"szacować" English translation

PL

"szacować" in English

PL szacować
volume_up
[szacuję|szacowałbym] {imperfective verb}

Szacuje się, że w Wielkiej Brytanii liczba ofiar handlu ludźmi wynosi około 5 tysięcy, z czego 330 stanowią dzieci.
In the UK, we estimate approximately 5 000 victims, of which 330 are children.
Naukowcy szacują, że do końca XXI w. może ich zniknąć od 15 do 40 %.
Scientists estimate that 15-40% of species may disappear by the end of the 21st century.
Władze Irlandii szacują łączne szkody spowodowane bezpośrednio katastrofą na 520,9 miliona euro.
The Irish authorities estimate total losses caused directly by the disaster to be EUR 520.9 million.
Dwie sprawy: zgodnie z wnioskami szczytu G20 korzyści rundy dauhańskiej szacuje się na 150 miliardów USD.
Two points: the G20 conclusions assess the benefits of the Doha Round at USD 150 billion.
Szacowanie na podstawie ilorazów ryzyka 2) Ostatnia oceniona odpowiedź ze strony nowotworu według oceny badacza.
Estimates were calculated by hazard ratios 2) Last tumour response as assessed by the investigator.
Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie szacuje ją na około ćwierć miliona.
The Holocaust Museum in Washington DC reckons that it is approximately a quarter of a million.
Stowarzyszenie Brytyjskich Towarzystw Ubezpieczeniowych szacuje szkody wywołane tymi opadami na do 5 miliardów euro.
As a result, the Association of British Insurers reckons damages could be up to EUR 5 billion.
Międzynarodowa Organizacja Pracy szacuje, że w 2009 roku bez pracy pozostawało na świecie 212 milionów ludzi, co stanowi wzrost o 34 miliony w porównaniu z rokiem 2007.
The ILO itself reckons that 212 million people worldwide were unemployed in 2009, a 34 million increase from 2007.

Context sentences for "szacować" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPo rozpoczęciu pomiaru liczby konwersji możesz zacząć szacować swój ROI.
Once you've started to measure conversions, you can begin to evaluate your ROI.