"uczyć" English translation

PL

"uczyć" in English

PL uczyć
volume_up
[uczę|uczyłbym] {verb}

Nie można uczyć dzieci w szkołach, gdzie nie ma papieru, gdyż jest zakazany.
You cannot teach children in schools that have no paper because it is banned.
Oto dlaczego powinniśmy uczyć słuchania w szkołach jako umiejętności.
That's why we need to teach listening in our schools as a skill.
Instytut ten jest organizacją, która ma uczyć ludzi o filmach i produkcji.
Now the Doha Film Institute is an organization to teach people about film and filmmaking.

Context sentences for "uczyć" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPo pierwsze, jego podejście do zła jest czymś, czego moglibyśmy się od niego uczyć.
First, I think, is his relationship to, in fact, evil is something to learn from.
PolishMożna powiedzieć, że szereg polityków w naszym Parlamencie mógłby się od Pana uczyć.
We might say that a number of politicians in our Parliament could learn from you.
PolishDrugi dokument mówi, że zawsze jest dobry powód lub dobry czas, aby się uczyć.
The second document says that there is always a good reason or a good time to learn.
Polish. ~~~ Chcą się uczyć i pracować.
Now they're not married, and they want to go on to study further, to have a career.
PolishJeśli nie będziecie uczyć się na błędach, jesteście skazani na powtarzanie ich.
If you do not learn from your mistakes, you are doomed to repeat them.
PolishMimo to usiłujemy uczyć podmioty spoza UE o znaczeniu wyborów demokratycznych.
All the same, we try to guide others outside the EU on the importance of democratic elections.
PolishPresja by uczyć się języka angielskiego jest niemal niewyobrażalna.
The intensity to learn English is almost unimaginable, unless you witness it.
PolishCzęsto rodzice nie mogą po prosty się uczyć, ponieważ nie mają gdzie zostawić swoich dzieci.
Often parents cannot learn simply because they have nowhere to leave their children.
Polish. ~~~ Łatwo jest uczyć je dzięki autobusowi.
Well, this is a very simple scheme to get the learning to them through a bus.
PolishBo dopiero zaczynamy uczyć się o tym, skąd pochodzimy i czym jesteśmy.
Because we're just beginning to learn where we came from and what we are.
PolishKażdy, kto chce uczyć się języka niemieckiego, jest zachęcany i wspierany.
SAP encourages and supports everyone who would like to learn German.
PolishRząd Irlandii powinien uczyć się od swoich obywateli; powinien nauczyć się, jak być przywódcą.
The Irish Government should learn a lesson from its people; it should learn to lead.
PolishMoim zdaniem kryzys powinien nas czegoś uczyć i powinniśmy zająć odpowiednie stanowisko.
It is my view that we should learn from a crisis and adopt positions.
PolishDzieci Józsefa B. i jego żony nie opuszczały szkoły dlatego, że nie chciały się uczyć.
The children of József B and his wife did not miss school because they did not want to learn.
PolishWnioskodawcy rozpoczęli przygotowywanie swoich projektów i zaczęli się uczyć zasad funduszu.
The applicants have begun to draw up their projects and to learn the rules of the fund.
PolishKażą się nam więcej uczyć, bardziej skupić albo brać korepetycje.
We get told that we need to study harder or be more focused or get a tutor.
PolishNalegała by produkować płytę, uczyć się jak ją uzupełniać, programować.
So she insisted on fabbing the board, learning how to stuff it, learning how to program it.
PolishMyślę, że możemy się z niego uczyć, a lekcja, którą należy wyciągnąć, to europejska integracja.
I think we can learn from this, and the lesson to be learned is European integration.
PolishMusimy zacząć uczyć nasze dzieci o zdrowym jedzeniu w szkołach i koniec.
We've got to start teaching our kids about food in schools, period.
PolishSą oni przykładem profesjonalizmu, którego mogłoby uczyć się wielu posłów w tym Parlamencie.
They display a professionalism from which a lot of Members of this Parliament could learn.