"tracić" English translation


Did you mean: trącić
PL

"tracić" in English

PL tracić
volume_up
[tracę|traciłbym] {verb}

Jednocześnie nie wolno nam tracić z oczu wyzwań długookresowych.
At the same time, we must not lose sight of the long-term challenges.
Rzeczywiście Chiny zaczynają tracić na wiarygodności.
In fact, it is about to lose its credibility.
Nie możemy tracić z oczu tej debaty dotyczącej prywatności.
We must not lose sight of this privacy debate.
tracić (also: stracić, utrącić)
Niewątpliwie, jeśli poseł automatycznie traci mandat w wyniku zdarzenia, w przypadku którego immunitet nie może być utrzymany, pojawia się oczywiście kolejny problem, kolejna niepewność.
Clearly, if a member automatically forfeits his or her seat as a result of an event for which immunity cannot be upheld, there is obviously a further problem, a further uncertainty.
Nie powinniśmy tracić nań więcej czasu.
We should not waste any more time on it.
Reagując na takie przypadki nie można tracić czasu, tak jak prezydencja hiszpańska.
In cases like this, one cannot, like the Spanish Presidency, waste any time in reacting.
Musimy działać teraz, nie wolno nam tracić czasu.
We have work to do now and we must not waste any time.

Synonyms (Polish) for "tracić":

tracić

Context sentences for "tracić" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishEuropa -i w tym momencie już zakończę - nie powinna tracić czujności również na tym froncie.
Europe - and I am finishing here - must not lower its guard on this front either.
PolishSpytacie zapewne: Po co tracić czas na prowadzenie piankowych warsztatów?
So, you might ask: Why would anyone actually spend time writing a marshmallow challenge?
PolishDrugi punkt dotyczy tego, że rozporządzenie będzie stopniowo tracić moc aż do roku 2030.
The second point concerns the fact that the regulation as a whole will be phased out in 2030.
PolishNie wolno nam tracić czasu i czekać, aż rybostany w Morzu Bałtyckim ulegną zniszczeniu.
We must not twiddle our thumbs until the fish stocks in the Baltic Sea have been destroyed as well.
PolishOczywiście nie należy tracić z oczu kwestii praw człowieka.
Of course the issue of human rights must not be lost sight of in all this.
PolishZaraz zacznę je tracić. ~~~ Gracze mogą eksperymentować, dużo rzeczy może pójść nie tak.
So basically, I want the players to be able to experiment and explore a huge amount of failure space.
PolishWalczysz z poszerzeniem granic miasta i z tym gościem, Bradem Standem, i zaczynasz tracić kontrolę.
You're fighting suburban sprawl and this fellow, Brad Stand, and you have had a falling out.
PolishCieszę się, że ta ocena wystawiona przez Centrum Polityki Europejskiej zaczyna tracić na aktualności.
I am very pleased that this assessment given by the European Policy Centre is starting to fade.
PolishNie powinniśmy tracić szansy na to, by nastąpiło to ponownie.
We should not miss the opportunity to let it happen once again.
PolishNie wolno tracić czasu: musimy przejść od słów do czynów.
No time should be lost: we need to move from words to deeds.
PolishPowiem krótko, ponieważ nie ma sensu tracić czasu.
I will resume because there is no point in wasting time.
PolishPoza tym, czemu Mikołaj miałby tracić czas wracając do naszego domu, po tym jak odwiedził już wszystkie pozostałe?
Plus, why would Santa save time by having to loop back to our house after he'd gone to everybody else's?
PolishNie należy tracić impetu zdobytego wskutek uzyskania statusu kraju kandydującego; należy z determinacją wprowadzać reformy.
The momentum created by candidate status should not be lost; reforms should be pursued with determination.
PolishSądzę, że nie powinniśmy tracić z oczu celu, który chcemy osiągnąć.
rapporteur. - (FR) Madam President, Commissioner, I think we should not forget what we are trying to achieve.
PolishProszę pozwolić, że odniosę się teraz do każdego sprawozdania po kolei, próbując skoncentrować się na meritum sprawy, aby nie tracić czasu.
Now let me refer to each report in turn, trying to focus on the substance in order to gain time.
PolishNie musicie tracić energii ani funduszy.
PolishPrzede wszystkim nie powinniśmy tracić czujności w momencie, gdy ataki międzynarodowego terroryzmu mają miejsce z dala od Europy.
First of all, we should not make the mistake of lowering our guard when international terrorism strikes far from Europe.
PolishPrzede wszystkim, pomimo wydarzeń, które zachodzą na naszych oczach i wzbudzają gniew, nie możemy tracić rozsądku.
Above all, despite the events which are unfolding before our eyes and which instil a sense of anger, we cannot forgo all sense of reason.
PolishZasadniczy cel, jakim jest pokój, musi być chroniony, jednak nie można tracić z pola widzenia istotnych części globalnego porozumienia.
The ultimate objective - peace - must be safeguarded, but without losing significant pieces of the global agreement.
PolishCo poranek tracić będę wszystkich niezbożnych na ziemi, abym tak wykorzenił z miasta Pańskiego wszystkich, którzy czynią nieprawość.
Morning by morning will I destroy all the wicked of the land; To cut off all the workers of iniquity from the city of Jehovah.