"testować" English translation

PL

"testować" in English

PL testować
volume_up
[testuję|testowałbym] {imperfective verb}

Dawki do 9 mg/ kg mc. były testowane klinicznie.
Doses up to 9 mg/ kg have been tested in clinical trials.
Nie jestem pewien, jak długo Komisja zamierza testować kodeks postępowania, zanim dojdzie do jego uprawomocnienia.
I am not sure how long the Commission is going to test out the codes of conduct before it legislates.
Pozwala testować pomysły, wejść na rynek, na konwersację z ludźmi, słuchać, ulepszyć i wrócić.
It allows us to test things as an entrepreneur, to go to market, to be in conversation with people, listen, refine something and go back.
W celu zapewnienia właściwej obsługi planu ciągłości biznesowej Agencja będzie prowadzić ćwiczenia i stale testować ten plan.
The Agency will conduct exercises and continually test its business-continuity plan, to ensure its proper functioning.

Context sentences for "testować" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPonieważ jest to grupa najbardziej narażona na ryzyko, zabawki przeznaczone dla takich dzieci powinno się testować niezależnie.
Since this is the most vulnerable age group, toys designed for these children should be tested independently.
PolishTak jak miało to miejsce wczoraj podczas tury pytań do Komisji, będziemy testować nowe zasady proponowane jako część reformy Parlamentu.
As happened yesterday during questions to the Commission, we are going to experiment with some new rules which are proposed as part of the reform of Parliament.
PolishObiecuję, że będziemy działać w duchu należytej współpracy, co będzie nam tym razem naprawdę potrzebne ze względu na prototypowe procedury, które będziemy w tym roku testować.
I am promising a good spirit of cooperation, which will really be needed this time, given the prototype procedures to be tested this year.