PL

umrzeć {perfective verb}

volume_up
Czy powinni byli pozwolić swoim ludziom umrzeć i czy powinni byli pozwolić na ataki bombowe?
Should they have left their own to die and allowed the bombings?
Ale on tem więcej mówił: Bym z tobą miał i umrzeć, nie zaprę się ciebie.
But he spake exceedingly vehemently, If I must die with thee, I will not deny thee.
Facet, który jest odpowiedzialny za śmierć mojego syna musi umrzeć.
The man who is responsible for my son's death must die.
Było tedy u nas siedm braci; a pierwszy pojąwszy żonę, umarł, a nie mając nasienia, zostawił żonę swoję bratu swemu.
Now there were with us seven brethren: and the first married and deceased, and having no seed left his wife unto his brother;
A gdy usłyszał Adad w Egipcie, iż zasnął Dawid z ojcy swymi, a iż umarł Joab, hetman wojska, tedy rzekł Adad do Faraona: Puść mię, że pójdę do ziemi mojej.
And when Hadad heard in Egypt that David slept with his fathers, and that Joab the captain of the host was dead, Hadad said to Pharaoh, Let me depart, that I may go to mine own country.
Tedy wstała żona Jeroboamowa, i poszła, a przyszła do Tersa; a gdy wstępowała na próg domu, umarło dziecię.
And Jeroboam's wife arose, and departed, and came to Tirzah: [and] as she came to the threshold of the house, the child died.
Nadto rzekł Dawid: Jako żyje Pan, że jeźli go Pan nie zabije, albo dzień jego nie przyjdzie, aby umarł, albo na wojnę wyjechawszy, nie zginie,
And David said, As Jehovah liveth, Jehovah will smite him; or his day shall come to die; or he shall go down into battle and perish.
Ani myślicie, iż nam jest pożyteczno, żeby jeden człowiek umarł za lud, a żeby wszystek ten naród nie zginął.
nor do ye take account that it is expedient for you that one man should die for the people, and that the whole nation perish not.
a nie on sam jeden umarł dla nieprawości swojej.
and that man perished not alone in his iniquity.
umrzeć (also: zginąć, umierać, zemrzeć, odejść)
volume_up
to bite the dust {vb} [coll.] [idiom]

Context sentences for "umrzeć" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishNie uważasz że słowa " Umrzeć z godnością " są prawdziwą demagogią.
Don't you think that what's really demagogic, is to say " Death with dignity "
PolishTedy odpowiedział Jonatan Saulowi, ojcu swemu, i rzekł do niego: Przecz ma umrzeć?
And Jonathan answered Saul his father, and said unto him, Wherefore should he be put to death?
PolishA niektórego setnika sługa źle się mając, już prawie miał umrzeć, którego on sobie bardzo poważał.
And a certain centurion's servant, who was dear unto him, was sick and at the point of death.
PolishMogę utracić 40% masy i nie umrzeć.
(Most animals would if they lost half that much.)
PolishCzy nie sądzicie, że przy takim traktowaniu kraje te mogą umrzeć nie tyle od swych chorób, co od zastosowanego leczenia?
Do you not think that with that kind of treatment these countries run the risk of dying not from the disease but from the cure?
PolishNam wydaje się, że dziecko może umrzeć w następstwie połknięcia czegoś czy uduszenia się, ale jest bardziej skrytobójczy zabójca, czyli rak.
We think of this in terms of swallowing something or strangulation, but there is a more covert killer and that is cancer.
PolishZaopiekowaliśmy się ponad 1000 ubogich pacjentów, którzy mogli umrzeć, w tym cztery darmowe rozruszniki serca u pacjentów z całkowitym blokiem serca.
We have taken care of over 1,000 indigent patients that could have died, including four free pacemakers in patients with complete heart block.
PolishJa idę dalej, Carter...... a jeśli ty chcesz marnować swoje życie...... skacząc sobie do oczu z Alexem, za każdym razem gdy go zobaczysz...... to możesz poprostu umrzeć.
I'm moving on, Carter... and if you want to waste your life... beating the shit out of Alex every time you see him... then you can just drop fucking dead!