"ulepszenie" English translation

PL

"ulepszenie" in English

PL ulepszenie
volume_up
{neuter}

1. general

Apeluję także o ulepszenie i pełne wdrożenie programu Erasmus Mundus.
I also appeal for improvement and full implementation of the Erasmus Mundus programme.
Mamy system stanowiący ulepszenie systemu wewnętrznego.
We have a system that is an improvement on the internal system.
W każdej ze spraw możemy pokazać, że traktat lizboński oznacza ulepszenie.
In every single case, we can show that Lisbon brings improvement.
ulepszenie (also: udoskonalenie)

2. IT

ulepszenie
volume_up
tweak {noun}

Context sentences for "ulepszenie" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishObecnie wdrażany jest cały szereg projektów mających na celu ulepszenie tego systemu.
A series of projects are currently being implemented with the aim of improving the system.
PolishOkazane przez nich wsparcie wpłynęło na ulepszenie przedmiotowego sprawozdania.
The support they have given me has improved this report.
PolishChodzi o ulepszenie praktycznego zastosowania praw obywateli poruszających się po UE.
What we do is improve the practical application of rights for citizens moving across the European Union.
PolishW tym procesie zasadniczym elementem jest ulepszenie ordynacji wyborczej.
A key element in this is to improve electoral legislation.
PolishNaszą największą inwestycją jest jego zachowanie i ulepszenie.
To preserve it and to improve it is our best investment.
PolishW kwestii braku porozumienia co do istoty, czy możliwe jest ulepszenie procesu osiągania takiego porozumienia?
Failing an agreement on the substance, could the process for achieving such an agreement be improved?
PolishPotrzebujemy europejskiej polityki leśnej, której celem będzie zarówno ulepszenie lasów, jak i zapobieganie pożarom.
We need a European policy on forests that seeks both to raise their profile and to prevent fires.
PolishKażdy kraj musi odegrać swoją rolę, by możliwe było w przyszłości ulepszenie reprezentacji Unii Europejskiej.
Every country must play its part so that we can improve the future representation of the European Union.
PolishOba wnioski mają na celu ulepszenie systemu przyjmowania osób ubiegających się o azyl w Unii Europejskiej.
Both proposals are moving in the direction of improving the European Union reception system for asylum seekers.
PolishKompromis ten stanowi ulepszenie wniosku Komisji.
This compromise improves the Commission's proposal.
PolishWreszcie trzecim filarem naszej agendy politycznej na przyszłość jest ulepszenie zarządzania unią gospodarczą i walutową.
Finally, the third pillar of our agenda for the future is improving the governance of Economic and Monetary Union.
PolishPani komisarz rozważa ulepszenie treści i zwraca uwagę na wyciągnięcie odpowiednich wniosków z wprowadzających w błąd praktyk.
She is considering improving the content and looking at the conclusions to be drawn from misleading practices.
PolishMasz ciekawy pomysł na ulepszenie wyszukiwania?
PolishJego celem są korzyści dla obywateli i przedsiębiorstw poprzez uproszczenie i ulepszenie środowiska regulacyjnego w Europie.
It is about benefiting citizens and businesses by simplifying and improving the regulatory environment in Europe.
PolishJesteśmy przekonani, że dzięki temu szczytowi możliwe będzie pozytywne i konstruktywne ulepszenie stosunków transatlantyckich.
We are firmly convinced that the summit will promote transatlantic relations in a positive and constructive manner.
PolishWspólny system można więc ustanowić jedynie poprzez ulepszenie i ujednolicenie procedur oraz towarzyszących im gwarancji.
Thus, only by improving and harmonising the procedures and related guarantees will it be possible to achieve a common asylum system.
PolishDlatego też ja również głosowałam za odesłaniem tekstu do komisji, co pozwoli na rozwiązanie i ulepszenie tych istotnych aspektów.
I have therefore also voted for referral back to committee, so that these essential points can also be resolved and improved.
Polish(SV) Poprzez ulepszenie rynku, a do tego doprowadzi przedmiotowa dyrektywa, zwiększamy szanse sektora obronnego na rynku europejskim.
(SV) By improving the market, which this will do, we are promoting opportunities for the defence industry on the European market.
PolishTekst ten zastępuje cztery obowiązujące dyrektywy jedną, co ma na celu uproszczenie i ulepszenie regulacji w sferze ochrony konsumentów.
The text replaces four existing directives with one, with a view to simplifying and improving the regulation of consumer protection.
PolishUlepszenie procedur umożliwi łatwiejsze prowadzenie procesu i w 2006 r. nastąpi jego pełne włączenie do praktyk działania Agencji.
The improved procedures will allow smoother operation of the process, and will be fully integrated into the Agency's working practices in 2006.