PL trafny
volume_up
{adjective masculine}

. - (SV) Sprawozdawczyni przedstawia zasadniczo trafny obraz wielu wyzwań stojących przed Afryką.
. - (SV) The rapporteur paints an essentially accurate picture of Africa's many challenges.
Jeszcze bardziej trafna nazwa mogłaby brzmieć "stabilność dla paktu na rzecz wzrostu”.
An even more accurate title would have been the 'Stability for Growth Pact'.
Ale teraz okazuje się, że jest dość trafne, bo mógł wtedy powstać hałas, odgłos wybuchu.
But now it actually might be more technically accurate because it might bang. ~~~ It might make a sound.
trafny (also: odpowiedni, właściwy, stosowny)
Czasem to bardzo trafne, ale czasami pozbawione jakiegokolwiek sensu.
Sometimes this is entirely apposite, but sometimes it is devoid of any sense.
For once, the metaphor is entirely apposite.
trafny (also: stosowny, à propos)
This title is very apt.
Wizja, którą określili w zeszłym roku, była niezwykle trafna.
The vision they set out last spring was perfectly apt.
Dziękuję Panu Posłowi Mauro za tę trafną uwagę...
I am grateful to Mr Mauro for that apt intervention ...
trafny
volume_up
felicitous {adj.} [form.]
W trakcie poniedziałkowej wieczornej debaty na temat kilku sprawozdań z własnej inicjatywy okazało się jednak, że zmiana ta nie była zbyt trafna.
During the Monday evening debate on several own-initiative reports, it turned out, however, that this change was not the most felicitous.
W pełni zgadzam się z wnioskami i zaleceniami skierowanymi do Komisji Europejskiej, jako że są one wyjątkowo trafne.
I fully agree with the findings and recommendations made to the European Commission, because they are exceptionally fitting.
Należy propagować rokowania zbiorowe, które to zagadnienie porusza także pan Mavrommatis w swoim sprawozdaniu, jako najbardziej stosowne i trafne rozwiązanie dla sektora sportu.
Collective bargaining, a matter which Mr Mavrommatis also addresses in his report, should be promoted as the most suitable and fitting solution for the sport sector.
trafny (also: gładki, celny)
volume_up
pat {adj.}
Jego szczególnie trafne decyzje były przyjmowane z jednomyślną aprobatą.
Its particularly pertinent decisions have been welcomed unanimously.
Oto dlaczego uważam sprawozdanie pani poseł Oomen-Ruijten's za tak trafne.
That is why I find Mrs Oomen-Ruijten's report so pertinent.
Chcę pani również powiedzieć, że zgadzam się z pani trafnymi uwagami na temat konieczności skutecznego uzdrowienia gospodarki.
I also wish to say to you that I agree with your very pertinent comments on the need for effective economic recovery.
trafny (also: zwięzły)
volume_up
pithy {adj.}
I think that the debate was pithy.
trafny (also: bezbłędny, idealny, celny)
volume_up
spot-on {adj.} [Brit.] [coll.]
trafny (also: uderzający, frapujący)
He makes telling comments.
Czy jesteśmy pewni, że rozwiązaniem jest e-learning, czy może powinniśmy przeanalizować nowe i bardziej trafne formy edukacji i szkolenia?
Are we sure that e-learning is the solution, or can we study new and more telling forms of education and training?
trafny (also: celny)
trafny
volume_up
on point {adj.} [Amer.]
Pan Kyösti Virrankoski napisał sprawozdanie w sposób rzetelny i trafny.
The report by Mr Virrankoski is thorough and to the point.
urzędujący przewodniczący Rady. - (FR) Pani poseł Panayotopoulos-Cassiotou! Trafnie wskazała pani na szereg polityk wpływających na życie młodych ludzi.
. - (FR) Mrs Panayotopoulos-Cassiotou, you rightly point out that a whole range of policy areas concern young people.
w imieniu grupy PSE. - (IT) Pani przewodnicząca, panie i panowie! Proszę pozwolić mi podziękować obojgu sprawozdawcom za ich pracę, niezwykle cenną i trafną.
. - (IT) Madam President, ladies and gentlemen, please allow me to thank both of the rapporteurs for their work, which has been valuable and absolutely to the point.
trafny (also: odpowiedni, ważny, odnośny, istotny)
W szczególnie trafny sposób nawiązuje to do jednej z kwestii będącej przedmiotem obaw pana posła Wurtza: udziału pracowników w spółkach.
This is particularly relevant to one of the subjects of concern to Mr Wurtz: workers' participation in companies.
Ostatnie wydarzenia uczyniły tą sugestię nawet bardziej trafną.
The recent developments have made this suggestion even more relevant.
Więc u dorosłych jeśli zdecydujemy, że coś jest trafne lub ważne, powinniśmy zwrócić na to uwagę.
So what happens for adults is we decide that something's relevant or important, we should pay attention to it.

Context sentences for "trafny" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishJako że główny zamysł sprawozdania jest mimo wszystko trafny, ostatecznie postanowiłem wstrzymać się od głosu.
As the main intention of the report is nevertheless good, I finally chose to abstain.
PolishPonadto autorka sprawozdania docenia w bardzo trafny sposób ważną rolę rolników jako gospodarzy i opiekunów gleby.
It also recognises, very validly, the important role of farmers as the custodians of the soil.