"upodobania" English translation

PL

"upodobania" in English

PL upodobania
volume_up
{feminine plural}

upodobania
upodobania

Context sentences for "upodobania" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishOtwierasz rękę twoję, a nasycasz wszystko, co żyje, według upodobania twego.
Thou openest thy hand, And satisfiest the desire of every living thing.
PolishAlbowiem Bóg jest, który sprawuje w was chcenie i skuteczne wykonanie według upodobania swego.
for it is God who worketh in you both to will and to work, for his good pleasure.
PolishOznajmiwszy nam tajemnicę woli swojej według upodobania swego, które był postanowił w samym sobie;
making known unto us the mystery of his will, according to his good pleasure which he purposed in him
PolishI na ziemi oprócz ciebie w nikim innym upodobania nie mam.
And there is none upon earth that I desire besides thee.
PolishNiestety, upodobania moje i podobnych mi osób w kwestii piękna stale muszą stawiać czoła kompromisom.
But unfortunately, the likes of me and people that are like me have to deal with compromise all the time with beauty.
PolishMiał tym samym platformę, gdzie można było łączyć informacje między sobą i wywoływać je według własnego upodobania.
And he had a platform where you linked information to other information, and then you could call it up at will.
PolishKtóry nas przenaznaczył ku przysposobieniu za synów przez Jezusa Chrystusa dla siebie samego, według upodobania woli swojej,
having foreordained us unto adoption as sons through Jesus Christ unto himself, according to the good pleasure of his will,
PolishPrzetoż ich pokarzę według upodobania mego; bo się zbiorą na nich narody, aby byli karani dla dwojakich nieprawości swoich.
When it is my desire, I will chastise them; and the peoples shall be gathered against them, when they are bound to their two transgressions.
PolishTymi ludźmi jesteśmy my w Unii Europejskiej, ponieważ europejskie upodobania Gruzji i obywateli gruzińskich to fakt, który zignorowaliśmy.
We, in the European Union, are those people, because the European inclination of Georgia and its people is a fact that we have ignored.
PolishJestem głęboko przekonany, że prawdziwy naukowiec nie znajduje upodobania w doświadczeniach na zwierzętach, ani nie prowadzi takich badań, jeśli dostępne są alternatywne metody badawcze.
It is my firm belief that no true scientist enjoys experimenting on animals or does so when alternative means of research are available.
PolishOczywiście nic nie wskazuje na to, że stanowiłoby to problem, jeżeli państwo członkowskie zwiększyłoby obszar upraw wedle upodobania bez ustalonego górnego pułapu pomocy.
There is, of course, absolutely no implication that problems will arise if a Member State wishes to increase the cultivated area as it pleases without any defined upper ceiling.