"teraz" English translation

PL

"teraz" in English

PL teraz
volume_up
{adverb}

teraz (also: obecnie)
volume_up
now {adv.}
Teraz powstanę, mówi Pan, teraz się wywyższę, teraz się podniosę.
Now will I arise, saith Jehovah; now will I lift up myself; now will I be exalted.
Przemysł chce teraz opracować plany, chce się teraz zorganizować.
Industry wants to make plans now; it wants to organise itself now.
Musimy teraz rozwiązać problemy kryzysu i teraz zapewnić te zasoby.
We must resolve the crisis now and provide the resources now.
Teraz Komisja przeprowadza jedynie studium wykonalności.
At present, the Commission is simply preparing a feasibility study.
Teraz nadeszła pora, by poczynić dalsze postępy i przedstawić konkretne wnioski.
It is now time to move forward and to present concrete proposals.
Spójrzmy prawdzie w oczy, teraźniejsze „ja” jest... tu i teraz.
I mean, let's face it, the present self is present.
Niestety, w Europie i na świecie sytuacja jest teraz inna.
Unfortunately, this is not the case at the moment in Europe and the world.
To nie artykuł 69 niepokoi teraz irlandzkich rolników - ich niepokoi WTO.
It is not Article 69 that troubles Irish farmers at the moment, but the WTO.
Teraz jesteśmy w trakcie tworzenia kompletnie nowych sposobów produkcji energii.
At the moment we are constructing brand new ways of doing energy.
Nowadays, everything is very much up for grabs.
Teraz immunitet służy za pałasz w celu wyrównania rachunków lub za "drobne” na potrzeby posłów do Parlamentu.
Nowadays, immunity is used as a kind of 'cudgel' for settling one's account or as 'loose change' for manipulation of Members of Parliament.
Dziś państwa członkowskie, które w przeszłości były o wiele gorzej rozwinięte w stosunku do średniej unijnej znajdują się teraz wśród najlepiej rozwiniętych na świecie.
Nowadays, Member States which have been much less developed in the past in relation to the EU average are now among the most developed in the world.
Teraz mamy wysoką przedstawiciel, która jest jednocześnie wiceprzewodniczącą Komisji.
These days, we have a High Representative who is also Vice-President of the Commission.
Zaproszenie na Mülheimskie Dni Teatru 2009 ze sztuką Hier und Jetzt (Tu i teraz)
Invitation to the Mülheim Theatre Days 2009 for his play Hier und Jetzt (i.e.
Tak mało wiedzieliśmy w tamtych dniach, tak mało, zdaje się, jak teraz o leczeniu tych uraz:
We knew so little in those days, as little as now, I suppose about healing those hurts:

Context sentences for "teraz" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishRekomendacja teraz jest, niestety, taka, że powinniśmy udać się w złym kierunku.
The recommendation here is, regrettably, that we should take the wrong direction.
PolishPollyanno, teraz powiem ci o pozycji, którą będziesz zajmować tu w społeczeństwie.
Pollyanna, I think we should talk about you and your position in this community.
PolishA teraz obserwacje u ludzi dzielących połowę swojego DNA - bliźniąt dwujajowych.
This is what happens in people who share half of their DNA -- fraternal twins.
PolishTeraz chodzi o zachowanie naszego własnego gatunku, naszego własnego ekosystemu.
It is a question of the preservation of our own species, of our own ecosystem.
PolishZaproszenie na Mülheimskie Dni Teatru 2009 ze sztuką Hier und Jetzt (Tu i teraz)
Invitation to the Mülheim Theatre Days 2009 for his play Hier und Jetzt (i.e.
PolishTeraz nie powinniśmy spieszyć się z wznawianiem kompleksowych rozmów w Rosją.
At this time we ought not to rush into resuming comprehensive talks with Russia.
PolishJednak po raz kolejny powiem, że teraz jest czas na dokonanie niesamowitych rzeczy.
But again I would say that this is our moment for extraordinary things to happen.
PolishMusimy teraz dowiedzieć się, jak przebiegają działania w Radzie Praw Człowieka ONZ.
We need to hear how the operations in the UN Human Rights Council are proceeding.
PolishNikt się nie spodziewał takich efektów, teraz odkrywamy, że były do przewidzenia.
These effects were all unanticipated, and yet we're discovering they're predictable.
PolishTeraz widzimy te. ~~~ Możemy kliknąć każde z nich i uczynić je środkiem uniwersum.
We can click on one of those and have the photograph be the center of the universe.
PolishZajmę się tą sprawą później, ale teraz chciałbym odpowiedzieć na niektóre uwagi.
I will address this matter later, but first I would like to respond to some comments.
PolishDlatego należy już teraz szerzyć tak zwane najlepsze praktyki w tym zakresie.
Consequently, the so-called best practice must be expanded as quickly as possible.
PolishTeraz w USA dobijają "chore” banki, które ucierpiały z powodu nadmiaru spekulacji.
They are killing off the sick banks that have suffered the excesses of speculation.
PolishZapewne najlepsze, co można teraz z nią zrobić, to zająć się najważniejszym pytaniem.
The best thing would perhaps be for it to deal with the most important question.
PolishGdzie byśmy teraz byli - ci z nas, którzy są w strefie euro - gdyby nie strefa euro?
Where would we be - those of us who are in the euro zone - without the euro zone?
PolishRozmawiamy teraz o wynikach ostatniego posiedzenia Rady z 19 listopada 2009.
We are talking about the outcome of the last Council meeting, of 19 November 2009.
PolishW Europie mamy już teraz doskonałą współpracę policyjną i nie potrzebujemy CEPOL.
We already have excellent police cooperation in Europe and we do not need CEPOL here.
PolishGdyby jedno z nich wpatrywało się w was, nie wzdrygnęlibyście się jak ja teraz.
If they were peering over your shoulder, you wouldn't leap back, like that.
PolishA teraz wyślemy impuls do RTPJ i zobaczymy, w jaki sposób osądy się zmieniają.
And then we can apply TMS to the RTPJ and ask how people's judgments change.
PolishUderzające jest jednak to, że już teraz dostrzegliśmy kilka dzielących nas różnic.
It is striking, however, that we have already established a few differences.