PL

stanowić [stanowię|stanowiłbym] {imperfective verb}

volume_up
1. general
Sprawozdania Parlamentu stanowią element kompleksowej analizy podstawowych aspektów traktatu.
Parliament's reports add up to a comprehensive analysis of key aspects of the Treaty.
Istotnie stanowią one szeroki zakres działań, dając konkretny wyraz temu strategicznemu partnerstwu.
They indeed comprise a wide range of actions giving concrete expression to this strategic partnership.
Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią 99 % przedsiębiorstw UE i w skali Unii zatrudniają 100 milionów pracowników.
Small and medium-sized enterprises comprise 99% of all EU enterprises, and are responsible for 100 million jobs in the Union.
W sektorze państwowym szkolnictwa wyższego stanowią średnio 35% pracowników naukowych a w sektorze prywatnym - zaledwie 18%.
In the government and higher education sector they comprise an average of 35% of researchers, and in the private sector just 18%.
Ta zasada solidarności musi stanowić gwarancję europejskiego modelu społecznego.
This principle of solidarity must constitute the guarantee of the European social model.
Powinny stanowić teren działań wymierzonych przeciwko otyłości.
They should constitute another centre of activities in the fight against obesity.
Oceny skutków mogą stanowić istotne wsparcie dla procesu legislacyjnego.
Impact assessments (IAs) can constitute important support for the legislative process.
W przypadku niektórych rodzajów żywności skażenie promieniotwórcze może stanowić problem przez wiele lat.
Radioactive contamination can represent a problem over a number of years in some foods.
Wejście pojazdów elektrycznych na rynek mogłoby stanowić przewagę konkurencyjną przemysłu europejskiego.
The arrival of electric cars on the market could represent a competitive advantage for European industry.
Wprowadzenie na rynek pojazdów elektrycznych dla europejskiego przemysłu mogłoby stanowić przewagę konkurencyjną.
Putting electric cars on the market could represent a competitive advantage for European industry.

Context sentences for "stanowić" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishTe i wiele innych rozwiązań będą w przyszłości stanowić kluczowe sektory wzrostu.
These and many other solutions will be the essential growth sectors of the future.
PolishPrzyjęliśmy ją w grudniu 2006 roku i będzie ona stanowić wytyczne przez cały rok.
We adopted this in December 2006, and it will be our guideline throughout the year.
PolishW pewnych okolicznościach guz z komórek tucznych może stanowić zagrożenie życia psa.
In certain circumstances, mast cell tumours can be life threatening for your dog.
PolishPolityka spójności musi stanowić jeden z filarów naszej polityki gospodarczej.
The cohesion policy must be one of the basic pillars of our economic policy.
PolishPonadto, aspekty bezpieczeństwa muszą stanowić element wdrażania tej zasady.
Furthermore, safety aspects must form part of the principle's implementation.
PolishPowinno to stanowić wystarczającą zachętę do postępu i zamknięcia tej sprawy.
This should be incentive enough to push on and bring this matter to a close.
PolishPozostałe kanały udostępniania informacji powinny stanowić jedynie jej uzupełnienie.
Other information channels should only serve to supplement that information.
PolishTa zasada solidarności musi stanowić gwarancję europejskiego modelu społecznego.
This principle of solidarity must constitute the guarantee of the European social model.
PolishTa informacja powinna stanowić sedno, a nie być zapisana gdzieś małą czcionką.
This information should be upfront and not buried away in the small print.
PolishPołudniowy Sudan powinien obecnie stanowić główny priorytet działań humanitarnych UE.
Southern Sudan should now be the EU's number one humanitarian development priority.
PolishJeśli każda jednostka ma stanowić o sobie, to Europa stanie się niepotrzebna.
If it is a question of every man for himself, then Europe will become an irrelevance.
PolishStrategia Europa 2020 powinna stanowić punkt odniesienia przy wdrażaniu WRF.
The Europe 2020 strategy should be the implementation reference for the MFF.
PolishTransatlantycki rynek emisji dwutlenku węgla mógłby stanowić zaczątek rynku światowego.
A transatlantic market for carbon emissions could be the start of a global market.
PolishTe protokoły nie miały same w sobie stanowić podstawy prawnej do wymiany danych.
This memorandum was not intended to be, in itself, a legal base for any exchange of data.
PolishObawiam się, że przystąpienie Turcji będzie stanowić kroplę, która przepełni czarę.
I fear that Turkey joining will be the straw that breaks the camel's back.
PolishMoże to stanowić ostrzeżenie dla dłużnika i poskutkować różnego rodzaju komplikacjami.
That may give the debtor warning and it may cause all sorts of complications.
PolishDialog, jako klucz do tolerancji, musi stanowić pierwszorzędny przedmiot naszej uwagi.
Dialogue, as the key to tolerance, must be at the forefront of our attention.
PolishFentanyl- ratiopharm, jest lekiem, który może stanowić zagrożenie dla życia dziecka.
Fentanyl-ratiopharm is a medicinal product that could be life-threatening to children.
PolishCiężkie reakcje alergii na insulinę mogą stanowić zagrożenie dla życia.
Severe allergic reactions to insulin may occur which may become life-threatening.
PolishMoże to wywołać dyskusję, czy nie będzie to stanowić dyskryminacji palaczy.
There could be some discussion about whether this might discriminate against smokers.