PL

udać się {reflexive verb}

volume_up
udać się (also: udawać się)
volume_up
to go {vb} (on a journey)
Problemem było jednak to, że trzeba było udać się do Aleksandrii, aby z niej skorzystać.
The problem was you actually had to go to Alexandria to go to it.
Więc postanowiliśmy dalej podążać tym kierunkiem, i udać się do miejsc, gdzie nie ma muzeów.
So I decided to go further in this direction and go in places where there were zero museums.
Dlaczego Kongo jest sumą wszystkiego, co może nie udać się w Afryce?
Why is Congo the sum total of everything that can go wrong in Africa?

Similar translations for "udać się" in English

udać verb
się pronoun
opróżnić się verb
English
opróżniać się verb
English
zapaść się verb
udawać się verb
English
zapadać się verb
przepalać się verb
English
przepalić się verb
English
rozprzestrzeniać się verb
English
wysiewać się verb
English
wysiać się verb
English
brać się verb
English
wgłębić się verb
English
całować się verb
wziąć się verb
English

Context sentences for "udać się" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishRekomendacja teraz jest, niestety, taka, że powinniśmy udać się w złym kierunku.
The recommendation here is, regrettably, that we should take the wrong direction.
PolishPowinno nam udać się dojść do porozumienia z Radą w czasie pierwszego czytania.
It should be possible for us to reach agreement with the Council at the first reading.
PolishMusi nam się udać ograniczyć transport żywych zwierząt przeznaczonych na ubój.
We have to successfully reduce the transport of live animals for slaughter.
PolishAby nam się udała Kopenhaga w roku 2009, musi nam się najpierw udać Poznań w roku 2008.
If Copenhagen is to succeed in 2009, we must first make a success of Poznań 2008.
PolishCzy naprawdę ma się udać do Bonn z tym, co jej dajemy do wniesienia w negocjacje?
Does she actually have to go to Bonn with what she is being given to bring to the table?
PolishMilion ludzi opuszcza rocznie Amerykę Łacińską żeby udać się do Stanów Zjednoczonych.
There's a million a year who leave Latin America to go to the United States.
PolishDziałalność w laboratorium nauczyła nas, jak udać się do otwartego oceanu.
Now, the activities from the lab have taught us now how to go out in the open ocean.
PolishMoże nam się udać rozwiązać problem w jednym miejscu, ale spowodować inny w drugim.
We might solve a problem in one place and create another elsewhere.
PolishPowinien Pan jednak zrobić to, co my - udać się do obozu al-Hol w Syrii.
But I challenge you to do what we did, go to the al-Hol camp in Syria.
PolishPowinno udać się ograniczyć istniejące obecnie 60 bloków i centrów kontroli do 15-20.
It should be possible to reduce the current 60 blocks and control centres to between 15 and 20.
PolishNie możemy udać się na konferencję w Meksyku z tym niesprecyzowanym i zniechęcającym porozumieniem.
We cannot be driven to Mexico by the vague and disheartening Copenhagen agreement.
PolishDelegacja ta miała udać się do Iranu w dniach 8-10 stycznia, jednak wizytę tę odwołano.
The delegation was due to go to Iran from 8-10 January, but that delegation visit was cancelled.
PolishProblemem było jednak to, że trzeba było udać się do Aleksandrii, aby z niej skorzystać.
The problem was you actually had to go to Alexandria to go to it.
PolishDlaczego Kongo jest sumą wszystkiego, co może nie udać się w Afryce?
Why is Congo the sum total of everything that can go wrong in Africa?
PolishMyślę, że może nam się udać, a to głównie dzięki ludziom.
I think we can make it, and the reason we can make it is because of the people.
PolishWięc postanowiliśmy dalej podążać tym kierunkiem, i udać się do miejsc, gdzie nie ma muzeów.
So I decided to go further in this direction and go in places where there were zero museums.
Polishjeśli występują bardzo poważne problemy z nerkami, należy udać się do lekarza,
If you have very severe kidney problems, see your doctor.
PolishByłam także gotowa udać się na północ i rozpocząć mediacje, jak mój poprzednik - Chris Patten.
I was also ready to go up to the north to start mediation, like my predecessor, Chris Patten.
Polishjeśli wystąpi ogólne pogorszenie stanu zdrowia, należy udać się do lekarza.
If your overall condition becomes worse, see your doctor.
PolishUdało nam się to w związku z programem "Młodzież” i musi się udać także teraz w związku z Erasmusem.
We succeeded in this with the 'Youth' programme, and we must also do so here with Erasmus.