"uczciwie" English translation

PL

"uczciwie" in English

PL uczciwie
volume_up
{adverb}

uczciwie (also: czysto, fair)
volume_up
fair {adv.}
Niestety, nie zawsze traktowano ich uczciwie.
Unfortunately, the attitude towards farmers has not always been fair.
Myślę, że powinniśmy być tego świadomi i postępować uczciwie.
I think we have to be aware of this and also be fair.
Gospodarki wschodzące powinny również uczciwie dołożyć się do pomocy na rzecz krajów najsłabiej rozwiniętych.
Emerging economies should also provide their fair share of assistance to LDCs.
uczciwie (also: niemal, całkiem, dość, dosyć)
volume_up
fairly {adv.}
Czy UE jako gracz globalny uczciwie wypełnia swoje zobowiązania?
Is the EU as a global player meeting its commitments fairly?
(NL) Madam President, Turkey must be treated fairly.
Dzisiaj mamy wynik, o który walczono zacięcie, lecz uczciwie i z którego możemy być dumni.
Today we have a result that has been fought for hard but fairly, and of which we can be proud.
uczciwie (also: całkowicie, zdecydowanie, prosto)
Europa musi pokazać, że uczciwie popiera demokrację, a nie tylko wspiera stabilność w regionie.
Europe must demonstrate that it stands squarely behind democracy and not merely supports stability in the region.

Context sentences for "uczciwie" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishOto pytania, które powinniśmy uczciwie omówić z naszymi indyjskimi partnerami.
These are questions which we should be discussing frankly with our Indian partners.
PolishNegocjujmy z Rosją jak z przyjacielem, we właściwy sposób, otwarcie i uczciwie.
Let us negotiate with Russia as with a friend, in a correct manner, openly and decently.
PolishPodejdźmy zatem otwarcie i uczciwie do aktualnych potrzeb na rok 2008.
Let us therefore negotiate openly and honestly on the actual needs for 2008.
PolishNie można mówić uczciwie, że chcemy więcej Europy, ale nie chcemy na nią płacić.
We cannot say honestly that we want more Europe but that we do not want to pay for more Europe.
PolishMusimy uczciwie przyznać, że UE nie okazała takiego przywództwa, jakie głosi.
We have to acknowledge honestly that the EU did not show the sort of leadership it proclaims.
PolishOsobiście oczekuję również, że zagadnienia praw człowieka będą uczciwie omawiane w tej Izbie.
Personally, I also expect human rights issues to be discussed honestly in this House.
PolishWidzimy, mamy oczy i chcę uczciwie powiedzieć, że kworum nie ma.
We can see, we have eyes, and I wish to say in all honesty that there is no quorum.
PolishMówiąc całkiem uczciwie, w niektórych państwach Europy występują poważne braki w tym zakresie.
To be quite frank, there are serious deficiencies in this area in some European states.
PolishOto, co mogę państwu uczciwie powiedzieć, lecz będę uważnie słuchał kolejnych wystąpień.
That is what I can honestly say, but I am going to listen carefully to the speeches that follow.
PolishOczekuję, że sprawcy tych zajść będą uczciwie osądzeni.
I hope that those responsible for these incidents will be justly punished.
PolishPan wicepremier Vondra uczciwie się do tego przyznał.
The Deputy Prime Minister, Mr Vondra, has shown great honesty by clearly admitting it.
PolishUE i jej Parlament musi uczciwie zbadać, w jaki sposób w przyszłości podejść do takich zagadnień.
The EU and this Parliament need to examine honestly how it approaches such matters in the future.
PolishChcę panu uczciwie powiedzieć, że nie istnieją żadne potajemne układy czy strategie.
What I would like to tell you very frankly is that there are no hidden agreements and there are no hidden agendas.
PolishW nawiązaniu do wypowiedzi pani poseł Ek: oczywiście uczciwie podchodzimy do celów i harmonogramu.
Concerning what Mrs Ek said, of course we are sincere with regard to the objectives and the timetable.
PolishTrzeba im uczciwie powiedzieć, że tak już nie jest.
We have to say honestly to them that this is no longer the case.
PolishMogę Państwu dziś uczciwie powiedzieć: prawie się nam to udało.
I can tell you honestly today: we are almost there.
PolishWreszcie, możemy się przygotować na przyszłość, wyłącznie jeżeli uczciwie przyznamy, co miało miejsce w przeszłości.
Lastly, we can only prepare for the future if we acknowledge honestly what has happened in the past.
PolishProsze pana, dziś uczciwie zarobi pan swoje pieniądze.
Sir, you are really gonna earn your money today.
PolishJesteśmy szczerze zainteresowani poprawą relacji dwustronnych, jednak dialog ten musi być prowadzony uczciwie.
We have a genuine interest in improving bilateral relations. However, this dialogue must be conducted honestly.
PolishNa szczęście mogłem wybrać A, i mogę to uczciwie powiedzieć, na wypadek gdyby mój agent ubezpieczeniowy tego słuchał.
Thankfully, I was able to answer A, and I say that honestly in case my life insurance agent is listening.