"tym razem" English translation

PL

"tym razem" in English

EN

PL tym razem
volume_up
{noun}

tym razem (also: na razie)
volume_up
nonce {noun}

Similar translations for "tym razem" in English

tym adverb
razem adverb

Context sentences for "tym razem" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishCieszę się, że tym razem nie pojawiły się między nami żadne kwestie sporne.
I am pleased that we did not have any differing points of view on this occasion.
PolishPozwoli pan, panie komisarzu, że tym razem będę mniej powściągliwy niż zwykle.
This being the case, you will allow me to be less reserved than usual, Commissioner.
PolishChciałbym poczynić jeszcze jedną uwagę, tym razem w odpowiedzi na słowa pana Higginsa.
I would like to make one further comment and that is in response to Mr Higgins.
PolishTym razem przychód na osobę dałem na tej osi, biedni tu na dole, bogaci tam na górze.
I will show income per person on this axis instead, poor down here, rich up there.
PolishMusimy stawić czoła tym problemom razem, z determinacją i kreatywnością.
We must tackle these problems together, with determination and creativity.
PolishRząd w Wielkiej Brytanii i rządy w Europie mówią, że wszyscy razem w tym tkwimy.
The Government in the UK and governments across Europe are saying we are all in this together.
PolishTym razem schodząc na dół zobaczył ptaka budującego swoje gniazdo na półce skalnej.
And as he's leaving, he sees a bird making a nest on a cliff ledge.
PolishUważam jednak, że w tym przypadku działając razem możemy coś zmienić.
In this case, however, I believe we can make a difference acting together.
PolishNiedobrze, że tym razem Parlament wybrał słowa zamiast działania.
This is not a good day for this Parliament because it has chosen talk instead of action.
PolishPozostańmy przy tym, co możemy zrobić razem na poziomie europejskim.
Let us stick to all the things we can do together at European level.
PolishIle razy słyszeliśmy o tym, że leje się ludzka krew, tym razem w Kongu?
How many times, and now again in the Congo, have we heard about the blood of people being shed?
PolishParlament dopilnuje, by nie powiodło się i tym razem.
It has been tried before and failed, and this Parliament would ensure it would fail again.
PolishTym razem podejście jest podobne, ponieważ używam, jak w produkcie Andrea, pewnych roślin.
This one is kind of the same approach because I include, in a product like Andrea, some plants.
PolishTym razem po naszej stronie opowiadają się także państwa członkowskie reprezentowane przez Radę.
On this occasion, we also have the Member States on our side, represented by the Council.
PolishSformułowanie to zwykle stanowi część poprawki, ale tym razem z jakiegoś powodu umknęło ono naszej uwadze.
This is normally built into an amendment, but for some reason it got left out.
PolishTym razem pomógł nam rząd, ale także środowiska biznesowe.
Because poor people are business people who lack business skills and access to credit.
PolishZnacie UN, czasem rzeczy idą wolno, a tym razem się nie zgodzili.
But of course, you know at the U.N., sometimes things move slowly, and they basically said no.
PolishTak jest i tym razem i dlatego proszę te media pakistańskie: nie nadużywajcie wolności, które są nam drogie.
We stand by that and I ask them: please do not abuse the freedoms we hold dear.
PolishZ przyczyn oczywistych tym razem głównym zagadnieniem podczas dyskusji była sytuacja w Libii.
For obvious reasons on that occasion, the situation in Libya was at the heart of our discussions.
PolishWszyscy, którzy tam byli, pod tym dachem, nadal są razem.
And all of us that were under that roof are still here together today.