PL udawać
volume_up
[udaję|udawałbym] {imperfective verb}

1. general

udawać (also: udać, symulować)
volume_up
to fake [faked|faked] {v.t.} (pretend)
Niemowlęta udają płacz, przestają, patrzą, czy ktoś idzie i zaraz znów płaczą.
Well babies will fake a cry, pause, wait to see who's coming and then go right back to crying.
Udawaj, aż okaże się, że już nie udajesz.
You fake it and make it.
Udajesz i przez to udawanie tworzysz.
You fake it and make it.
Jeżdżę wszędzie, by udawać, że to Iran.
I go everywhere to make believe it's Iran.
udawać (also: udać)
Oznaczałoby to, że potężny prezydent zamienił swoją strategię udawanej integracji z Rosją na udawane zbliżenie do Unii Europejskiej.
In that case, the powerful president would simply replace his strategy of simulated integration with Russia with simulated rapprochement to the European Union.
Czy to jest autentyczna naiwność, czy też pani tylko udaje naiwną, starając się jak gdyby czynnie zaprzeczyć rzeczywistości?
Is this real naivety or are you just feigning naivety, in an attempt, as it were, to actively deny reality?
Nie możemy udawać, że Francuzi i Holendrzy nie odrzucili konstytucji europejskiej.
We cannot pretend that the European Constitution was not rejected by the French and the Dutch.
Parlament Europejski nie może udawać, że jest na to głuchy.
The European Parliament cannot pretend to be immune from this.
Nie możemy zamykać oczu i udawać, że to nie problem.
We cannot close our eyes and pretend that it is not a problem.
udawać
Dlatego, chciałbym to raz jeszcze powtórzyć: przestańmy udawać, że możemy udzielać światu lekcji
Therefore, let me say it again: stop pretending that you can give lessons to the world.
Jeśli to prawda, to nie udawajmy, że chodzi nam o poprawę sytuacji w zakresie praw człowieka.
If that is the case, let us not pretend it is to do with an improvement in human rights.
Pozwolę sobie przypomnieć Izbie, że zawsze udawało nam się osiągnąć porozumienie w drugim czytaniu.
Let me just remind the House that we have always managed to reach agreement at second reading.

2. "kogoś"

Context sentences for "udawać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPo raz kolejny mówimy: przestańcie udawać, że możecie udzielać lekcji światu.
For the umpteenth time we say: stop pretending that you can give lessons to the world.
PolishNie mogę udawać, że nie zauważam, iż zamiast czterech pór roku mamy tylko dwie.
I can't help noticing that we no longer have four seasons, but two.
PolishUnia Europejska nie może nadal przymykać na to oczu i udawać, że nic się nie dzieje.
The European Union cannot continue to turn a blind eye to this as if nothing were happening.
PolishTeraz słyszę, jak stara się pan udawać, że spełnił pan to żądanie.
Now I hear you trying to sound as if you have complied with this request.
PolishPacjent nie chce udawać się za granicę z kieszeniami pełnymi gotówki.
The patient does not want to have to go with a pocketful of cash.
PolishJeśli będzie obecna, zachowania i biznesy będą się udawać.
Once this belief enters, behavior will happen, business will happen.
PolishDlatego też, jeśli praw tych nie uznaje się, to nie może on stać z boku i udawać, że nic się nie dzieje.
Therefore, if these rights are not acknowledged, it cannot stand aside and look the other way.
PolishNie możemy już dłużej udawać, że nie dostrzegamy problemu. Obecny kryzys ujawnił brak nadzoru i zarządzania rynkami finansowymi.
The current crisis has revealed a lack of supervision and economic governance in the financial markets.
PolishJak długo jeszcze niektóre strony będą kazały nam udawać, że jest to problem grecki, włoski, maltański czy cypryjski?
How long are certain parties going to insist on pretending that this is a Greek, Italian, Maltese or Cypriot problem?
PolishBędziemy udawać, że się nie znamy.
We'll act as though we don't know each other.
PolishNie powinniśmy udawać, że jesteśmy tymi dobrymi, ponieważ kraje afrykańskie nie ufają UE, tak samo jak nie ufają Chinom.
We should not be claiming to be the good guys here, because the countries of Africa mistrust the EU just as much as China.
PolishNie będę udawać, że znam irlandzki, ale w Kerry znane były jako "Ainmhide na seolta", potwór z żaglami, albo "Liop an da lapa", ociężała bestia z dwoma płetwami.
And another title would be "Liop an da lapa," the unwieldy beast with two fins.
PolishCzy naprawdę chcemy wspólnie zająć się problemem nielegalnej imigracji, czy tylko udawać, że się nią zajmujemy?
Do we really wish to deal with the problem of illegal immigration on a joint basis, or just make it look like we are dealing with it?
PolishNie powinniśmy udawać, że nie widzimy rażących naruszeń praw człowieka, które mają miejsce w tych trzech krajach.
Mr President, we should not turn a blind eye to blatant human rights violations taking place in the three countries.
PolishWedług obliczeń i oceny oddziaływania, którymi dysponujemy, tylko niewielki odsetek obywateli chce udawać się za granicę.
According to the calculations and to the impact assessment that we have, only a very small percentage of citizens wish to go abroad.
PolishNie mam zamiaru udawać, że zużycie energii maleje. ~~~ Wręcz przeciwnie - cały czas rośnie. ~~~ To druga część historii. ~~~ Zaraz rozwinę ten temat.
Now, I'm not pretending that energy use in total isn't increasing, it is -- that's another part of the story.
PolishNiewątpliwie jest to coś, czym trzeba by się na poważnie zająć i nie ma co udawać, że można to załatwić w jakiś inny sposób.
Surely this is something that has to be seriously addressed, and there should be no pretence that it can be dealt with in any other way.
PolishNie możemy dalej jeździć po całym świecie, poklepywać wszystkich po plecach i udawać, że przez cały czas wszystko idzie świetnie.
We cannot continue travelling around the world patting everyone on the back and pretending that everything is going well all the time.
Polishudawać, że się nie słyszy czegoś
PolishCzemu ona miałaby udawać?