"termin" English translation

PL

"termin" in English

PL termin
volume_up
{masculine}

termin (also: data wykonania)
Termin zaproponowany przez Komisję Europejską jest zbyt krótki i nierealistyczny.
The deadline proposed by the European Commission is too close and unrealistic.
Wybór wiceprzewodniczących (termin składania kandydatur): patrz protokół
Election of Vice-Presidents (deadline for submitting nominations): see Minutes
Termin i częstotliwość inwentaryzacji uważa się za dotrzymane, jeżeli inwentaryzację:
The deadline and frequency of stocktaking is considered to be met if the inventorisation of:
termin (also: pojęcie, kres, określenie)
volume_up
term {noun}
Termin "korzystny dla pacjenta” musi zostać doprecyzowany.
The term 'beneficial for the patient' must be specified.
Uważam, że termin "usprawiedliwianie” również ma problematyczny charakter.
I think the term 'justification' is also problematic.
W tym kontekście termin "jądrowy” jest wyrażeniem, którego nie da się uniknąć.
In that respect, nuclear is a term that cannot be avoided.
termin (also: apelacja, nazwa, określenie)
termin (also: randka, data)
volume_up
date {noun}
Termin złożenia naszej propozycji faktycznie upłynął kilka dni temu.
The closing date for making our submission has actually passed by a few days.
Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
The expiry date refers to the last date of that month.
Sprawdzić termin ważności na etykiecie półautomatycznego wstrzykiwacza (EXP).
Check the expiry date on the pre-filled pen label (EXP:).

Context sentences for "termin" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPierwsza, to konieczność zwracania uwagi na używany często termin "rządy prawa”.
The first is the need to reconsider the much-used concept of rule of law.
PolishOczywiście termin ich zamknięcia jest uzależniony od negocjacji i wysiłków Chorwacji.
When they are closed naturally depends on the negotiations and on Croatia's efforts.
PolishMoże to uczynić przedłużając termin Programu gospodarki odpadami rolnymi.
It can do this by granting an extension to the Farm Waste Management Scheme.
PolishNa przykład w raporcie Komisji nie pojawia się nawet termin "spekulacja”.
For example, the Commission's paper makes no mention at all of the word 'speculation'.
PolishTermin ważności Okres trwałości sporządzonego produktu został podany w ulotce
EXP Read the leaflet for the shelf life of the reconstituted product.
PolishKiedy usłyszałam termin "rakowe komórki macierzyste" nie rozumiałam, o co chodzi.
At first when I heard of cancer stem cells, I didn't really know how to put the two together.
PolishTermin ważności leku QUADRAMET upływa jeden dzień po podanej na etykiecie dacie odniesienia.
QUADRAMET expires 1 day from the activity reference time stated on the label.
PolishTo prawda, że planowany termin zamknięcia więzienia - rok - właśnie minął.
It is true that the timescale that was planned for closing it - one year - has now passed.
PolishNastępnie zdefiniował termin "taka sama praca” jako pracę takiej samej wartości.
Then it defined 'equal work' as being work of equivalent value.
Polishtermin składania poprawek i wspólnych projektów rezolucji: poniedziałek, 10 grudnia, godz. 19.00.
for amendments and joint motions for a resolution, Monday, 10 December at 7 p.m.
PolishRobię to teraz, gdy minął termin składania programów stabilności i wzrostu.
I am doing so now that the time for submitting the stability and growth programmes has ended.
PolishTermin ważności Jakąkolwiek pozostałość leku należy wyrzucić po 4 tygodniach od otwarcia butelki.
EXP Any product remaining four weeks after opening the bottle should be discarded.
PolishTermin ważności { MM/ RRRR } Wstrzykiwacz należy wyrzucić po 28 dniach od pierwszego użycia.
EXP { MM/ YYYY } The pen should be discarded 28 days after the first use.
PolishTermin ważności Termin trwałości po umieszczeniu we wstrzykiwaczu Reco- Pen:
NeoRecormon 10,000 IU Lyophilisate and solvent for injection (10,000 IU/ml) 1 ml solvent SC use
PolishTermin ważności Termin trwałości po umieszczeniu we wstrzykiwaczu Reco- Pen:
NeoRecormon 20,000 IU Lyophilisate and solvent for injection (20,000 IU/ml) 1 ml solvent SC use
PolishDyrektywa ta ujednolica termin przechodzenia na czas letni w UE.
This directive harmonises the calendar of the application of summer time in the EU.
PolishTermin zapadalności obu operacji refinansujących przypada w czwartek, 30 marca 2006 r.
Both refinancing operations will mature on Thursday, 30 March 2006.
PolishTaki dokument musi określać wszystkie przyczyny oraz wskazywać sposób i termin odwołania się.
It must state all the grounds and specify how you can appeal and by when.
PolishTaki dokument musi określać wszystkie przyczyny oraz wskazywać sposób odwołania się i termin.
It must state all the grounds and specify how you can appeal and by when.
PolishTo nie moja wina, że we francuskim tłumaczeniu termin ten może brzmieć jak "deregulacja”.
It is not my fault if in French it is translated as 'deregulation'.