PL

uporządkować {perfective verb}

volume_up
Spróbuję je w jakiś sposób uporządkować.
I'm going to try to put that in some sort of order.
Żadne państwo nie może uchylić się od reformy emerytalnej, jeśli pragnie uporządkować swoje finanse.
No State can get away from pension reform if it wishes to put its finances in order.
Musimy oczywiście uporządkować również i nasze własne podwórko.
Honourable Commissioners, we too must put our house in order, of course, and I believe much still lies in disarray in Europe.
Możesz uporządkować swoje pliki, przechowując je w kolekcjach.
You can organize your content by storing it in collections.
Aby na przykład uporządkować zdarzenia według stron i według typów zdarzeń, można to zrobić w taki sposób:.
For example, if you wish to organize events by page > type of event, you might organize a hierarchy along these lines:
DNA jest uporządkowane w słowa, nazwijmy je: geny i chromosomy.
The DNA is organized in words, call them: genes and chromosomes.
. ~~~ A tu staram się je uporządkować.
And this is what they unloaded for me: I had four yak loads of medical supplies, which are dumped in a tent, and here I am trying to arrange things.
uporządkować (also: porządkować, zbierać, zebrać)
uporządkować (also: poprawić, poukładać)
uporządkować (also: sortować)
Potrafiliśmy uporządkować sprawę substancji niebezpiecznych.
We have managed to sort out the issue of hazardous substances.
Spróbuję je w jakiś sposób uporządkować.
I'm going to try to put that in some sort of order.
Uważam, że należy nieco uporządkować sprawy i trzeba odbudować stosunki francusko-niemieckie.
I think there is a bit of sorting out to be done and that we need to rebuild Franco-German relations.
Potrafiliśmy uporządkować sprawę substancji niebezpiecznych.
We have managed to sort out the issue of hazardous substances.
Akcja humanitarna jest naglącym priorytetem, lecz należy ponadto uporządkować ten delikatny i zawikłany bałagan polityczny.
The immediate priority is humanitarian, but beyond that there is a delicate and tangled political mess to sort out.
Dostrzegam, że w Komisji prowadzi się wiele prac w kierunku uporządkowania jej własnych rachunków.
I recognise that a lot of work has been going on within the Commission to try and sort out its own accounts.
uporządkować (also: porządkować)
uporządkować (also: sprzątać, posprzątać)
Więc udało mi się uporządkować obrazy, które już od dłuższego chciałem uporządkować.
So now I've been able to tidy up pictures that I've wanted to tidy up for a long time. ~~~ Here is a very good example.
Z drugiej strony, byłoby szkoda, gdybyśmy nie mogli uporządkować naszych przepisów teraz, kiedy pokonaliśmy tyle problemów.
On the other hand, it would be very regrettable if we could not tidy up our regulation on this point when there have been so many problems in the past.
Archiwizacja pozwala uporządkować zawartość skrzynki odbiorczej przez przeniesienie z niej wiadomości do folderu Wszystkie, bez konieczności usuwania czegokolwiek.
Archiving lets you tidy up your inbox by moving messages from your inbox into your All Mail label, so you don't have to delete anything.
uporządkować (also: porządkować, układać, poukładać)

Context sentences for "uporządkować" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishAby uporządkować zakładki w różnych folderach, użyj menedżera zakładek.
You may want to use the bookmark manager if you're reorganizing bookmarks into different folders.
PolishPowiedział, że zastosowano wiele metod, aby to uporządkować.
He said that a number of methods have been used to set this to rights.
PolishUważam, że należy nieco uporządkować sprawy i trzeba odbudować stosunki francusko-niemieckie.
I think there is a bit of sorting out to be done and that we need to rebuild Franco-German relations.
PolishNie wiedziałem, jak to odpowiednio uporządkować, więc zdecydowałem się tylko troszkę to uprościć.
I couldn't find a way to tidy that up properly, so I just decided to make it a little bit more simpler.
PolishMyślę, że powinniśmy tę debatę uporządkować - i to szybko.
I think we should restructure this debate, and soon.
PolishMianowicie ta mądrość nie może się kończyć na tym, by uporządkować relacje w sposób fair pomiędzy konkurentami z obszaru Europy.
This wisdom cannot simply end at ensuring fair relations between competitors in the European area.
PolishMusicie uporządkować i ożywić ten proces, a także dostarczyć obywatelom europejskim wystarczającą ilość skoordynowanych informacji.
You need to structure and galvanise the process and provide sufficient coordinated information to the citizens of Europe.
PolishWiemy, na czym polegają problemy i musimy znaleźć sposób, aby pomóc Bułgarii i Rumunii, tak aby wszystkie sprawy można było uporządkować.
We know what the problems are, and we have to find ways to help Romania and Bulgaria, so that things can be sorted out.
PolishPrzepisy trzeba uporządkować.
PolishJak uporządkować tematy?
PolishW tym aspekcie nadal mamy duże pole do działania, a ponadto musimy uporządkować system europejski.
The third thing is regulation, where we can still do a lot and where we have to do some cleaning also in the European system.
PolishMusimy również uporządkować wymogi w zakresie przejrzystości dotyczące kalkulowania ryzyka oraz ujawniania instrumentów pozabilansowych.
We also need to clarify the obligation of transparency in risk calculations and on the disclosure of off-balance-sheet vehicles.
PolishWiele innych krajów podejmuje podobne kroki, by uporządkować według priorytetu swoje działania w zakresie kontroli eksportu, i nie powinniśmy pozostawać z tyłu.
Many other countries are taking similar steps to prioritise their work on export control, and we should not be left behind.
PolishWreszcie, skoro mówimy o oszczędnościach, powinniśmy też uporządkować i zreorganizować nasz system zwrotu kosztów sponsorowanym grupom odwiedzających.
Lastly, since we are talking about savings, I should also like us to clean up and reorganise the system for reimbursing sponsored visitors groups.
PolishMusi uregulować, uporządkować i nadzorować unijny rynek finansowy, poprawić jego koordynację i wykorzystać jego siłę, by odgrywać aktywną rolę w świecie.
It must regulate, reorganise and supervise the Union's financial market, improve its coordination, and use this strength to play an active role at global level.
PolishPotrzebujemy to uporządkować, zatem współpracuję z sekretarzem generalnym NATO, by polepszać stosunki UE-NATO w praktycznych obszarach oraz stworzyć sprzyjający klimat.
We need to get this right so I am working with the NATO Secretary General to improve EU-NATO relations in practical areas and set a positive climate.
PolishMożemy cofnąć się i uporządkować dane według przyczyn śmierci i widzimy, że to choroby układu krążenia i rak są typowymi przyczynami – ale nie w każdym przypadku.
We can step back out again and then reorganize the data by cause of death, seeing that circulatory diseases and cancer are the usual suspects, but not for everyone.
PolishUE musi również uporządkować priorytety swojej polityki zagranicznej: skupianie uwagi na południu przy jednoczesnym lekceważeniu naszych wschodnich granic nie jest polityką zrównoważoną.
The EU must also get its foreign policy priorities right: focusing attention on the south while neglecting our eastern borders is not a sustainable policy.
PolishUważamy, że ta inicjatywa będzie wymagać ogromnej politycznej determinacji, będziemy musieli uporządkować sektor finansowy jak i sektor ICT, a nawet podstawy prawne.
We believe that this initiative requires great political will, and we'll have to align the financial sector, as well as the ICT sector, and really even the underlying legal framework.