla jednolitego rynku.
It will be another sign that the legal environment in the EU is improving in a way that will support the unified market.
Polish7 stanowiący instrument prawny mający na celu zapewnienie egzekwowania przestrzegania art. 6.
And to prove that that was not just a hollow statement, the European Union furnished itself with Article 7 - the legal instrument to enforce Article 6.
PolishSektor usługowy, stanowiący 40 % PKB UE, jest szczególnie ważny w kategoriach rozwoju gospodarczego i walki z bezrobociem.
The services sector, which accounts for 40% of EU GDP, is particularly important for economic growth and for combating unemployment.
PolishPo drugie chciałbym przywołać powód stanowiący podstawę Unii Europejskiej, czyli przypomnieć, do osiągnięcia jakich założeń dąży Unia Europejska.
Secondly, I want to reinstate the reason underlying the European Union - what the European Union is striving to achieve.