"szczęśliwy" English translation

PL

"szczęśliwy" in English

PL

szczęśliwy {adjective masculine}

volume_up
1. general
szczęśliwy (also: wesoły, zachwycony, rad, radosny)
Więc powiedziałem mojej matce: "Jestem szczęśliwy, jestem naprawdę szczęśliwy."
And so I told my mother, "I’m happy though, I’m really happy."
Innymi słowy Parlament Europejski jest niemal szczęśliwy.
In other words, the European Parliament is almost happy.
Byłby pan szczęśliwy, gdybym zbudowała jeszcze pół miasta.
You were very happy when my father donated the building for the town.
szczęśliwy (also: przypadkowy)
szczęśliwy (also: przypadkowy, kapryśny)
szczęśliwy (also: przypadkowy, kapryśny)
szczęśliwy (also: fortunny)
volume_up
fortuitous {adj.} [coll.] (lucky)
szczęśliwy
Jestem skłonny dostrzec w tym szczęśliwy splot okoliczności.
I am inclined to think that I see a fortunate conjunction of the stars in this.
Szczęśliwy jest termin tego szczytu.
The timing is fortunate.
na piśmie. - (FR) Czasami mają miejsce szczęśliwe, a być może nawet zabawne, zbiegi okoliczności.
. - (FR) There are sometimes fortunate, perhaps even amusing, coincidences.
Nie mógłbym być bardziej szczęśliwy.
and that I could ever be so lucky.
Jestem wystarczająco szczęśliwy, że żyję na skraju Saddleworth Moorlands, między takimi miastami jak Manchester i Leeds.
I am lucky enough to live on the edge of the Saddleworth Moorlands, between the cities of Manchester and Leeds.
Jeśli to się uda, na świecie będzie wiele szczęśliwych dzieci.
And if we do that, there are going to be a lot of lucky kids out there.
szczęśliwy (also: zadowolony, rad, uradowany, ucieszony)
Jestem szczęśliwy, że na koniec mogę się wypowiadać w sprawie Turcji.
. - Madam President, I am glad to say my last word on Turkey.
Jestem bardzo szczęśliwy, że spotkałem tych ludzi.
I'm really glad I found out about these people.
Na pewno tez będzie szczęśliwy słysząc dobrą nowinę, sir.
I'm sure he'll be glad to hear from you too, sir.
szczęśliwy (also: radosny, uradowany, krotochwilny)
I w końcu, doprowadza nas to do nowego kierunku w życiu w którym żyjemy na równi dla siebie i dla innych, i zyskujemy szczęście dla samych siebie -- i jesteśmy radośni i szczęśliwi.
And then, finally, that leads to a new orientation in life where we live equally for ourselves and for others and we are joyful and happy.
2. philosophy
szczęśliwy

Context sentences for "szczęśliwy" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishJa również jestem szczęśliwy, że znowu jestem z Państwem, jak co miesiąc.
I, too, am delighted to be back here with you, as I am every month.
PolishCzy jest to jakiś szczęśliwy zbieg okoliczności, którego nie da się wyjaśnić, jak stała kosmologiczna?
Or is it a kind of serendipity that we cannot explain, like the cosmological constant?
PolishJestem szczęśliwy, że w konstytucji znalazły się tego rodzaju sentymenty.
I am pleased to find such sentiments in a constitution.
PolishModel freudowski stanowi kontinuum - w miarę, jak człowiek staje się mniej nieszczęśliwy, staje się bardziej szczęśliwy.
The Freudian model is really one continuum that, as you get less miserable, you get happier.
PolishBył szczęśliwy. ~~~ Byliśmy na plaży.
We were at the beach, he was raising his son, and he was productive.
PolishŻyczę wszystkim państwu wesołych Świąt i dobrego rozpoczęcia 2011 roku, który - miejmy nadzieję - okaże się szczęśliwy.
I wish you all a Merry Christmas and a good beginning to what will, hopefully, be a prosperous 2011.
PolishMyślisz, że to jakiś rodzaj przypadku, szczęśliwy zbieg okoliczności, w którym pomocą służył wszechświat.
You think there's a sort of coincidence going on, a serendipity, in which you're getting all this help from the universe.
PolishByłem dotąd niezmiernie szczęśliwy, a teraz nie mogłem.
PolishSzczęśliwy pacjent to zdrowy pacjent." Odniosłam wrażenie jak gdyby jego porada powiązała moje myślenie na temat życia, medycyny i Konfucjusza.
It was like in one verbal swoop he had channeled my thoughts on life and medicine and Confucius.
PolishOwszem szczęśliwy jest nad tych obydwóch ten, który jeszcze nie był, który nie widział nic złego, które się dzieje pod słońcem.
yea, better than them both [did I esteem] him that hath not yet been, who hath not seen the evil work that is done under the sun.
PolishJestem szczęśliwy, że dziś możemy zakończyć pomyślny, długi proces w pierwszym czytaniu, przy znacznej dozie konsensusu.
I am pleased that today we can bring a successful, lengthy process to its conclusion at first reading, with a large degree of consensus.
PolishPowinniśmy rzecz jasna pamiętać, że był jest to szczęśliwy zbieg okoliczności, że pełni on funkcję urzędującego przewodniczącego Rady obecnie.
Admittedly we should remember that it is a stroke of luck that he is currently the President-in-Office of the Council.
Polishjedz, pij i bądź szczęśliwy
PolishZapewniam państwa, że w miesiącach poprzedzających lato będę szczęśliwy, mogąc przyjeżdżać tu częściej, a zwłaszcza po każdym posiedzeniu Rady Europejskiej.
I assure you that in the months leading up summer I will be delighted, if you invite me, to come here more often, and certainly after each meeting of the European Council.
PolishNo i oczywiście byłbym szczęśliwy mogąc ponownie wystąpić tutaj po przyjęciu przeglądu jednolitego rynku, w celu przedstawienia naszych wniosków i omówienia z państwem dalszych działań.
And of course I would be delighted to return here once we have adopted the Single Market Review to present our conclusions and discuss with you the way forward.
PolishJestem szczęśliwy, że sytuacja gospodarcza za kadencji obecnej prawicowej administracji uległa poprawie, co nie miało miejsca za kadencji wcześniejszych władz.
I am delighted that the economic situation has improved in Canada during the term of the current right-wing administration, which has not happened during previous electoral terms in this country.
PolishByłbym szczęśliwy, gdybyśmy w ferworze debaty i rozważań zrozumieli, że istnieją pewne luki w przepisach UE oraz niektórych państw członkowskich, które trzeba zlikwidować.
I would be pleased if, in the heat of this debate and deliberation, we were to understand that there are certain loopholes that must be closed in legislation in the EU and also in many Member States.