"uczynić" English translation

PL

"uczynić" in English

PL

uczynić {verb}

volume_up
Proszę uczynić więcej w Syrii i nie popierać nieprzemyślanych rozwiązań.
Do more in Syria and do not lend your support to half-baked solutions.
Może to uczynić przedłużając termin Programu gospodarki odpadami rolnymi.
It can do this by granting an extension to the Farm Waste Management Scheme.
I właśnie to zamierzamy uczynić dzięki przyjęciu przedmiotowego sprawozdania.
That is what we intend to do with the adoption of this report.
W tym wielonarodowym Parlamencie pragnę jednak uczynić jedną patriotyczną wzmiankę.
I should just like to make one patriotic comment in this multinational Chamber.
Mam zamiar uczynić ten punkt regularnym elementem szczytów Rady Europejskiej.
I intend to make this a regular feature of the European Council meetings.
Przede wszystkim musimy uczynić wiążącym cel 20 % oszczędności energetycznych.
Above all, we must make the target of 20% energy savings binding.

Context sentences for "uczynić" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishW tym wielonarodowym Parlamencie pragnę jednak uczynić jedną patriotyczną wzmiankę.
I should just like to make one patriotic comment in this multinational Chamber.
PolishW związku z tym jest wiele rzeczy, które musimy uczynić, a te wymagają czasu.
For this reason, there are numerous things we must do and these will take time.
PolishWiele osób pomogło uczynić euro tak udanym przedsięwzięciem, jakim jest obecnie.
Many people have helped to make the euro the successful project it is today.
PolishTo, mówiąc w uproszczeniu, powinna uczynić Komisja; została do tego powołana.
That is quite simply what the Commission must do; it was created for that purpose.
Polish. ~~~ Możemy kliknąć każde z nich i uczynić je środkiem uniwersum.
We can click on one of those and have the photograph be the center of the universe.
PolishTaka jest rola prezydencji i to musi Portugalia uczynić jako państwo członkowskie.
That is the Presidency's role, and that is what Portugal must do as a Member State.
PolishPomogło to Serbii uczynić również ogromny krok na drodze do integracji europejskiej.
This has also helped Serbia take a major step on the road to European integration.
PolishObie strony muszą uczynić wzajemny gest, aby znaleźć rozwiązanie polityczne.
Both sides must move towards each other in order to find a political solution.
PolishPowinniśmy uczynić wszystko, co w naszej mocy, aby podążać obraną przez pana drogą.
We should do everything possible to continue on the path that you have taken.
PolishMuszą to uczynić w otwartym dialogu - na początek z parlamentami krajowymi.
They must do this through open dialogue, initially with the national parliaments.
PolishTrzeba to uczynić w duchu solidarności, by zapewnić ochronę naszym obywatelom.
This too needs to be done in a spirit of solidarity and protection for our citizens.
PolishPrzeglądamy obecnie odpowiedzi na zieloną księgę, aby zdecydować, jak to uczynić.
We are currently looking at the responses to the Green Paper to decide how to do this.
PolishNie możemy jednak także zachować milczenia, co chciałoby uczynić wielu posłów.
However, neither must we simply shut up, as many fellow Members would like.
PolishCo możemy uczynić w tej dziedzinie i co zalecamy Wspólnocie Europejskiej?
What can we do in this area and what can we recommend to the European Community?
Polish(SL) Musimy uczynić wszystko, co w naszej mocy, by zapobiec takim wypadkom.
(SL) We have to do everything we can to prevent such accidents from happening.
PolishMusimy uczynić duży krok naprzód, zwłaszcza co się tyczy budynków i efektywności.
We need to leapfrog, especially when it comes to buildings and efficiency.
PolishWykorzystajmy te sześć miesięcy, aby uczynić Europę i europejską wspólnotę silniejszymi.
Let us use these six months to make Europe and the community of Europe stronger.
PolishTedyście mi odpowiedzieli, i rzekliście: Dobra rzecz, którąś rozkazał uczynić.
And ye answered me, and said, The thing which thou hast spoken is good [for us] to do.
PolishJest to więc drugi dobry powód, aby uczynić traktat przedmiotem referendum.
It is therefore another good reason to make the Treaty the subject of a referendum.
PolishMusimy uczynić więcej, by zapewnić większą konwergencję, zamiast tworzyć nowe podziały.
We must do more to create more convergence, and not to create more differences.