"uporządkowany" English translation

PL

"uporządkowany" in English

PL uporządkowany
volume_up
{adjective masculine}

uporządkowany (also: oczywisty, prosty, uczciwy, zdecydowany)
uporządkowany
uporządkowany (also: schludny, staranny, porządny, czysty)
volume_up
neat {adj.}

Context sentences for "uporządkowany" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishInnymi słowy, tory kolejowe są ułożone w uporządkowany sposób, szkoda, że zasada ta nie obowiązuje tutaj.
Or, to put it another way, railways run on sleepers; what a pity this place does not run on similar lines.
PolishBył uporządkowany według skomplikowania obliczeń.
Another thing it allows us to do is reorder the curriculum.
PolishOK, chodzi o to, że widzę, że zawsze będą ludzie, którzy wolą powiedzieć, że jeden czy drugi obraz nie został właściwie uporządkowany.
OK, I mean, I can see there are always people that like reacting that one or another picture hasn't been properly tidied up.
PolishZe względów uczciwości wobec pracowników i konsumentów w Europie nadszedł czas, abyśmy w ramach naszego podejścia zaczęli działać sensownie i w sposób uporządkowany.
In fairness to both the workers and the consumers of Europe, it is time we brought some sense and order to our approach.
PolishUważam, że powinniśmy zezwolić tym krajom na umorzenie strat w oparciu o uporządkowany plan, by ich społeczeństwa mogły zacząć znów normalnie żyć.
I believe that we must allow those losses to be written off by means of a structured plan, so that these societies may get back onto their feet.
PolishJakie struktury planuje pani powołać, aby zapewnić Służbie Działań Zewnętrznych uporządkowany dostęp do tych sfer globalnej polityki UE oraz państw członkowskich?
What structures are you planning in order to give the External Action Service systematic access to these global policy spheres of the EU and its Member States?
PolishCel ten powinniśmy osiągać poprzez dialog polityczny, zalecenia, uporządkowany dialog ze stronami zainteresowany, a także, w stosownych przypadkach, poprzez procedury naruszenia.
That goal should be achieved through political dialogue, recommendations, structural dialogue with stakeholders and, when appropriate, through infringement procedures.
Polish Strategia polityki pieniężnej w spójny i uporządkowany sposób opisuje, jak należy podejmować decyzje w dziedzinie polityki pieniężnej związane z realizacją celu banku centralnego.
A monetary policy strategy is a coherent and structured description of how monetary policy decisions will be made in order to achieve the objective of the central bank.
PolishWszyscy, którzy twierdzą, że nie zawiera on najlepszych przepisów na wzrost, muszą zarazem przyznać, iż nie słyszeli o żadnym kraju, który nie rósłby, mając uporządkowany budżet.
Anyone who believes that the very best solutions for growth are not here must also admit that they do not know of any country that fails to grow if its public accounts are in order.
PolishW związku z tym uważam, iż uporządkowany dialog pomiędzy społecznościami Romów, sektorem pozarządowym a władzami lokalnymi musi stanowić podstawę przyszłego wdrażania tej strategii.
With this in mind, I think that a structured dialogue between the Roma communities, non-governmental sector and local authorities must provide the basis for the future strategy's implementation.