"użytek" English translation

PL

"użytek" in English

EN

PL użytek
volume_up
{masculine}

użytek (also: stosowanie, użycie, korzyść)
volume_up
use {noun}
Wyjątki europejskie, jak użytek prywatny lub zastosowanie edukacyjne, również zachowają swoją ważność.
European exceptions, like private or educational use, will also remain valid.
Ale sądzę, że któregoś dnia ktoś zrobi z nich użytek.”
But I guess somebody will find a use for them someday."
Następnie robimy użytek z danych i tak już zawartych w podsumowaniu badania.
Then we use the information that's already in the lab report.

Context sentences for "użytek" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPo trzecie, rolnicy mogą postrzegać zmiany klimatyczne jako szansę i mogą zrobić z nich użytek.
Thirdly, farmers can also see climate change as an opportunity and turn it to account.
PolishZ drugiej strony kopiowanie wyłącznie na użytek własny nie powinno być jej przedmiotem.
On the other hand, copying that is carried out exclusively for one's own needs should be left out.
PolishPragnęliśmy stworzyć jak najprostszą i najprzyjaźniejszą dla obywateli procedurę na użytek społeczny.
We wanted to come up with the simplest, most citizen-friendly procedure for the public.
PolishJacques Delors potrafiłby zrobić ogromny użytek z tej zasady.
What Jacques Delors would have made of this would be of great interest.
PolishJak możemy zrobić właściwy użytek z tej wizji i tych zasobów?
How can we live up to this vision and these resources, Commissioner?
PolishChciałam wyjaśnić tę kwestię państwu, jak również na użytek europejskiej opinii publicznej.
I would like to clarify this for you, ladies and gentlemen, and for the benefit of the European public.
PolishNie jest to czek in blanco na użytek posiadaczy praw autorskich.
It is not a blank cheque for copyright holders.
PolishWyłaniają się, by zrobić z nich użytek, ale muszą pozostać rozwarte.
And as you see it come out, in order to actually be able to do anything useful, it can't all stay clustered up like this.
PolishZ pewnością zrobię użytek z tego sprawozdania i przeprowadzonej nad nim dyskusji.
I thank Parliament very much and I shall take full account of this report and the subsequent debate.
PolishRobiąc użytek z art.
PolishŚrodki aromatyzujące są stosowane do nadawania lub modyfikowania zapachu i/lub smaku żywności na użytek konsumentów.
Flavourings are used to impart or modify odour and/or taste of foods for the benefit of the consumer.
PolishPanie Pośle Hökmark, rozumiem, że musi pan wygłosić gładkie przemówienie na użytek mieszkańców Szwecji.
(DE) Madam President, I can understand, Mr Hökmark, that you need to give a nice speech for the people at home in Sweden.
PolishOpinia w sprawie okresów zbierania danych na użytek Zharmonizowanego Wskaźnika Cen Konsumpcyjnych (ZWCK) (CON/2006/13)Dz.U.
Opinion on the temporal coverage of price collection in the harmonised index of consumer prices (HICP) (CON/2006/13)OJ C 55, 7.3.2006,
PolishJaki użytek zrobić z tej wiedzy?
PolishApeluję jednak zarówno do Komisji, jak i do państw członkowskich, by rzeczywiście zrobiły jakiś użytek z danych, których te rachunki dostarczą.
However, I call on both the Commission and the Member States to actually do something with the data that these accounts will provide.
PolishMożna go uzupełnić zestawem narzędzi na użytek Komisji i prawodawcy, który to zestaw można by zatwierdzić w drodze porozumienia międzyinstytucjonalnego.
It could be complemented by a 'toolbox' for Commission and legislator which should be implemented by an interinstitutional agreement.
PolishGra pod publiczkę, jaką kosztem tych ludzi uprawiają posłowie na użytek krajowy jest nieprzyzwoitością i nadszedł czas, aby to bardzo wyraźnie powiedzieć.
Members playing to their national galleries at the expense of those people is obscene, and it is time that this was said very clearly.
PolishDozwolony jest również przywóz w ograniczonych ilościach i na użytek własny innych produktów zwierzęcych, takich jak produkty rybołówstwa, ślimaki i miód.
You may also bring in limited quantities, for personal consumption, of other animal products including fishery products, snails and honey.
PolishCzyż społeczność pustyni nie jest piękna, potrafi gromadzić wodę oraz zrobić użytek z koła od samolotu aby zbudować wózek ciągnięty przez wielbłądy.
So, look at the beauty from the desert society who can harvest rainwater, and also create something through a tire from a jet plane, and used in a camel cart.
PolishWreszcie, zyskaliśmy alternatywną formę rozstrzygania sporów, która ma być promowana na szczeblu UE, zwłaszcza na użytek konsumentów kupujących w Internecie.
Finally, we have an alternative form of dispute resolution, which is to be promoted at EU level, particularly for consumers who shop on the Internet.