"teren" English translation

PL

"teren" in English

PL

teren {masculine}

volume_up
(Śmiech) Dokładnie, znany chiński symbol oznaczający teren piknikowy.
(Laughter) Right, the famous Chinese character for picnic area.
To jest ważny teren współpracy makroregionalnej.
This is an important area of macroregional cooperation.
Ta droga okrąża teren, pozwalająca dostarczyć prąd i wodę z naszego obszaru.
We have this road going around the area, which brings the people electricity and water from our own area.
Dzięki informacjom z czujnika dotyku, pomyślnie przechodzi przez tego typu teren.
And just by the tactile information, it successfully crosses over these type of terrain.
Teren, na który patrzymy, uformował się 4,6 mld lat temu, kiedy powstawały Ziemia i Mars.
And this terrain that we're looking at dates back to 4.6 billion years when Earth and Mars were formed.
To teren, nad którym widnieją. ~~~ Z badań geologicznych wiemy, że to najstarsze rejony Marsa.
And this is the terrain it appears over, and we know from geological studies that these regions are the oldest regions on Mars.
Just get him off the grounds.
Oczywiście problem w terenie muszą rozwiązać sami.
Of course, they need to resolve the situation on the ground themselves.
Wymaga to konkretnych działań; wymaga działań w terenie, aby dać nadzieję umiarkowanym.
This requires concrete action; it requires action on the ground, to give hope to the moderates.
Just get him off the grounds.
Ostatnio zatrzymano kolejne osoby na terenie klasztoru redemptorystów w Thai Ha.
Recently, there were further arrests in the grounds of the Redemptorist monastery in Thai Ha.
Moim zdaniem mogłoby to nawet oznaczać wysłanie całej klasy szkolnej do pielenia terenów szkolnych.
In my opinion, that could even mean sending out an entire school class to weed the school grounds.
Ja mieszkam na terenie Słowacji, gdzie Romowie stanowią 10% całej ludności.
I myself live in a Slovak region where Roma make up around 10% of the population.
To teren, nad którym widnieją. ~~~ Z badań geologicznych wiemy, że to najstarsze rejony Marsa.
And this is the terrain it appears over, and we know from geological studies that these regions are the oldest regions on Mars.
NGO, podobnie jak Czerwony Krzyż, mają ogromne znaczenie na terenach dotkniętych wojną domową.
NGOs often play a key role in regions hit by civil war as do the Red Cross.
Na teren Czadu przenoszą się skutki konfliktu w Darfurze.
The conflict in Darfur has spilled over into Chadian territory.
Na terenie Polski już teraz trzeba tworzyć dwie, trzy eksperymentalne instalacje CCS.
Two or three experimental CCS facilities should be built on the territory of Poland immediately.
Tymczasem na terenie Kosowa funkcjonuje kilka sił, nie zaś tylko jedna.
Within the territory of Kosovo, however, there are several forces at work, not just a single one.
teren (also: ziemia, kraj, kraina, rola, ląd)
Mr President, Sri Lanka is a ravaged land.
Jest to na kawałku działki którą jest ten teren.
And it's in a piece of land that's this site.
Pociąga to za sobą degradację terenu, wycinanie lasów, eksploatację zasobów wodnych.
This results in land degradation, deforestation and the exploitation of water resources.
Navigation Path: Home > The European Central Bank > Nowa siedziba > Podstawowe informacje > Teren
Navigation Path: Home > The European Central Bank > New premises > Overview > Site
Navigation Path: Home > The European Central Bank > Nowa siedziba > Podstawowe informacje > Teren > 
Navigation Path: Home > The European Central Bank > New premises > Overview > Site > 
Policja wkroczyła na prywatny teren i skonfiskowała transparent bez nakazu sądowego, stosując przy tym żenujące metody.
The police entered the private premises and seized the banner without any court warrant and using methods that were unedifying even by their own standards.
Po roku 1945 ten zniszczony przez bomby teren był przez pewien czas zapomniany.
In 1945 all that remained of the nerve centre was a bomb site that afterwards faded into obscurity.
Więcej informacji o Grossmarkthalle, jej lokalizacji i otoczeniu można znaleźć w części Teren.
See Site for more information on the Grossmarkthalle, its location and the surrounding area.
Nabywając teren, EBC zobowiązał się zachować bryłę Grossmarkthalle w niezmienionej formie.
Upon purchasing the site, the ECB agreed that the fundamental appearance of the Grossmarkthalle would be retained.

Context sentences for "teren" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishA pracownice śmietniska zostawiają tam ślad chemiczny znacząc teren kolonii.
And finally, the midden workers put some kind of territorial chemical in the garbage.
PolishDzięki informacjom z czujnika dotyku, pomyślnie przechodzi przez tego typu teren.
And just by the tactile information, it successfully crosses over these type of terrain.
PolishAż w końcu, palma cukrowa przejmie teren, staje się stałym źródłem utrzymania.
And finally, the sugar palm forest takes over and provides the people with permanent income.
PolishPowinny stanowić teren działań wymierzonych przeciwko otyłości.
They should constitute another centre of activities in the fight against obesity.
PolishPo roku 1945 ten zniszczony przez bomby teren był przez pewien czas zapomniany.
In 1945 all that remained of the nerve centre was a bomb site that afterwards faded into obscurity.
PolishAnupam Mishra: Nie, podstawową ideą jest zagospodarowanie wody, która spada z nieba na nasz teren.
Anupam Mishra: No, the basic idea is to utilize water that falls on our area.
PolishChiny muszą to wyjaśnić i pozwolić międzynarodowym organizacjom i mediom wejść na ten teren.
China must clarify this and allow international organisations and the media to enter the area.
PolishWięcej informacji o Grossmarkthalle, jej lokalizacji i otoczeniu można znaleźć w części Teren.
See Site for more information on the Grossmarkthalle, its location and the surrounding area.
PolishMamy 30 studentów rocznie, którzy ruszają w teren i próbują wdrażać te pomysły i je rozwijać.
We have 30 students a year go out into the field and try to implement this and move it forward.
Polish(Śmiech) Dokładnie, znany chiński symbol oznaczający teren piknikowy.
(Laughter) Right, the famous Chinese character for picnic area.
PolishTa droga okrąża teren, pozwalająca dostarczyć prąd i wodę z naszego obszaru.
We have this road going around the area, which brings the people electricity and water from our own area.
PolishJeden z naszych kolegów posłów również musiał zdjąć swoją kurtkę, aby móc wejść na teren Parlamentu.
One of our fellow Members also had to remove his jacket in order to be let into the House.
PolishTeren, na który patrzymy, uformował się 4,6 mld lat temu, kiedy powstawały Ziemia i Mars.
And this terrain that we're looking at dates back to 4.6 billion years when Earth and Mars were formed.
PolishCo więcej, teren ten jest przeznaczony na przejażdżki quadami.
And there's some younger clones dotting the landscape behind it.
PolishAby zostać wpuszczonym na teren budynku, każdy uczestnik musi mieć przy sobie ważny paszport lub dowód osobisty.
All participants must have a valid passport or ID card to gain access to the building.
PolishNa teren Maroka nie wpuszczono posła do parlamentu francuskiego oraz naszego kolegi, pana posła Willy'ego Meyera.
A member of the French parliament and our fellow Member, Mr Meyer, were denied access.
PolishNauczę te dzieci, by nie wchodzili na mój teren.
I want you children to understand that I do not want you on my property.
PolishNa teren Czadu przenoszą się skutki konfliktu w Darfurze.
The conflict in Darfur has spilled over into Chadian territory.
PolishEpidemia przenosi się także na teren RPA.
This epidemic is also spreading across the border to the Republic of South Africa.
PolishMogliście wcześniej zaobserwować coś jeszcze, kiedy zwierzęta przebiegały przez wyboisty teren.
Now, you might have noticed something else about the animals when they were running over the rough terrain.