"swoja" English translation


Did you mean: swój
PL

"swoja" in English

PL swoja
volume_up
{pronoun}

swoja (also: swój, swoje, jego, jej)
volume_up
its {pron.}
Grecja musi wykonać swoją część zadań, spełnić obietnice i zreformować swoją politykę.
Greece must do its part, live up to its promises and reform its policy.
UE musi utrzymać swoją czołową pozycję i wyraźnie pokazać swoją determinację w działaniach.
The EU must retain its leading role and clearly show determination to proceed.
26 września EU świętuje swoją różnorodność językową.
(EL) Mr President, on 26 September the EU celebrates its linguistic diversity.
swoja (also: swój, swoje, jej, )
volume_up
her {pron.}
Jaclyn poszła do szkoły i odnalazła swój głos, swoją osobowość, swoje serce.
She went to school and she found her voice, and she found her identity, and she found her heart.
Sally przedstawia im jej opinię, a oni przedstawiają jej swoją.
Sally's giving her opinion to them, and they're giving their opinion to Sally.
Shania też tam jest i promuje swoją kolekcję.
Shania's there promoting her apparel, right?
swoja (also: swój, swoje, jego, swe)
volume_up
his {pron.}
Wiedzcież, żeć mię Bóg odwrócił, i siecią swoją obtoczył mię.
Know now that God hath subverted me [in my cause], And hath compassed me with his net.
Czy sprawozdawca, pan Albertini, mógłby przekazać nam swoją opinię?
Could the rapporteur, Mr Albertini, give us his opinion?
Ten przyozdobiony szatą swoją, postępujący w wielkości mocy swojej?
this that is glorious in his apparel, marching in the greatness of his strength?
swoja (also: swój, swoje, mój, moje)
volume_up
my {pron.}
Po pierwsze, oczywiście powinienem podzielić się z państwem swoją wielką obawą dotyczącą tej sytuacji.
Firstly, of course, I should like to share with you my profound concern about the situation.
Pragnę również wyrazić swoją pełną solidarność z mieszkańcami Japonii.
I also wish to put on record my fullest solidarity with the Japanese people.
. ~~~ Wykorzystywałam ją, by zaspokoić swoją ciekawość.
And actually, my work took me to many countries because I used my work to fill my curiosity.
swoja (also: twój, twoje, twoja, swój)
volume_up
your {pron.}
Przemodelować swoją pracę, miłość, zabawę, przyjaźnie i rodzicielstwo.
Re-crafting your work, your love, your play, your friendship, your parenting.
Mamy 300 metrów kwadratowych powierzchni wystawowej i chcemy, żebyście zapełnili ją swoją rafą".
And we've got this 3,000 square-foot gallery and we want you to fill it with your reef."
Jednak gdy spojrzysz w oczy napotkanych nieznajomych, rozpoznasz swoją 'ohana', swoją rodzinę.
But you will look into the eyes of seeming strangers, and you will recognize your ohana, your family.

Context sentences for "swoja" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishMówiliśmy dzisiaj w tej debacie, że musimy ugruntować swoją mentalność ekologiczną.
In today's debate, we have discussed how we have to have an ecological mind-set.
PolishJednocześnie kraje będące dużymi producentami tylko zwiększyły swoją produkcję.
At the same time, the big producer countries have only increased their production.
PolishCi ludzie mieli rodziny, mieli nazwiska, mieli swoją przeszłość, ambicje i nadzieje.
These people had families, they had names, they had stories, ambitions and hopes.
PolishKiedyś bardziej niż dziś każdy miał swoją własną koncepcję tego, co to oznaczało.
In the past more so than today everyone had their own idea of what this was.
PolishCzy może mi pan również podać numer artykułu, na którym oprze pan swoją gwarancję?
Could you perhaps also give me the article number on which you base that guarantee?
PolishMam nadzieję, że zagraniczne media będą mogły wykonywać swoją pracę bez ograniczeń.
I hope that foreign media will be able to do their work without restrictions.
PolishZostaliśmy wybrani przez ten Parlament, a więc mamy prawo wyrażać swoją opinię.
We have been elected by this Parliament, so we have the right to express our opinion.
PolishDlaczego tak bardzo reagujemy na swoją wiedzę dotyczącą tego, skąd coś pochodzi?
Why do we respond so much to our knowledge of where something comes from?
PolishJako że w roku 2007 najwyraźniej pozostały środki, martwią się oni o swoją przyszłość.
Since 2007 did apparently produce a surplus, they are worried about their future.
PolishAle ujawnił swoją szkodliwość w wieloskładnikowej paszy z Republiki Irlandii.
But it manifested itself in the compound feed from the Republic of Ireland.
PolishSpołeczeństwo obywatelskie, środowiska biznesu itp. muszą jednakże odegrać swoją rolę.
However, civil society, the business community, etc. must all play their part.
PolishLepiej będzie, jeśli Europa ukształtuje swoją tożsamość poprzez "słuchanie wyborców”.
It is better if Europe gains a clearer identity by 'listening to the voters'.
PolishUE ma w tym kraju swoją delegację i uważnie monitoruje rozwój wydarzeń.
The EU has a delegation in the country and is monitoring developments carefully.
PolishEuropejscy politycy nie powinni uwiarygodniać swoją obecnością igrzysk w Pekinie.
European politicians should not lend credibility to the Beijing Games by attending them.
Polish. ~~~ Ale miała swoją cenę.
Surgeons didn't have a problem with respectability anymore; they had become gods.
PolishIstotne jest, żeby krajowe organy regulacyjne nadal odgrywały swoją pełną rolę.
It is important for the national regulatory authorities to continue to play a full role.
PolishParlament i jego Komisja Rozwoju dowodzą tego swoją pracą każdego dnia.
Parliament and the Committee on Development prove this every day in their work.
PolishCi młodzi ludzie muszą znaleźć swoją przyszłość na terenie Unii Europejskiej.
All these young people must also find their future within the European Union's borders.
PolishZnów jest na ulicach, pracując ze swoją partią, próbując ją odbudować.
She is already out in the streets, working with the party to try to rebuild it.
PolishNaukowcy wyrazili swoją opinię i w ogromnej większości zgodziliśmy się z nimi.
Scientists have expressed their position and we have agreed with them in a large majority.