PL

twierdzić [twierdzę|twierdziłbym] {verb}

volume_up
1. general
Nikt nie może twierdzić, że nie został uprzedzony o wojskowych aspiracjach UE.
No one can say that they were not warned of the EU's military aspirations.
I śmiem twierdzić......że to jest raczej skromna prognoza.
And I should say, I think this is a rather modest prediction.
Ośmielam się twierdzić, że jest ona nawet ponownie wprowadzana do obrotu według stopy repo EBC.
And I dare say some of these were even recirculated on repo to the ECB.
Popieram także pana sprawozdawcę odnośnie do twierdzenia, że nic z tego nie powinno powstrzymywać ekspansji kolei.
I also support the rapporteur in his assertion that none of this should hold back railway expansion.
Ministerstwo posunęło się nawet jeszcze dalej, twierdząc, że decyzja Berna, żeby przeprowadzić referendum w takiej sprawie, budzi wątpliwości.
It went even further, claiming that Berne's very decision to hold a referendum on a matter like this was questionable.
Ale rząd brytyjski obstaje przy swoim, twierdząc, że Unia Europejska jest wspaniałą rzeczą.
But the Government is holding firm, saying that the European Union is a wonderful thing.
Nabralibyśmy wówczas przekonania, że Kenia dąży, jak twierdzi, do tego, aby mieć wolne społeczeństwo, którym kieruje koalicyjny rząd działający na zasadzie podziału władzy.
That would reassure us of Kenya's purported commitment to a free society under a power-sharing coalition government.
2. ", że"

Context sentences for "twierdzić" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishNie ma powodu, by twierdzić, że państwa członkowskie nie są świadome tej sytuacji.
There is no reason to believe that the EU Member States are unaware of this.
PolishMusimy w końcu przestać twierdzić, że wymiar społeczny nie należy do kompetencji europejskich.
We must stop saying that the social dimension is not part of the European remit.
PolishTo jest, śmiem twierdzić, najlepszy dowód na to, że jest pan na dobrej drodze.
This, I daresay, is the best proof that you are on the right track.
PolishOśmielam się twierdzić, że nikt nie wątpi w konieczność aktualizacji istniejących przepisów.
I daresay nobody doubts the need for the existing legislation to be updated.
PolishHipokryzją jest po pierwsze twierdzić, że konsumenci są poszkodowani.
(FR) Mr President, there is hypocrisy first of all in saying that consumers are injured.
PolishWiem, że czasami jesteśmy skłonni twierdzić, że konwencje MOP nie są dla nas.
I know that, at times, we have a tendency to think that the conventions of the ILO are perhaps not for us.
PolishPanowie, śmiem twierdzić, że jeśli znajdziemy Atlantydę... znajdziemy tam nowe " źródła energii "!
Gentlemen, I propose that we find Atlantis... find that power source... and bring it back to the surface.
PolishWiem, że niektórzy będą zawsze twierdzić, że stabilność i demokracja są w Pakistanie nie do pogodzenia.
I know that some will always argue that stability and democracy are somehow incompatible in Pakistan.
PolishPracodawcy muszą móc wspomagać kobiety, o których nie można twierdzić, że są już ekonomicznie nieprzydatne.
Employers need to be able to support women without it meaning they are no longer economically viable.
PolishFaktycznie śmiem twierdzić, że to, co mamy przed sobą, jest bardzo istotne dla wszystkich sektorów przemysłu.
Indeed, I would argue that what we have got before us is very important for all the industrial sectors.
PolishOczywiście mogą państwo twierdzić, że jestem sceptykiem, ponieważ nie kraczę tak jak wrony.
Mr President, you can, of course, tell that I am a sceptic because I do not dress like a scarecrow.
PolishNigdy nie przestanę twierdzić, że - jeśli chcemy poprawić efektywność energetyczną - musimy zacząć od miast.
I will never get tired of saying that if we are to improve energy efficiency we must begin in the cities.
PolishŚmiem twierdzić, że ta niepewność i takie pogłoski szkodzą sprawie zwalczania piractwa i podrabiania.
I would suggest that this uncertainty and these rumours themselves are harming the fight against piracy and counterfeiting.
PolishW przeciwieństwie do tego, co niektórzy zdają się twierdzić, w porozumieniu ACTA nie chodzi o utworzenie czegoś w rodzaju Big Brothera.
Contrary to what some seem to be claiming, ACTA is not about creating some sort of 'Big Brother'.
PolishUważam, że zamiast twierdzić, że są zbyt duże, żeby można było pozwolić im upaść, należałby zwrócić uwagę na to, że wiele z nich uważa, że więcej im wolno.
I think, rather than be too big to fail, many of them are too big for their own boots.
PolishKomitet ma podstawy, by twierdzić, że osobom, którym postawiono poważne zarzuty, nie zostanie zapewniony sprawiedliwy proces.
It has good reason to believe that those charged with these serious offences are not going to be given a fair trial.
PolishMożna byłoby twierdzić, że proces ten mógłby przebiegać szybciej, gdyby wszystkie państwa od samego początku lepiej ze sobą współpracowały.
Indeed, one could argue that it could go faster, that all the Member States could cooperate much more from the outset.
PolishPrzyjęło się twierdzić, że...
PolishMówiąc o Rosji należy również zaznaczyć, że państwo to powinno przestać twierdzić, że partnerstwo UE z Rosją opiera się na wspólnych wartościach.
Also, speaking of Russia, that country should stop claiming that the EU-Russia partnership is founded on shared values.
PolishNiektórzy będą twierdzić, że spowodują one utratę zysków; inni, że doprowadzą do zmniejszenia liczby miejsc pracy; słyszeliśmy już wzmianki o tym.
Some will argue that they will hit profits; others will argue that they will hit jobs, and we have heard hints of both.