"tak jak" English translation

PL

"tak jak" in English

EN

PL tak jak
volume_up
{adverb}

tak jak (also: w ten sposób, tak, jak, podczas)
volume_up
as {adv.}
tak jak
volume_up
like {adv.}
Ale potem zdecydowałam, że tak, jak Arnold Schwartzenegger, mimo wszystko spróbuję.
But then, I decided, just like Governor Arnold Schwarzenegger, I try anyway.
Lubimy trzymać się w grupach, tak jak antylopy gnu, tak jak lwy.
We like to hang together in groups, just like wildebeests, just like lions.
Ponadto rolnictwo, tak jak inne sektory, musi reagować na zmiany popytu.
Furthermore, agriculture, just like other sectors, must deal with certain changes in demand.

Similar translations for "tak jak" in English

tak adverb
tak particle
tak
English
tak! interjection
English
jak noun
English
jak adverb
jak conjunction
jak preposition
English
jak pronoun
jak? interjection
English

Context sentences for "tak jak" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishTak jak hawajka, która mnie wychowała, przewidziała - - świat jest w tarapatach.
Just as the women in Hawaii that raised me predicted, the world is in trouble.
PolishW związku z tym organizm nie walczy z zakażeniami tak skutecznie jak dotychczas.
Consequently your body will not be as good as normal at fighting infections.
PolishMiejmy nadzieję, że dojdzie do otwartej dyskusji, tak z opozycją, jak i z rządem.
Let us hope for open discussions, both with the opposition and with the government.
PolishByłoby interesujące dowiedzieć się, jak tak naprawdę stawiamy czoła imigracji.
It would have been interesting to hear how we are really tackling immigration.
PolishWstrzyknięcia leku Trudexa należy stosować tak długo jak zaleci to lekarz. cz
You should continue to inject Trudexa for as long as your doctor has told you.
PolishPreparat OPATANOL był tak samo skuteczny jak kromoglikan sodu i jak lewokabastyna.
At lower pollen counts, there were no differences between the two treatments.
PolishChcę powiedzieć, że traktat nie może być tak zły, jak się go stale przedstawia.
What I mean is that the treaty cannot be as bad as it is repeatedly portrayed to be.
PolishKorzyści z rozszerzenia osiągnęły tak stare, jak i nowe państwa członkowskie.
The benefits from enlargement were felt by both the old and the new Member States.
PolishZ niezadowoleniem śledzę spory dotyczące tak nowych, jak i historycznych posiadłości.
I follow with displeasure the disputes over both new and historical possessions.
PolishMówię wam, tak jak tu siedzicie, że to, co zrobiliście, zaszkodzi waszej reputacji.
I tell you, as surely as you sit here now, what you did will harm your reputation.
PolishTak jak powiedziała pani komisarz, przedstawił on ważkie i kompleksowe sprawozdanie.
As the Commissioner said, 'He brought forward a rich and comprehensive report'.
PolishTak jak ja to widzę, jedna sprawa z tym związana jest teraz niemal stale aktualna.
As I see it, one issue is now almost in perpetual motion in this connection.
PolishWyniki są nader skromne, tak skromne jak dzisiejsza frekwencja w tej Izbie.
The results are modest, as modest as is the attendance in this Chamber tonight.
PolishNieregularność wypłat z funduszy UE nigdy nie była tak niewielka jak w tym roku.
The irregularity rate for the EU funds paid out has never been as low as in this year.
PolishKomisja Europejska - tak samo jak my w Parlamencie - chce usunąć tę izolację.
The European Commission - and we in Parliament - want to lift this isolation.
PolishOsoba mądra wie, jak improwizować, tak jak Luke wiedział, gdy zmył ponownie podłogę.
A wise person knows how to improvise, as Luke did when he re-washed the floor.
PolishNasze komputery i systemy staną się tak prymitywne, jak dzisiaj urządzenia z Apolla.
Our computers, our systems will be as primitive as the Apollo's are for today.
PolishPoddajmy projekty demonstracyjne procedurze przetargowej tak szybko, jak to możliwe.
Let us see these demonstration projects put out to tender as soon as possible.
PolishNależy przyjmować lek APTIVUS tak długo, jak jest to zalecane przez lekarza.
You should continue to take APTIVUS for as long as instructed by your doctor.
PolishMyślę, że jako posłowie, wszyscy powinniśmy być tak otwarci i jawni, jak tylko możemy.
I think, as Members, we should all be as open and transparent as we possibly can.