PL stanowić
volume_up
[stanowię|stanowiłbym] {verb}

Program "owoce w szkole” może w tym względzie stanowić wartościowy wkład.
The school fruit scheme can make a valuable contribution in this context.
Dlatego też w programie ramowym nowej Komisji musi to stanowić bezwzględny priorytet.
This is the reason that the new Commission's framework programme must make this an absolute priority.
W roku 2100 obywatele UE będą stanowić zaledwie 3 % populacji.
In 2100, we will make up 3% of that population.
W roku 2100 obywatele UE będą stanowić zaledwie 3 % populacji.
In 2100, we will make up 3% of that population.
Przewiduje się, że w roku 2050 stanowić będzie zaledwie 5 %.
In 2050, it is only expected to make up 5%.
W tym duchu udaję się na lunch, którego znaczną część stanowić będą banany.
In that spirit I will be retiring for my lunch, of which bananas will make up a very important part of the menu.
Choroby neurodegeneracyjne stanowią w Europie poważny problem opieki zdrowotnej.
Neurodegenerative diseases pose a major health problem in Europe.
Po pierwsze uważamy, że praktyczne trudności stanowią przeszkody same w sobie.
Firstly, we consider that the practical difficulties pose an obstacle in themselves.
Jednak wszystkie te liczne projekty stanowią w tej chwili problem.
However, all these numerous projects pose a problem at the moment.
stanowić
volume_up
to provide [provided|provided] {vb} (chance, example, incentive)
Podatek od transakcji finansowych mógłby stanowić potężne nowe źródło finansowania rozwoju.
The financial transaction tax would provide a potent new source of development funding.
Unia Europejska mogłaby stanowić tutaj najlepszy model praktyki.
The European Union could provide a best practice model here.
Mógłby on stanowić w Europie odpowiedni trzon transportu.
It could provide Europe with a proper transport backbone.

Context sentences for "stanowić" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishTe i wiele innych rozwiązań będą w przyszłości stanowić kluczowe sektory wzrostu.
These and many other solutions will be the essential growth sectors of the future.
PolishPrzyjęliśmy ją w grudniu 2006 roku i będzie ona stanowić wytyczne przez cały rok.
We adopted this in December 2006, and it will be our guideline throughout the year.
PolishW pewnych okolicznościach guz z komórek tucznych może stanowić zagrożenie życia psa.
In certain circumstances, mast cell tumours can be life threatening for your dog.
PolishPolityka spójności musi stanowić jeden z filarów naszej polityki gospodarczej.
The cohesion policy must be one of the basic pillars of our economic policy.
PolishPonadto, aspekty bezpieczeństwa muszą stanowić element wdrażania tej zasady.
Furthermore, safety aspects must form part of the principle's implementation.
PolishPowinno to stanowić wystarczającą zachętę do postępu i zamknięcia tej sprawy.
This should be incentive enough to push on and bring this matter to a close.
PolishPozostałe kanały udostępniania informacji powinny stanowić jedynie jej uzupełnienie.
Other information channels should only serve to supplement that information.
PolishTa informacja powinna stanowić sedno, a nie być zapisana gdzieś małą czcionką.
This information should be upfront and not buried away in the small print.
PolishPołudniowy Sudan powinien obecnie stanowić główny priorytet działań humanitarnych UE.
Southern Sudan should now be the EU's number one humanitarian development priority.
PolishJeśli każda jednostka ma stanowić o sobie, to Europa stanie się niepotrzebna.
If it is a question of every man for himself, then Europe will become an irrelevance.
PolishStrategia Europa 2020 powinna stanowić punkt odniesienia przy wdrażaniu WRF.
The Europe 2020 strategy should be the implementation reference for the MFF.
PolishTransatlantycki rynek emisji dwutlenku węgla mógłby stanowić zaczątek rynku światowego.
A transatlantic market for carbon emissions could be the start of a global market.
PolishTe protokoły nie miały same w sobie stanowić podstawy prawnej do wymiany danych.
This memorandum was not intended to be, in itself, a legal base for any exchange of data.
PolishObawiam się, że przystąpienie Turcji będzie stanowić kroplę, która przepełni czarę.
I fear that Turkey joining will be the straw that breaks the camel's back.
PolishMoże to stanowić ostrzeżenie dla dłużnika i poskutkować różnego rodzaju komplikacjami.
That may give the debtor warning and it may cause all sorts of complications.
PolishDialog, jako klucz do tolerancji, musi stanowić pierwszorzędny przedmiot naszej uwagi.
Dialogue, as the key to tolerance, must be at the forefront of our attention.
PolishFentanyl- ratiopharm, jest lekiem, który może stanowić zagrożenie dla życia dziecka.
Fentanyl-ratiopharm is a medicinal product that could be life-threatening to children.
PolishCiężkie reakcje alergii na insulinę mogą stanowić zagrożenie dla życia.
Severe allergic reactions to insulin may occur which may become life-threatening.
PolishMoże to wywołać dyskusję, czy nie będzie to stanowić dyskryminacji palaczy.
There could be some discussion about whether this might discriminate against smokers.
PolishŻadna duża ekspozycja nie może stanowić więcej niż 25% funduszy własnych banku.
No large exposure may account for more than 25% of a bank's own funds.