"trwałość" English translation

PL

"trwałość" in English

PL trwałość
volume_up
{feminine}

1. general

trwałość (also: wytrzymałość)
Trwałość i wiarygodność Unii na rzecz Regionu Morza Śródziemnego zależy od jej zdolności do działania.
The durability and credibility of the Union for the Mediterranean depend on its ability to operate.
Analizy danych po 96 tygodniach leczenia wykazały trwałość aktywności przeciwwirusowej.
Analyses of data through 96 weeks of treatment demonstrated durability of antiviral activity.
Trwałość odpowiedzi i oszacowany wskaźnik przeżycia dostarcza dodatkowych dowodów klinicznej skuteczności dazatynibu.
Durability of response and estimated survival rates provide additional evidence of dasatinib clinical benefit.
trwałość
trwałość (also: szybkość, prędkość)
volume_up
fastness {noun} [Amer.]
trwałość (also: żywotność, długość życia)
Ropa naftowa jest paliwem kopalnym o ograniczonej trwałości i wzrost cen ropy jest tendencją nieodwracalną i długofalową.
Oil is a fossil fuel with a limited life-span and high oil prices are an irreversible and long-term trend.
trwałość (also: żywotność, długość życia)
Ropa naftowa jest paliwem kopalnym o ograniczonej trwałości i wzrost cen ropy jest tendencją nieodwracalną i długofalową.
Oil is a fossil fuel with a limited life-span and high oil prices are an irreversible and long-term trend.
Takie zanieczyszczenia pojawiły się we Francuskich Terytoriach Zamorskich, zwłaszcza na Martynice i w Gwadelupie, wskutek występowania chlorodekonu, związku o długim okresie trwałości.
This has occurred in the French Overseas Territories, specifically Martinique and Guadeloupe, as a result of chlordecone, a molecule with a long lifespan.
trwałość
trwałość

2. technology

trwałość (also: żywotność)
Ropa naftowa jest paliwem kopalnym o ograniczonej trwałości i wzrost cen ropy jest tendencją nieodwracalną i długofalową.
Oil is a fossil fuel with a limited life-span and high oil prices are an irreversible and long-term trend.

Context sentences for "trwałość" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishWykazano trwałość fizyczną i chemiczną w temperaturze 30ºC przez 24 godzin.
Chemical and physical in-use stability has been demonstrated for 24 hours at 30°C.
PolishChłodzenie lub zamrożenie nie wpływają niekorzystnie na trwałość produktu.
Neither freezing nor refrigeration adversely affects the stability of the product.
PolishJakkolwiek po odtworzeniu szczepionka zachowuje trwałość do 8 godzin w temperaturze 21oC.
However the stability has been demonstrated for 8 hours at 21°C after reconstitution.
PolishJest to sposób na trwałość projektów i możliwość ich wykorzystania w przyszłości.
This is the way to make projects sustainable and able to continue.
PolishZasad, które mają zapewnić trwałość naszego sposobu życia w długiej perspektywie.
Rules to ensure the long-term sustainability of our way of life.
PolishNiszczy on miejsca pracy i wystawia na próbę trwałość naszych modeli społecznych.
It destroys jobs and tests the resistance of our social models.
PolishW ostatecznym rozrachunku innowacje powinny zapewniać większą trwałość produktów.
Innovations should ultimately ensure that products last longer.
PolishUnia Europejska musi znaleźć środki, by zapewnić trwałość cen i zrównoważenie gospodarki.
The European Union must find means to ensure sustainable prices and a sustainable economy.
PolishData ważności { miesiąc/ rok } Trwałość po pierwszym otwarciu opakowania - 3 miesiące.
< EXP {month/year} > Shelf-life after first opening the container:
PolishPreparat wykazuje chemiczną i fizyczną trwałość w trakcie używania przez 28 dni w temperaturze 25°C.
Chemical and physical in-use stability has been demonstrated for 28 days at 25°C.
PolishDodam, że niektórzy kwestionują teraz trwałość europejskiego modelu społecznego.
I would also add that some people are now challenging the sustainability of the European Social Model.
PolishRozpuszczony i rozcieńczony roztwór leku zachowuje trwałość przez 24 godziny w temperaturze 25°C.
The reconstituted and diluted solution is stable for 24 hours at 25°C.
Polishlata Wykazano trwałość chemiczną i fizyczną rozcieńczonego roztworu przez 24 godziny w temperaturze 25°C.
years Chemical and physical in use stability has been demonstrated for 24 hours at 25°C.
PolishTrwałość rozcieńczalnika przechowywanego w torbach z polichlorku winylu:
Shelf-life of the diluent in polyvinylchloride bags:
PolishJakkolwiek lek zachowuje trwałość przez 24 godziny w temperaturze od 2°C do 8°C (w lodówce).
However, the in-use stability has been demonstrated for 24 hours between 2°C and 8°C (in a refrigerator).
PolishDrugim problemem, który należy uwzględnić, jest trwałość zapisu działalności naszego Parlamentu.
The second problem to be taken into consideration is the lasting record of our Parliament's business.
PolishTrwałość rozcieńczalnika przechowywanego w butelkach polipropylenowych:
Shelf-life of the diluent in polypropylene bottles:
PolishWykazano, że szczepionka zachowuje trwałość pod względem chemicznym i fizycznym przez 24 godziny w temperaturze 25°C.
Chemical and physical in-use stability has been demonstrated for 24 hours at 25°C.
PolishMusimy pokazać, że potrafimy chronić zdrowie obywateli i trwałość środowiska.
We need to demonstrate that we are capable of safeguarding citizens' health and the sustainability of our environment.
PolishWiadomo, że glikozylacja innych białek wpływa na ich trwałość, aktywność,
Glycosylation of other proteins is known to affect their stability, activity, biodistribution, and half-life in blood.