"struktura" English translation

PL

"struktura" in English

PL struktura
volume_up
{feminine}

1. general

struktura (also: budowa, konstrukcja)
Jej struktura zawiera coraz bardziej precyzyjną strukturę wszystkiego.
Its structure contains, with ever-increasing precision, the structure of everything.
Najbardziej liczy się struktura budżetu i efektywność wydatków.
What matters most is the structure of the budget and the effectiveness of spending.
Nasza struktura organizacyjna jest przejrzysta i klarowna.
We have an organisational structure that is transparent and clear-cut.
struktura (also: układ, kształt, budowa)
volume_up
conformation {noun} [form.]
struktura (also: materiał, tkanina)
volume_up
fabric {noun}
Są to środki mające na celu zapewnienie MŚP ochrony, rozwoju struktury gospodarczej i struktur produkcji oraz zwiększenia zatrudnienia.
These are measures designed to protect SMEs, stimulate our economic and productive fabric, and boost employment.
Powoduje to występowanie kryzysów społecznych i środowiskowych oraz załamywanie się struktur produkcji.
Such movements frequently result in signs of breakdown both socially and environmentally and in the productive fabric.
Europa musi walczyć o otrzymanie rozbudowanych struktur przemysłowych, od których zależą losy MŚP oraz usług świadczonych na rzecz przedsiębiorstw.
Europe must fight to maintain the extensive industrial fabric on which SMEs and services to businesses are dependent.
struktura (also: budowa, konsystencja, faktura, tekstura)
I jest się w pewnym sensie uwięzionym w strukturze Kymaerica.
And you're kind of trapped in the texture of Kymaerica.
Widać, że struktura porów skóry zmienia się kolosalnie od rozciągniętej, aż do regularnej jej faktury.
You can see that the skin pore structure changes enormously from stretched skin pores to the regular skin texture.
W maśle czy innych produktach o obniżonej zawartości tłuszczu, wraz z tłuszczem znika również smak i struktura.
In low-fat butter, or actually in many low-fat products, when you take the fat out, you actually take the taste and the texture out.
struktura (also: układ, budowa, splot, tkanie)
volume_up
contexture {noun} [form.]

2. "organizacji"

struktura
volume_up
setup {noun} [coll.] (of an organization)
Wierzę, że Europa nie może decydować o strukturze tych krajów.
I do believe that Europe can dictate the setup in these countries.
Gdzie są zatem ograniczenia i gdzie są granice niezależności i odpowiedzialności w takiej strukturze?
Where are the limitations, and where are the limits of independence and accountability in such a set-up?
W ramach skutecznych reform należy także z bardzo bliska przyglądać się pozabankowym instytucjom finansowym oraz strukturze i funkcjonowaniu rynków finansowych.
Effective reforms also have to look very closely at non-bank financial institutions and at the set-up and functioning of financial markets.

Context sentences for "struktura" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishStruktura mikroekonomiczna i platforma postępu nawet nie istniały.
The microeconomic framework and foundation for moving forward was not even there.
PolishStruktura organizacyjna odzwierciedla zadania pełnione przez EBC.
The overall responsibility for day-to-day business lies with the Executive Board.
PolishPowstaje nowa struktura, coś w rodzaju gospodarczego odpowiednika Schengen.
A new architecture is being born, almost a kind of economic Schengen.
PolishZauważamy również, że struktura zużycia wody jest bardzo zróżnicowane w obrębie Europy.
We also note that patterns of water use vary greatly within Europe.
PolishObecna struktura płci i postawy to czynniki, które w dużym stopniu przyczyniły się do tego niepowodzenia.
The current gender structures and attitudes play an important role in this failure.
PolishOdpowiednia struktura budżetu jest także krokiem we właściwym kierunku.
The budget structuring is also a step in the right direction.
PolishGrupa zadaniowa była strukturą polityczną, której celem było szybkie osiągnięcie konsensusu.
A general remark: the task force was a political framework aimed at rapidly generating consensus.
PolishPrzyszła globalna struktura rynków finansowych i przyjęcie planu uzdrowienia gospodarki dla UE (debata)
Future global architecture of financial markets and EU economic recovery plan (debate)
PolishInnym ukrytym problemem jest społeczna struktura przyrostu naturalnego.
Another hidden problem is the social composition of births.
Polishprzerost skóry, znamiona *, nieprawidłowa struktura włosów *
Hypoglycaemic seizure, hyperglycaemia, hyperlipidaemia*, obesity*
PolishA nasza struktura organizacyjna nie przypomina żadnej tradycyjnej organizacji, jaką można sobie wyobrazić.
And the way that we're organized is not like any traditional organization you can imagine.
PolishWyróżniają się tutaj trzy rzeczy: przywództwo, dyplomacja i struktura oraz działanie organizacji państwowych.
Three things stand out: leadership, diplomacy and institutional design.
PolishTa struktura przypominająca drzewo i pączki wskazuje na stan zapalny; prawdopodobnie jest tam zakażenie.
This sort of tree and bud formation indicates there's inflammation; there's likely to be infection.
PolishKonstytucyjna struktura Unii Europejskiej coraz bardziej przypomina strukturę państwa narodowego.
The constitutional architecture of the European Union is increasingly taking on the form of a nation state.
PolishWszyscy jesteśmy oburzeni wysokością i strukturą cen produktów żywnościowych.
(FR) Mr President, we are all infuriated at the level of food prices and the way they are structured.
PolishWiemy z naszego modelu formalnego, że struktura mózgu odbierająca komentarze Krytyka to Aktor.
In fact, it makes so much sense that we can construct an electronic toy circuit that simulates the behavior of the fly.
PolishStruktura służby ma wiele słabości, a szczegółowe informacje na ten temat wciąż budzą nasze największe obawy.
The architecture of the service has numerous weaknesses, the details of which still cause us great concern.
PolishPaństwa członkowskie powinny opowiadać się za taką strukturą energetyczną, która powoduje możliwie jak najmniejsze zanieczyszczenie.
Member States should opt for the energy mix that causes the least pollution possible.
PolishOd 12 000 lat struktura wiekowa populacji przypomina piramidę, na szczycie której znajdują się najstarsi.
For 12,000 years, the distribution of ages in the human population has looked like a pyramid, with the oldest on top.
PolishCzego by nie wymienić, żadna struktura na szczeblu ponadnarodowym nie ma takiego poziomu odpowiedzialności demokratycznej.
You name it, nothing above the level of the nation state has that level of democratic accountability.