PL starzenie się
volume_up
{neuter}

starzenie się
volume_up
ageing {noun}
Starzenie się społeczeństwa jest wyzwaniem dla Europy oraz jej gospodarki.
Population ageing is a challenge to European society and to Europe's economy.
Starzenie się, szczególnie w przypadku kobiet, nie powinno być ciężarem.
Ageing and growing old, especially with regard to women, should not be a burden.
Do wyzwań tych należą zmiany demograficzne i starzenie się społeczeństwa europejskiego.
These challenges are demographic decline and the ageing of Europe's population.
starzenie się (also: wychodzenie z użycia)
Planowe starzenie się to celowe tworzenie produktów, które nie są trwałe i nie nadają się do naprawy.
Planned obsolescence is the deliberate creating of products that will not last and that are not repairable.
starzenie się (also: starość)

Synonyms (Polish) for "starzeć się":

starzeć się

Similar translations for "starzenie się" in English

starzec noun
się pronoun

Context sentences for "starzenie się" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishA David chciał dokładnie odwzorować twarz Brada, żeby ukazać jego starzenie się.
And David wanted to carve deeply into Brad's face to bring the aging to this character.
PolishI nie chodzi o dodatkowe skrzela czy coś w tym stylu, lecz coś ważnego - jak starzenie się.
Now I don't mean extra gills or something -- something we care about, like aging.
PolishDowiadujemy się, że starzenie jest procesem kontrolowanym przez geny, a dokładniej przez hormony.
It says that aging is subject to control by the genes, and specifically by hormones.
PolishJaka metafora najlepiej opisze starzenie się?
What is the appropriate new metaphor for aging?
PolishZe względu na postępujące starzenie się społeczeństwa w Europie liczba ta może się podwoić w ciągu nadchodzących kilku dziesięcioleci.
Given Europe's increasingly aged population, this figure is likely to double over the next few decades.
PolishNiestety starzenie się społeczeństwa wpłynie również na zwiększoną zachorowalność na raka w ciągu najbliższych dziesięcioleci.
Unfortunately, the aging of society will also contribute to an increase in the incidence of cancer in the next few decades.
PolishStarzenie się populacji odzwierciedla podwyższoną jakość życia i zwiększoną solidarność społeczną, a także zmniejszenie wartości rodziny.
The aging population reflects an increase in quality of life and social solidarity as well as the devaluation of the family.
PolishStarzenie się, zwiększenie liczby ludzi starszych to wzrost zapotrzebowania na szereg usług i inne produkty, rośnie więc popyt w tym obszarze.
The growing number of older people, plus the need for a wider range of services and products, increases demand in this area.
PolishObejmują one trendy demograficzne, takie jak starzenie się ludności wiejskiej, oraz trudności, z jakimi muszą zmierzyć się młodzi rolnicy rozpoczynający działalność.
They include demographic trends, such as aging farming populations and the obstacles faced by young farmers to starting up.
PolishStarzenie się Europy powoduje konieczność szczególnej dbałości o usługi opiekuńcze i tu też zwracam uwagę na potrzebę obniżenia stawek VAT.
An aging population in Europe means that we must pay particular attention to the provision of care and I would therefore draw your attention to the need to reduce the VAT rate in that sector as well.
PolishPolityka spójności będzie musiała stawić czoła z nowymi zjawiskami, takimi jak starzenie się i wymieranie ludności Europy, niestabilność dostaw energii oraz zniszczenie środowiska.
Cohesion policy will have to deal with new phenomena, such as the aging and dying out of the European population, the instability of energy supplies and the deterioration of the environment.