PL

udawać się [udaję się|udawałbym się] {r. v. ipf.}

volume_up

Synonyms (Polish) for "udawać się":

udawać się

Similar translations for "udawać się" in English

udawać verb
się pronoun

Context sentences for "udawać się" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishUnia Europejska nie może nadal przymykać na to oczu i udawać, że nic się nie dzieje.
The European Union cannot continue to turn a blind eye to this as if nothing were happening.
PolishTeraz słyszę, jak stara się pan udawać, że spełnił pan to żądanie.
Now I hear you trying to sound as if you have complied with this request.
PolishJeśli będzie obecna, zachowania i biznesy będą się udawać.
Once this belief enters, behavior will happen, business will happen.
PolishDlatego też, jeśli praw tych nie uznaje się, to nie może on stać z boku i udawać, że nic się nie dzieje.
Therefore, if these rights are not acknowledged, it cannot stand aside and look the other way.
PolishNie to bym wciąż się nie bała, lecz nauczyłam się udawać.
Not that I'm not afraid now, but I've learned to pretend.
PolishNie powinniśmy jednak udawać, że zgadzamy się we wszystkim.
However, we should not pretend to agree on everything.
PolishJej pierwszym przepisem było nie demaskować się przedwcześnie, udawać przyjaciela do ostatniej chwili.
Its first prescription was not to reveal anything prematurely, to pretend to be a friend until the last moment.
PolishJak możemy udawać, że nic się nie dzieje?
How can we close our eyes and pretend that nothing is happening?
PolishBędziemy udawać, że się nie znamy.
We'll act as though we don't know each other.
PolishCzy naprawdę chcemy wspólnie zająć się problemem nielegalnej imigracji, czy tylko udawać, że się nią zajmujemy?
Do we really wish to deal with the problem of illegal immigration on a joint basis, or just make it look like we are dealing with it?
Polishudawać, że się nie słyszy czegoś
PolishNawet w Stanach Zjednoczonych rozważa się regulację, lecz po tej stronie Atlantyku zdajemy się udawać, że wszystko stanie się samoczynnie.
Even in the US, regulations are being considered, but on this side of the Atlantic we seem to be pretending that this will all happen of its own accord.
PolishNiektóre z tych zwierząt były prawdopodobnie inspiracją tego, co mogliście zobaczyć w "Avatarze", ale nie musicie udawać się do Pandory, by je zobaczyć.
And some of these animals are probably inspiration for the things you saw in "Avatar," but you don't have to travel to Pandora to see them.
PolishNie można udawać, że się jej nie dostrzega, a to sprawozdanie jest dowodem, że na ten problem zwracamy uwagę.
The impact of advertising on consumer behaviour is a reality that should not be swept under the carpet, and this report does not do this.
PolishZacząłem to wystąpienie od wojny, ponieważ jest to temat tabu, i nie można udawać, że nie zanosi się na wojnę, jeśli dyskutuje się o tych sprawach.
Now, I began with the war because it's the elephant in the room, and you can't pretend that there isn't about to be a war if you're talking about these issues.