"temat" English translation

PL

"temat" in English

PL temat
volume_up
{masculine}

1. linguistics: "fleksyjny"

temat (also: rdzeń)
volume_up
stem {noun}
Możemy w nieskończoność wałkować temat tego barbarzyństwa i po raz kolejny mówić, że wyraźnie wynika ono z podziałów religijnych.
We could go over and over this barbarism to note, yet again, that it clearly stems from a religious divide.
Przypomnę tylko, że trudność tego tematu wynika z faktu, że jednolity obszar płatności w euro (SEPA) jest inicjatywą instytucji płatniczych, szczególnie banków.
I will simply remind you that the difficulty of the subject stems from the fact that the single euro payments area (SEPA) is an initiative of payment institutions, particularly banks.

2. other

temat (also: podmiot, przedmiot, poddany, subiekt)
Przedmiot: Informacje dla Europejczyków na temat uczestnictwa w europejskich wyborach.
Subject: Information for Europeans concerning participation in European elections
W Parlamencie temat dzieci rozproszony jest wśród wszystkich komisji.
In Parliament, the subject of children is spread across all the committees.
Niektórzy poruszyli w tym kontekście temat porozumień o readmisji.
Some have touched on the subject of readmission agreements in this context.
temat (also: sygnał, dżingiel)
volume_up
theme {noun}
Każde wydanie ma temat przewodni, np. to jest o przyszłości inteligencji.
Each one has a particular theme, like this one is on the future of intelligence.
Uważam, że odzwierciedla to główny temat, omawiany dzisiejszego ranka w Izbie.
I also think it was portrayed as a major theme in the House this morning.
Chciałabym kontynuować inny temat, który został poruszony przez pana posła Verhofstadta.
I would like to continue with another theme, which Mr Verhofstadt discussed.
temat
volume_up
topic {noun}
Temat dzisiejszej dyskusji jest chybiony.
- (EL) Madam President, the topic of today's discussion is misconceived.
Jest jeszcze trzeci temat, który wymieniano: deklaracje polityczne.
There remains a third topic that you have also mentioned: political declarations.
Przeznaczone są dla osób, które mają już podstawową wiedzę na ten temat.
It is for audiences who already have a basic understanding of the topic.
temat (also: tematyka)
W kwestii tematu tej rezolucji pragnę powiedzieć rzecz następującą.
As regards the subject matter of this resolution, I wish to say the following.
Pragnę pogratulować pani poseł Iotovej podjęcia tego tematu w przedmiotowym sprawozdaniu.
I would like to congratulate Mrs Iotova for the subject matter dealt with by this report.
Sprawozdanie ma bardzo specjalistyczny charakter. Jest bardzo szczegółowe, ale wynika to przede wszystkim z tematu.
It is a specialised, detailed report, but that is in the nature of the subject matter.
temat (also: sprawa, cel, sens, rzecz)
volume_up
point {noun}
Bardzo ważne jest też spostrzeżenie poczynione na temat rynku wewnętrznego.
Also, the point made about the internal market is very important.
Potrzebny jest tu naprawdę organ nadzoru i to będzie kolejny temat.
It is really about supervisory authority and that will be the next point.
Na koniec, istotniejsza uwaga na temat niestabilności cen towarów.
Lastly, a bigger point on the volatility of commodity prices.

Context sentences for "temat" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishNie ma dostępnych informacji na temat leczenia przedawkowania produktu Bondenza.
No specific information is available on the treatment of overdosage with Bondenza.
PolishWięcej informacji na temat sposobu przyjmowania leku znajduje się w rozdziale 3.
For more information on how to take your medicine, please refer to section 3.
PolishInformacja na temat oznaczenia Yondelis jako leku sierocego dostępna jest tutaj.
The record of Yondelis's designation as an orphan medicine is available here.
PolishPatrz INFORMACJE W RAMCE NA TEMAT REAKCJI NADWRAŻLIWOŚCI w punktach 4. 4 i 4. 8.
See BOXED INFORMATION ON HYPERSENSITIVITY REACTIONS in sections 4.4. and 4.8.
PolishFirma przedstawiła informacje z literatury naukowej na temat preparatu Cystadane.
The company presented information on Cystadane from the scientific literature.
PolishNie ma dostępnych informacji na temat leczenia przedawkowania preparatu Bondenza.
No specific information is available on the treatment of overdosage with Bondenza.
PolishBrak szczegółowych informacji na temat leczenia przedawkowania produktu Bondenza.
No specific information is available on the treatment of overdosage with Bondenza.
PolishParlament musi sponsorować konferencję na temat integracji społeczności romskiej.
Parliament must sponsor a conference on the integration of the Roma community.
PolishOświadczenie przewodniczącego Parlamentu Europejskiego na temat sytuacji w Tunezji
Statement by the President of the European Parliament on the situation in Tunisia
PolishNie wezmę udziału w tej idiotycznej debacie na temat płynów.
Madam President, I am not going to take part in this stupid debate on liquids.
PolishBrak jest odpowiednich danych na temat stosowania iwabradyny u kobiet w ciąży.
There are no adequate data concerning the use of ivabradine in pregnant women.
PolishW wyniku tego proponowana jest dyskusja na temat budowy elektrowni jądrowych.
As a result, the construction of nuclear plants is being tabled for discussion.
PolishNiezmiernie cieszy mnie pozytywne zdanie Komisji na temat naszego sprawozdania.
I am delighted that the Commission has said that it will endorse this report.
PolishDlatego też trudno jest w tej chwili udzielić szczegółowych odpowiedzi na ten temat.
It is therefore difficult at this time to give detailed answers on these issues.
PolishJest to debata na temat nieprzestrzegania i niewdrażania europejskiego prawa.
It is a debate about European law not being adhered to and not being implemented.
PolishInformacje niemieckiego MSZ na temat niemiecko-francuskiego podręcznika historii
Information from the German Foreign Office on the German French history book
PolishDyskutujemy dziś na temat wsparcia finansowego dla Libanu.
(PL) Madam President, we are today debating macro-financial assistance for Lebanon.
Polishdanych na temat waldekoksybu i parekoksybu, przedstawionych w badaniach dotyczacych
the data on valdecoxib and parecoxib presented in the CABG (Coronary Artery Bypass
Polishdanych na temat celekoksybu przedstawionych w badaniu APC, wskazujących na zwiększone
the data on celecoxib presented in the APC study, which suggested a dose-related
PolishNie zaszkodzi przypomnieć sobie, jak ważne są te debaty na temat rybołówstwa.
It does no harm to remind ourselves how important these fisheries debates are.