"szereg" English translation

PL

"szereg" in English

PL szereg
volume_up
{masculine}

1. general

szereg (also: związek, łańcuch, splot)
szereg (also: rząd, ciąg, awantura, kłótnia)
volume_up
row {noun}
Każdy z tych wskaźników reprezentuje jeden wynik, a każdy z nich leży na szeregu który reprezentuje poziom dobrobytu na emeryturze.
Each outcome is shown by one of these markers, and each sits on a row that represents a level of wealth and retirement.
Skoro mowa o tych wszystkich przewrotach, wojnach i zbrodniach ludobójstwa, do których niestety nadal dochodzi, wszyscy widzimy, że kobiety stoją w pierwszym szeregu.
Speaking about all these upheavals, speaking about the wars and speaking about the genocides, which unfortunately continue to go on, you all know that women are in the front row.
szereg (also: rząd, sposób, podejście, sznur)
volume_up
line {noun}
Niestety przedmiotowe sprawozdanie zawiera szereg punktów, szereg argumentów, których nie mogłam poprzeć.
Unfortunately there were various points in this report, various lines of argument, which I was not able to support.
W tym właśnie duchu wypowiedziała się pani poseł Zdravkowa, która stwierdziła, że połączenie systemu sądowniczego w sieć otwiera przed nami szereg perspektyw.
Mrs Zdravkova's speech was along these lines, since the networking of the judicial system opens up a number of prospects to us.
Właściwie to po prostu wyjąłem wszystkie wałki z myszek Właściwie to po prostu wyjąłem wszystkie wałki z myszek i ułożyłem w szeregu.
Interestingly, what I did with these rollers is, basically, I took them off of these mouses and then put them in one line.

2. mathematics

szereg
volume_up
series {noun}
Jest cały szereg odpowiedzi na cały szereg przyczyn, jak powiedział pan minister.
There is a whole series of answers for a whole series of causes, as the Minister said.
Komisja zaproponowała szereg kryteriów, służących zdefiniowaniu porównywalności.
The Commission has proposed a series of criteria for defining comparability.
Dyrektywa zawiera także przepisy obejmujące szereg zabezpieczeń proceduralnych.
The Directive also makes provision for a series of procedural guarantees.

3. military

szereg
volume_up
array {noun}
To jest szereg obrazów EEG MRI pokazujący 156 kanałów informacyjnych.
This is a dense array EEG MRI tracking 156 channels of information.
Mamy do swej dyspozycji szereg zasobów cywilnych i wojskowych, które mogą być wykorzystane w przypadku zagrożenia, jak i w procesie odbudowy.
We have at our disposal a vast array of civil and military resources to meet emergency and reconstruction needs.
Uważam, że dokonaliśmy ważnego kroku, ale wymaga on podjęcia całego szeregu dalszych działań.
I am convinced that this is an important step, but today's step must be followed by an array of subsequent steps.

Context sentences for "szereg" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishSprawozdanie zawiera szereg wytycznych, które uważamy za ważne i sprawiedliwe.
The report contains a set of guidelines that we consider to be valid and fair.
PolishW dodatku, natychmiast pojawia się szereg dodatkowych pytań. ~~~ Ile jest klastrów ?
In addition, some questions are immediately raised: How much clustering is there?
PolishPozostaje wiele do zrobienia, a nasze problemy mają szereg różnych przyczyn.
Much remains to be done and our problems have a wide range of different causes.
PolishO to szereg możliwych zaleceń dla tej Izby, mając na uwadze naszą rezolucję.
Here are some possible recommendations for this House with a view to our resolution.
PolishJednocześnie program ten zawiera szereg innych inicjatyw na rok 2010 i kolejne lata.
At the same time, the programme includes many other initiatives for 2010 and beyond.
PolishPomógł im w tym zresztą szereg głośnych przypadków naruszeń praw człowieka.
Their cause has been helped by several notorious cases of breaches of human rights.
PolishJest to trudny i kontrowersyjny problem, który rodzi szereg ważnych pytań.
This is a difficult and controversial issue which raises important questions.
PolishJest szereg sposobów na poprawę obecnej sytuacji i o wszystkich już wspominaliśmy.
There are several ways of improving the current situation, and all have been mentioned.
PolishNowa dyrektywa zmieni szereg aktów, których przepisy zostały do niej włączone.
The new directive will change various acts whose regulations were incorporated into it.
PolishIstnieje jednak szereg aspektów tego zagadnienia, których nie mamy czasu poruszyć.
However, there are many aspects of this matter which time does not permit us to discuss.
Polishna piśmie - W sprawozdaniu wyszczególniono szereg problemów istniejących w Afganistanie.
in writing. - This report highlighted many of the problems facing Afghanistan.
PolishChciałbym teraz omówić szereg tematów, z których pierwszym jest rolnictwo.
I should now like to discuss a variety of subjects, the first of which is agriculture.
PolishW rzeczywistości wniosek zawiera szereg punktów, z którymi się nie zgadzam.
There are in fact several points of the proposal with which I disagree.
PolishPlan działań określony w tej polityce obejmuje szereg działań w tym zakresie.
The European Neighbourhood Policy action plans cover a wide range of issues in this regard.
PolishNa stronach tych zgromadzono szereg różnego rodzaju materiałów dydaktycznych na temat Europy.
This is your one-stop shop for a wide range of teaching material about Europe.
PolishPoruszyłem i wymieniłem szereg środków już przyjętych przez Radę.
I mentioned and listed a range of measures that the Council has already adopted.
PolishNa posiedzeniu Rady Europejskiej poruszono także szereg innych kwestii.
There were many other issues that were the object of the European Council.
PolishOdbyliśmy szereg spotkań z udziałem Komisji, aby uzyskać w tej sprawie stosowne zapewnienia.
We have now had many meetings with the Commission to get reassurance on this.
PolishNa nasz wniosek, zainstalowanych zostało tam szereg urządzeń ostrzegających.
On our initiative several warning devices have been installed there.
PolishTo oczywiste, że musimy dziś podjąć szereg działań, by osiągnąć MCR.
It is very clear that we need to take many measures now to achieve the MDGs.