"tablica" English translation

PL

"tablica" in English

EN

PL tablica
volume_up
{feminine}

1. general

tablica
Wyobraźcie sobie, że to taka tablica.
And I'd like you to imagine that that's a blackboard, and I just used some chalk on there.
Nauczyciel pisze na bambusowej tablicy.
The teacher is writing on a bamboo blackboard.
Pierwsza chętna do przyjścia do tablicy.
Again, the first one to go to the blackboard to answer questions.
Tymczasem psuje się nam tablica i komputer.
In the meantime, our notice board and computer are going wrong.
Pani przewodnicząca! Zauważyłem, że na tablicy nie jest wyświetlony czas.
Madam President, I notice that there is no time displayed on the board.
Nieźle się uśmiał z innych nauczycieli i umieścił to na tablicy ogłoszeń.
He had a good laugh at the other teachers and put it up on the notice board.

2. "informacji, wyników gry"

tablica

3. sports

tablica

Synonyms (Polish) for "tablica":

tablica

Context sentences for "tablica" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPonadto tablica powinna być widoczna na właściwych stronach internetowych.
Moreover, the Scoreboard should be visible on relevant websites.
PolishTablica wyników dla rynków konsumenckich jest więc również dziełem pani komisarz Kunevy.
The Consumer Markets Scoreboard is also of Mrs Kuneva's doing.
PolishPo pierwsze tablica wyników rynku wewnętrznego jest potrzebnym narzędziem.
Firstly, the Internal Market Scoreboard is a welcome tool.
PolishTablica rejestracyjna dwu- i trzykołowych pojazdów silnikowych (wersja skodyfikowana) (głosowanie)
Rear registration plate of two or three-wheel motor vehicles (vote)
PolishTablica wyników będzie naszym systemem ostrzegania o punktach zapalnych, które mogą być źródłem problemów.
The scoreboard will be our eyes and ears alerting us to problem hotspots.
PolishTo tablica geomantyczna narysowana dla króla Ryszarda II w 1390.
This is a geomantic chart drawn for King Richard II in 1390.
PolishMówię: "Ta tablica jest cała wygniecona."
And I said, "This car here's got one license plate that's all crumpled up."
Polish"Czysta tablica" była znaczącym założeniem XX wieku.
The "blank slate" was an influential idea in the 20th century.
PolishTablica nie umożliwia szczegółowego odniesienia do wszystkich rynków lub wszystkich grup konsumentów.
It is not possible for the scoreboard to address in detail all markets or all different types of consumer.
PolishPozwolę sobie krótko przypomnieć dlaczego tablica wyników dla rynków konsumenckich jest tak ważna dla nasz wszystkich.
Let me reiterate briefly why the Consumer Market Scoreboard is so important for all of us.
PolishTablica wyników dla rynków konsumenckich (krótka prezentacja)
Consumer Markets Scoreboard (short presentation)
PolishTablica rejestracyjna Twojego samochodu jest dowodem posiadania przez Ciebie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
Your car's number plate is proof that you have liability insurance.
PolishAle z wielką tablicą pośrodku, z mnóstwem skał z dinozaurami, wystarczyło przeżyć wyprawę.
But one with an immense chalkboard in the middle, with lots of little areas of dinosaur rock if you could survive an expedition.
PolishTablica wyników rynku wewnętrznego (krótka prezentacja)
Internal Market Scoreboard (short presentation)
PolishTablica wyników rynku wewnętrznego już odegrała bardzo ważną rolę we wspieraniu wysiłków państw członkowskich.
The internal market scoreboard has already played a very important role in supporting Member States' efforts.
PolishI w tym sensie uzasadnione jest wprowadzenie instrumentów monitorowania rynku, takich jak tablica wyników dla rynków konsumenckich.
In this sense, instruments for monitoring the market, such as the Consumer Markets Scoreboard, are justified.
PolishWyobraźcie sobie, że to taka tablica.
And they brought quite a bit of this stuff.
PolishJedną z głównych kwestii poddanych dyskusji tutaj, w Parlamencie, jest powiązanie z tablicą wyników dla rynków konsumenckich.
One of the major issues under discussion here in Parliament has been the link with the Consumer Markets Scoreboard.
PolishA to jest tablica, wiecie, mała tablica, bo jeśli pokazalibyśmy wszystkich, których zabił, zajęłoby nam to wieki.
And so, this is a chart of, you know, just a small chart, because the chart would go on forever of all the people that he killed.
PolishTablica wyników dla rynków konsumenckich (