"stwarzać" English translation

PL

"stwarzać" in English

PL stwarzać
volume_up
[stwarzam|stwarzałbym] {imperfective verb}

Propagować i stwarzać płaszczyzny współpracy proponując ciekawe programy.
It should promote and create common ground for cooperation by putting forward interesting programmes.
Musimy stwarzać więcej miejsc pracy i większy potencjał na naszych rynkach pracy.
We need to create more jobs and more capacity in our labour markets.
Była to sugestia dotycząca tego, jak nie stwarzać obciążeń.
This was your suggestion for how not to create a burden.
stwarzać (also: stworzyć)
volume_up
to conceive [conceived|conceived] {vb} (idea, method)
Program sztokholmski powinien więc stwarzać szereg zachęt i na tym się koncentrować.
The Stockholm Programme should, therefore, establish a number of incentives, and should concentrate on these areas.
Projekt Komisji w jego obecnej wersji wydaje się stwarzać obiektywne warunki do tworzenia sztucznych monopoli w dziedzinie utworów kultury.
In its present version the Commission's draft seems to provide an objective ground to establish artificial monopolies in cultural works.
Stwarza też nowe ramy dialogu politycznego.
The agreement establishes a new framework for political dialogue.

Synonyms (Polish) for "stwarzać":

stwarzać
Polish

Context sentences for "stwarzać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPojęcie to wydaje się stwarzać poważne potencjalne zagrożenia dla ochrony pracowników.
This concept appears to harbour serious dangers in terms of worker protection.
PolishWPR musi stwarzać szansę na przyjęcie bardziej proekologicznych praktyk.
Our CAP must be an opportunity to take a step towards adopting greener practices.
PolishZgadzam się, że nie możemy stwarzać precedensu i łagodzić przyjętych kryteriów.
I agree that we cannot set precedents by lowering the agreed criteria.
PolishCo więcej, należy stwarzać warunki do powstawania przedsiębiorczych uniwersytetów.
Furthermore, more entrepreneurial universities should be encouraged.
PolishNie należy stwarzać nierównej konkurencji kosztem żeglugi europejskiej.
There should be no unfair competition at the expense of European shipping.
PolishPołączenie różnych form walki z dyskryminacją może stwarzać dyskryminację.
The combination of different forms of combating discrimination may lead to discrimination.
PolishJeżeli nie pomagamy, przynajmniej nie powinniśmy stwarzać większych problemów.
If we are not helping, at least we should not cause more trouble.
PolishJest rzeczą oczywistą, że sprawozdanie to nie powinno stwarzać okazji do nadużyć w sferze danych.
It goes without saying that this report must not provide an opportunity for data abuse.
PolishNigdy nie możemy stwarzać wrażenia, że nasza Izba mogłaby kiedykolwiek zajmować odmienne stanowisko.
We should never give the impression that this House could ever take a different view.
PolishMają one po prostu stwarzać możliwości, a zatem muszą być świadczone dobrowolnie.
Instead they must simply offer opportunities. Such services must therefore be provided on a voluntary basis.
PolishNaszym zdaniem, nie należy stwarzać zagrożenia dla istniejących porozumień.
In our view existing treaties should not be jeopardised.
PolishA może dlatego, że wprowadza przepisy prawa zamiast stwarzać ogólne ramy służące ich stanowieniu?
Is it because it makes law, rather than a framework for law-making?
PolishNie powinniśmy stwarzać okazji do wywierania wszystkich tych populistycznych nacisków.
We should not allow room for all populist pressures.
PolishPrzepisy przyszłej 14. dyrektywy nie mogą stwarzać możliwości ucieczki od silnych systemów partycypacji.
A future 14th Directive must not provide an escape route from strong participation systems.
PolishOczywiście każde powiązanie tego rodzaju będzie stwarzać problemy.
Clearly any link of this kind will present problems.
PolishDzisiaj ten europejski projekt nie próbuje już nawet stwarzać pozorów, że posiada jakąkolwiek demokratyczną legitymację.
Today, the European project is abandoning any claim to democratic legitimacy.
PolishTo właśnie w związku z wykonaniem budżetu trzeba promować oszczędności i stwarzać bodźce dla ich czynienia.
It is in budgetary implementation, above all, that savings need to be promoted and incentivised.
PolishJednak umowa ta nie może stwarzać zagrożenia dla prywatności transakcji osób fizycznych i prawnych.
Nonetheless, such an agreement cannot put the privacy of the transactions of natural and legal persons at risk.
PolishZagrożenie może stwarzać bardzo wiele środków w przypadku ignorowania instrukcji ich użycia lub obchodzenia się z nimi.
A wide range of common products can be hazardous if the handling and usage instructions are ignored.
PolishHALOCUR nie powinien trafiać do cieków wodnych, ponieważ może stwarzać zagrożenie dla ryb i innych organizmów wodnych.
HALOCUR should not enter watercourses, as this may be dangerous for fish and other aquatic organisms.