PL unikać
volume_up
[unikam|unikałbym] {imperfective verb}

1. general

Najlepiej unikać unikać stosowania Ciprofloxacin Bayer w czasie ciąży.
It is preferable to avoid the use of Ciprofloxacin Bayer during pregnancy.
Należy unikać spożycia alkoholu i produktów leczniczych zawierających alkohol.
Avoid consumption of alcohol and medicinal products containing alcohol.
Unikać kontaktu preparatu z oczami psa oraz spożycia preparatu przez psa.
Avoid contact with the eyes of the dog and avoid oral ingestion by the dog.
unikać (also: uniknąć)
volume_up
to dodge [dodged|dodged] {vb} (person, accusation, difficulty)
Przepisy jednak muszą być uczciwe i żadne państwo członkowskie nie może odnosić korzyści ze stosowania jego przepisów w celu unikania zobowiązań podatkowych.
However, the rules must be fair and no Member State must benefit from its rules being used to dodge taxes.
Bardziej boję się w domu, w Pradze, gdzie widzę, jak turystom z trudem udaje się unikać samochodów, i wolę nie jeździć w moim mieście na rowerze.
I am much more afraid at home, in Prague, where I see tourists barely managing to dodge the cars, and I prefer not to cycle at home anymore.
Niemieckie pancerniki kieszonkowe, Scharnhorst i Gneisenau nadal unikają alianckich nalotów bombowych.
German pocket battleships, Scharnhorst and Gneisenau are still dodging the Allied bombing raids.
W innym przypadku wiele osób mogłoby próbować unikać tego wyzwania.
Otherwise, many people could attempt to evade this challenge.
Parlament nie może ponownie unikać swojej odpowiedzialności, jak to uczynił w listopadzie.
Parliament must not evade its responsibilities again as it did in November.
Następnie unikają odpowiedzialności, a skutki ponoszą rolnicy i konsumenci.
They then evade liability and farmers and consumers pay the price.
unikać (also: fałszować)
unikać (also: uciekać przed)
W niektórych przypadkach te same populacje unikają większej całości i zamykają się na dominujące społeczeństwo.
In some cases, the same populations shun the greater whole and close themselves off from the dominant society.
Chciałbym zatem powiedzieć, że hipokryzją jest unikanie lub opóźnianie debaty na temat tych spraw oraz dojścia do odpowiednich wniosków.
Therefore I would say that it is hypocritical to shun or postpone this debate on these questions and the reaching of conclusions.

2. "czegoś"

unikać
volume_up
to keep out of {vb} (sunshine, rain, danger)
unikać (also: uniknąć)
volume_up
to sidestep {vb} (question, issue, difficulty)
Starała się pani unikać poruszania tych kwestii i dała pani popis ekwilibrystyczny.
You have tried to sidestep the issue and you have done a balancing act.
Kwestie te są na tyle newralgiczne, że nie możemy i nie powinniśmy ich unikać, ale musimy stale ulepszać standardy bezpieczeństwa jądrowego.
These issues are so sensitive that we cannot, and should not, sidestep them, but we do need constantly to improve nuclear safety standards.

Synonyms (Polish) for "unikać":

unikać

Context sentences for "unikać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishNależy unikać spożywania alkoholu i produktów leczniczych zawierających alkohol.
Consumption of alcohol and medicinal products containing alcohol should be avoided.
PolishNależy unikać długotrwałego stężenia hemoglobiny powyżej 12 g/ dl (7, 5 mmol/ l).
A sustained haemoglobin level of greater than 12 g/ dl (7.5 mmol/ l) should be
PolishNależy unikać jednoczesnego stosowania trabektedyny i alkoholu (patrz punkt 4. 5).
The concomitant use of trabectedin with alcohol must be avoided (see section 4.5).
PolishW trakcie leczenia produktem TORISEL należy unikać stosowania żywych szczepionek.
The use of live vaccines should be avoided during treatment with TORISEL.
PolishNależy unikać energicznego wstrząsania, aby uniknąć spienienia roztworu.
Vigorous shaking/ agitation should be avoided to prevent foaming of the product.
PolishNależy, więc unikać mieszania szybko działających insulin z preparatem Levemir.
Therefore, mixing of rapid acting insulin with Levemir should be avoided.
PolishNależy unikać wpływów narodowych, zaś potrzebna jest nieograniczona niezależność.
National influence has to be prevented. Unlimited independence is needed.
PolishW trakcie leczenia preparatem Rapamune należy unikać stosowania żywych szczepionek.
The use of live vaccines should be avoided during treatment with Rapamune.
PolishNależy unikać jednoczesnego stosowania więcej niż jednego z tych preparatów.
The use of more than one of these products concomitantly should be avoided.
PolishDyrektywa powinna unikać niejasności i nie pozostawiać miejsca dla "szarej” strefy.
The directive should prevent confusion and should not allow any room for 'grey' areas.
PolishNależy unikać kontaktu ze środkami dezynfekującymi, ponieważ mogą one inaktywować wirusa.
Contact with disinfectants is to be avoided since they may inactivate the virus.
PolishNależy unikać jednoczesnego stosowania z lekami o działaniu nefrotoksycznym.
Concurrent administration of potential nephrotoxic drugs should be avoided.
PolishNależy unikać jednoczesnego leczenia erlotynibem i inhibitorami pompy protonowej.
Combination of erlotinib with proton pump inhibitors should be avoided.
PolishNależy unikać stosowania stawudyny z zydowudyną w tym samym czasie (patrz pkt.
Interaction with other medicinal products and other forms of interaction
PolishNależy unikać jednoczesnego stosowania trabektedyny i picia alkoholu (patrz punkt 4. 5).
The concomitant use of trabectedin with alcohol must be avoided (see section 4.5).
PolishMusimy wyciągnąć naukę z popełnionych błędów, tak by można było ich w przyszłości unikać.
We must learn from the mistakes made so that they may be avoided in the future.
PolishNależy unikać kontaktu ze środkami dezynfekującymi, ponieważ mogą one inaktywować wirusa.
Contact with disinfectant is to be avoided since they may inactivate the virus.
PolishNależy unikać równoczesnego stosowania z lekami o możliwym działaniu nefrotoksycznym.
Concurrent administration of potential nephrotoxic drugs should be avoided.
PolishUnikać jednoczesnego podawania leków, które mogą działać nefrotoksycznie.
Concurrent administration of potentially nephrotoxic drugs should be avoided.
PolishNależy unikać takiego skojarzenia u pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby.
Such combinations should be avoided in patients with hepatic impairment.