"uczciwy" English translation

PL

"uczciwy" in English

PL uczciwy
volume_up
{adjective masculine}

uczciwy (also: godziwy, jasny, blond, fair)
volume_up
fair {adj.}
Powiedział Pan, że wierzył w uczciwy handel, ale uczciwy handel nie istnieje.
You said that you believed in fair trade, but fair trade is not on offer.
Handel międzynarodowy będzie uczciwy, tylko jeśli obie strony się do tego przyczynią.
International trade will only be fair if it is so for both parties.
Wolny i uczciwy dostęp do surowców jest ważny dla gospodarki UE.
Free and fair access to raw materials is important for the EU economy.
uczciwy (also: szczery)
Mogą być one nawet uczciwe, lecz układy te zachodzą poza komisją.
They may even be above board, but these deals done outside of the committee ...
Nie wiem czy tak było w grupie mówcy, w każdym bądź razie dla nas wszystko było otwarte i uczciwe, nawet na poziomie wewnętrznym.
I do not know if that also happened in the speaker's group, but in any case for us it was all very open and above board, even on an internal level.
uczciwy (also: legalny)
uczciwy (also: szczery, rzetelny)
volume_up
honest {adj.}
Po trzecie, proces ten musi być uczciwy i odzwierciedlać wiarygodność obydwu stron na wszystkich szczeblach.
Thirdly, the process being honest and reflecting credibility on both sides and at all levels.
Będziemy działać jak "uczciwy pośrednik”.
We will act as an 'honest broker'.
Komisja jest gotowa działać w dalszym ciągu w tej mierze jako 'uczciwy broker' w procesie legislacyjnym.
The Commission is willing to continue acting as an 'honest broker' over this matter in the legislative process.
Nie przyłączę się jednak do gratulacji składanych przez liderów innych grup, ponieważ dla mnie nie jest to uczciwa sprawa.
But I cannot join in the congratulations of the other Group leaders because to me this simply is not straight dealing.

Context sentences for "uczciwy" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishNasze grzywny ustalono na poziomie pozwalającym w uczciwy sposób karać bezprawne postępowanie.
Our fines are set at a level that fairly punishes past unlawful behaviour.
PolishMamy też nadzieję, że nadchodzące wybory będą rzeczywiście przeprowadzone w sposób wolny i uczciwy.
We hope, too, that the upcoming elections really will be conducted freely and fairly.
PolishKiedy projekt się pojawił, był zadziwiająco prosty i uczciwy.
When the design emerged it was surprisingly simple and straightforward.
Polish(Starzec i uczciwy człowiek, ten jest głową, a prorok, który uczy kłamstwa, ten jest ogonem.
The elder and the honorable man, he is the head; and the prophet that teacheth lies, he is the tail.
PolishKładę na tą kwestię lekki nacisk, ponieważ chcemy takiego systemu wizowego, który będzie skuteczny i uczciwy.
This is the price we shall have to pay if we want to achieve a compromise.
PolishZachęcałabym Komisję do niespieszenia się i reprezentowania interesów państw członkowskich w sposób uczciwy.
I would urge the Commission to take its time and represent the EU countries' interests fairly.
PolishJestem przekonana, że nasz proces musi być w pełni uczciwy.
I believe that our process must be totally sincere.
Polish. ~~~ Miało wszystkie cechy foie gras, ale tłuszcz był bardzo porządny, uczciwy.
It had all the qualities of foie gras, but its fat had a lot of integrity and a lot of honesty.
PolishUczciwy człowiek będzie współpracował.
They're going to show they're on your side.
PolishApelujemy jednak bardzo usilnie o niemnożenie sztucznych barier i o traktowanie tego kraju w sposób sprawiedliwy i uczciwy.
However, we are calling very strongly for no artificial barriers to be created and for this country to be treated fairly and justly.
PolishWspólnym wymogiem w odniesieniu do wszystkich środków wykorzystywanych w imieniu UE jest konieczność ich wykorzystania w sposób właściwy i uczciwy.
A common requirement for all the money that is used in the EU's name is that it must be used in a proper and decent manner.
PolishNie wystarczy powiedzieć: "Hej, jestem bardzo uczciwy, inwestujcie!" Nie wystarczy powiedzieć: "Hej, jestem bardzo uczciwy, inwestujcie!"
You've got to do a whole pitch that conveys this without conveying it.
Polishuczciwy proces sądowy
PolishNie możemy rzeczywiście powiedzieć, że jest to dodatkowy 1 miliard euro i pan poseł Mitchell był na tyle uczciwy w sensie intelektualnym, że zwrócił na to uwagę.
We cannot really say that this is an additional EUR 1 billion, and Mr Mitchell has had the intellectual honesty to emphasise this.
PolishChciałbym też podkreślić, że nie będę popierać sprawozdania w sprawie Chorwacji, głównie dlatego, że nie potraktowano w nim Słowenii w sposób uczciwy.
I would also like to point out that I will not be giving my backing to the report on Croatia, primarily because it does not treat Slovenia fairly.
PolishWidzieliśmy, jak powstają państwowe fundusze majątkowe i musimy dopilnować, by ich działalność była prowadzona w sposób przezroczysty i uczciwy.
We have witnessed the rise of the sovereign wealth funds, and we must ensure that their activities are conducted in a transparent and trustworthy manner.
PolishCzy nie zgodziliśmy się w Unii Europejskiej, jak powiedział pan komisarz Dimas, że ostanie wybory prezydenckie zostały przeprowadzone w zupełnie uczciwy sposób?
Have we not agreed in the European Union, as Commissioner Dimas has said, that the recent presidential elections were held totally fairly?
PolishKiedy się to zrobi, można się przyjrzeć procesom tworzenia użytym do wytworzenia produktu, i jeśli jest on uczciwy, można go tak oznaczyć.
Once you can track it back to the factory, you can look at the manufacturing processes that were used to make it, and if it's virtuous, you can label it that way.
PolishBezstronność ekspertów i instytucji również zależy od tego, na ile są one autonomiczne i zdolne wspierać decyzje polityczne w sposób uczciwy i lojalny.
The experts' impartiality and authority also depend on how autonomous they are and on how able they are to support political decisions fairly and loyally.
PolishAby zachować zatem równowagę i zapewnić uczciwy podział eksploatacji tych dóbr, należy popierać takie inicjatywy jak dyskutowane w tym sprawozdaniu.
To maintain a balance and ensure that these goods are distributed fairly for exploitation, initiatives such as those discussed in this report should be supported.