PL trwały
volume_up
{adjective masculine}

trwały (also: wytrzymały)
W naszym interesie leży, żeby zapanował tutaj trwały pokój i demokracja.
It is in our own interests that lasting peace and democracy should prevail there.
Faktem jest, że owoce tego dialogu będą mieć trwały wpływ na naszą wspólną przyszłość.
The fact is that the fruits of this dialogue will have a lasting effect on our common future.
Jedynym możliwym rozwiązaniem jest trwały i wszechstronny układ pokojowy pomiędzy stronami.
The only possible settlement is a lasting and comprehensive peace settlement between the parties.
Jedynie trwały wzrost może zagwarantować tworzenie trwałych miejsc pracy.
Only sustainable growth can guarantee the creation of sustainable jobs
Musimy zapewnić stabilny i trwały wzrost gospodarczy oraz tworzenie zatrudnienia.
We must ensure stable and sustainable economic growth and job creation.
Bardzo ważne jest zatem, aby wspierać trwały wzrost gospodarczy.
Therefore, it is very important to encourage sustainable economic growth.
trwały (also: stały)
trwały (also: stały, ustawiczny, bezustanny, stałe)
Obszary górskie nieustannie wymagają trwałego, zmodernizowanego i wielofunkcyjnego rolnictwa.
Mountainous regions have a constant requirement for sustainable, modernised and multifunctional agriculture.
Zmiany te są trwałe i na przestrzeni ostatnich miesięcy, tygodni czy też dni można zaobserwować dwie główne zmiany.
Changes are occurring on a constant basis, and specifically there have been two major changes in recent months or weeks or days.
Całemu procesowi towarzyszył również stały dialog ze społeczeństwem obywatelskim oraz wszechstronna ocena trwałego wpływu na handel.
The whole process was also accompanied by a constant dialogue with civil society and a comprehensive trade sustainable impact assessment.
Te dane liczbowe pokazują, że trwały wzrost może iść ramię w ramię z redukcją emisji.
These figures show that continued growth can go hand in hand with reducing emissions.
Mobilność zapewni Europie trwałe zdrowie oraz dobrobyt.
This mobility will guarantee continued health and prosperity for Europe.
Kontynuację leczenia należy ostrożnie ponownie rozważyć u pacjentów, u których korzyści terapeutyczne nie trwały dłużej niż 6 miesięcy.
Continued therapy must be carefully reconsidered in patients who show no evidence of therapeutic benefit beyond 6 months.
Brąz jest trwały i twardy, dobrze turla się po ziemi.
The bronze is nice hard, durable material that could roll on the ground.
Nie wmawiam pani mosiądzu, ale jest on trwały.
Now, I'm not trying to sell you the brass, but it is durable.
Równość i równość traktowania stanowią jedyne trwałe składniki cywilizowanego społeczeństwa.
Equality and equality of treatment are the only durable building blocks of any civilised society.
trwały (also: niezmienny, nieodwołalny)
trwały (also: uparty, zawzięty, hardy, uporczywy)
Obecnie nie wiadomo, czy zaburzenia neurologiczne 4 mają charakter przemijający czy trwały.
Whether the neurological disorders are transient or permanent is currently unknown.
Naród tybetański nie był nigdy częścią Chin w sposób trwały.
Tibet has never been part of China on a permanent basis.
Zmiany te mogą mieć trwały charakter.
These changes may be permanent.
trwały (also: gotowy, nieporuszalny)
volume_up
set {adj.}
Dziś ten zestaw wspólnych wartości zostanie trwale zakorzeniony w życiu i w umyśle europejskiego obywatela.
Today that set of common values will be embedded in the lives and minds of the population of the Union.
Mam nadzieję, że zniesienie odłogowania nie utrzyma się przez rok lub dwa, ale będzie trwałe.
I hope that the abolition of set-aside will not only apply for one or two years but on a permanent basis.
Chodzi przecież o stworzenie właściwych ram prawnych dla spójnych, trwałych inwestycji!
This is about setting the right regulatory framework for coherent sustainable investments!
trwały (also: przemysłowy, wytrzymały)
Kolejna sprawą jest wykorzystanie oświetlenia bazującego na diodach LED, które są energooszczędne i trwałe.
The next thing is to use lighting based on LEDs, which are energy-saving and long-lasting.
Mam też takie traumy, które trwały długo: od wieku lat pięciu do piętnastu to miało być moje zajęcie dodatkowe i ono doprowadziło do poznania sensu porażki.
I have some ones that were long lasting: from the age of five to 15, this was supposed to be my side occupation, and it led to a sense of failure.
Głosowałem za przyjęciem przedmiotowej rezolucji, ponieważ dyplomacja na rzecz kultury stanowi fundament zaufania i trwałych relacji z obywatelami państw trzecich.
I voted in favour of this resolution because cultural diplomacy is a cornerstone for building trust and long lasting relations with citizens in third countries.
trwały (also: odporny)
volume_up
proof {adj.}
Polityka przemysłowa ułatwi nam, po pierwsze, stworzenie w Europie trwałych miejsc pracy wysokiej jakości, a po drugie, pozyskanie w Europie inwestycji.
Industrial policy will help us, firstly, to create good quality, future-proof jobs in Europe and, secondly, to secure investment in Europe.
Jeżeli uda nam się do tego doprowadzić to jestem przekonany, że uda nam się także stworzyć w europejskim sektorze przemysłu trwałe miejsca pracy.
If we can bring this about, then I am confident that we will have future-proof jobs in European industry.
trwały (also: wytrzymały)
Wsparcie UE jest długofalowe i trwałe i musi być zrównoważone.
The EU's support is long-term and enduring, and it must be sustainable.
Jak trwałe jest nasze mdłe zgubne przekonanie że chwila zadumy wystarczy by dojść do prawości.
How enduring, our bland fatal assurance that reflection is righteousness being accomplished.
Jak pan wspomniał, kryzys strukturalny jest zarówno głęboki, jak i trwały.
. - (FR) Mr President, Commissioner, as you have recalled, this structural crisis is both deep and enduring.

Context sentences for "trwały" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishTo jedyna droga sprostania temu problemowi w sposób skuteczny, poważny i trwały.
That is the only way to tackle this problem effectively, seriously and sustainably.
PolishMoje wstępne komentarze również będą trwały nieco dłużej niż przewidziane pięć minut.
My opening remarks will also be a little longer than the envisaged five minutes.
PolishBlisko rok trwały prace nad raportem ws. pandemii wirusa A/H1N1 w latach 2009-2010.
The work on the report on the A/H1N1 virus pandemic in 2009-2010 lasted nearly one year.
PolishMam nadzieję, że relacje te będą nadal trwały i że mój okręg wyborczy na nich skorzysta.
I look forward to this relationship continuing and my constituency benefiting from it.
PolishMuzeum jest wspierane przez rząd, a prace nad nim trwały przez ostatnie trzy dekady.
This institution is government-backed and it has been the case for the past three decades.
PolishCzy dług, i to nie tylko grecki, kiedykolwiek spadł w trwały sposób do 60 %?
Did the debt, not just the Greek debt, ever drop consistently to 60%?
PolishMusimy poukładać się z tym krajem w sposób konstruktywny, trwały i strategiczny.
We therefore have to engage with the country in a constructive, continuous and strategic manner.
PolishNie możemy pozwolić, aby ten kryzys polityczny i napięcia trwały nadal.
We should not allow this political crisis and tensions to go any further.
PolishSporządzony roztwór jest trwały przez 30 dni, pod warunkiem przechowywania w lodówce (2°C- 8°C).
Stable for 30 days after reconstitution, when stored in a refrigerator (2°C-8°C).
PolishDyskusje w sprawie etykietowania trwały dłużej, niż Komisja początkowo proponowała.
The discussions about the labelling have lasted longer than the Commission initially proposed.
PolishReformy są konieczne, jeżeli kraj ten chce zapewnić sobie trwały dobrobyt i bezpieczeństwo.
Reform is essential for Ukraine's own long-term prosperity and security.
PolishWierzę, że rzecz leży znacznie głębiej: chodzi o trwały rozwój.
I believe that the real issue goes much deeper: it is about sustainability.
PolishWidzieliście strony, które trwały beż dużego natężenia ruchu.
You saw sites that had never existed before getting huge amounts of traffic.
PolishPrace trwały ponad czternaście miesięcy i wprowadzono 1690 poprawek.
This work took more than 14 months, and there were 1 690 amendments.
PolishOdtworzony roztwór jest trwały przez 24 godziny w temperaturze 2°C – 8°C
The reconstituted solution is stable for 24 hours at 2°C – 8°C.
PolishPierwsze kroki, o których mówiliśmy, trwały miliardy lat.
So the first steps of the story that I told you about took a billion years a piece.
PolishBadacze głowią się nad pytaniem, czy istnieją czynniki, które mają trwały wpływ na każdy z tych sposobów?
And the answer seems to be yes. ~~~ And I'll just give you some samples of it.
PolishW badaniach tych, które trwały dwa lata, wzięło udział 1190 pacjentów.
The studies included 1190 patients and lasted up to two years.
PolishBadania trwały od 4 miesięcy do 2 lat i objęły 1305 pacjentów przyjmujących lek skojarzony.
The studies lasted from 4 months to 2 years and involved 1,305 patients who took the combination.
PolishPo pierwsze, konkurencyjność potrzebuje trwałego rozwoju, a trwały rozwój potrzebuje konkurencyjności.
First, competitiveness needs sustainability - but sustainability needs competitiveness.