"urząd" English translation

PL

"urząd" in English

PL urząd
volume_up
{masculine}

urząd (also: agencja, gabinet, biuro, oficjum)
volume_up
office {noun}
Podsumowując pokrótce, czym jest Europejski Urząd Policji, nowy Urząd?
To summarise very briefly, what is the European Police Office, the new Office?
Europejski Urząd Patentowy posługuje się trzema językami uzgodnionymi w EPC.
The European Patent Office works in the languages agreed in the EPC.
Europejski organ rynku usług komunikacji elektronicznej i Urząd (
Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) and the Office (
urząd (also: agencja, biuro)
volume_up
bureau {noun}
the Bureau of Technical Inspection
urząd (also: oddział, agencja, filia, placówka)
volume_up
agency {noun}
Dlatego urząd ten powinien jak najszybciej rozpocząć swoją działalność.
Therefore, it is important that this agency starts to operate soon.
Dlatego jeżeli Urząd wprowadzi nowe wytyczne, my będziemy je uważnie analizować.
Therefore, if the agency puts forward a new guideline, we will study it very attentively.
Chcę przede wszystkim powiedzieć, że OLAF, urząd ds. zwalczania nadużyć finansowych UE, musi otrzymać większe środki.
I would basically ask that OLAF, the EU anti-fraud agency, needs to be given increased resources.
urząd (also: oddział, wydział, zakład, resort)
Tam była wola jednego wszechwiedzącego człowieka i jego urzędu, KGB.
There was no law at all in Soviet Russia, simply the will of a single all-knowing individual and of his department, namely the KGB.
To jest konstrukcja, którą trzeba utrzymywać, przez stulecia, pokolenia, bez żadnego urzędu bez funduszy, Sekretem jest [niejasne], co znaczy "szacunek".
It is a structure for maintain, for centuries, by generations, without any department, without any funding, So the secret is "[unclear]," respect.
Obok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i pana urzędu, Komisja Petycji pracuje na to, żeby uczynić Unię Europejską i jej instytucje bliższymi ludziom.
The Committee on Petitions is working alongside the Court of Justice and your department, Ombudsman, to bring the European Union and its institutions closer to the people.
urząd (also: instytucja)
Bardzo cieszy mnie również, że w Tadżykistanie powstał urząd rzecznika praw obywatelskich.
It was also excellent to hear that an ombudsman's institution had been established in Tajikistan.
Reprezentuje pani nowo powstały urząd, nowo narodzoną instytucję, która przechodzi trudne dzieciństwo.
You are representing a newborn office, an institution just born, which is having a difficult childhood.
Dotyczy to także ujawniania informacji o osobach sprawujących urząd publiczny i ekspertach w instytucjach europejskich.
This also involves information on individuals holding public office and experts at the European institutions.
urząd (also: posada, stanowisko, słup, poczta)
volume_up
post {noun}
Powinniśmy z zadowoleniem przyjąć fakt, że prezydent Rahmon stworzył urząd rzecznika praw obywatelskich.
It is to be welcomed that President Rahmon has created the post of an ombudsman.
Ludzie nie chcą mieć do wyboru wachlarza konkurujących ze sobą urzędów pocztowych promujących swoje produkty.
People do not want to be presented with an array of competing post offices marketing their products.
Niektóre z tych urzędów przynosiły zyski.
Some of these post offices were profitable.

Synonyms (Polish) for "urząd":

urząd

Context sentences for "urząd" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishZdecydowanie nie jest to niezależny urząd prezydenta mającego władzę wykonawczą.
It is certainly not a President and not with executive powers in its own right.
PolishOsoba piastująca ten urząd musi wyrażać poglądy kolektywu szefów państw lub rządów.
The incumbent must express the views of the collective Heads of State or Government.
PolishDziś podjęliśmy decyzję o wyborze na urząd Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.
We have, today, reached a decision on the election of the European Ombudsman.
PolishUrząd powinien zaakceptować ubezpieczenie każdego towarzystwa ubezpieczeniowego, które:
The authorities should accept insurance cover from any insurance company:
Polish. - Irlandzki Urząd ds. Równouprawnienia jest uważany za wzór dobrej praktyki.
in writing. - The Irish Equality Authority is considered to be a model of good practice.
PolishŁotewska Saeima powołała na urząd rzecznika praw obywatelskich Romānsa Apsītisa.
The Latvian Saeima formally elected Romāns Apsītis as Ombudsman.
PolishJednak dzięki wypełnieniu formularza U1 urząd prawdopodobnie szybciej rozpatrzy Twój wniosek.
But a completed U1 form will probably allow them to process your claim more quickly.
PolishPo wydarzeniach czerwcowych nie pojawili się nowi kandydaci na ten urząd.
After the events in June, no new candidates have expressed a desire to stand for president.
PolishUważam, że ten nowy urząd powinien zacząć realizować swój mandat bezpośrednio po utworzeniu.
I think that this new authority needs to exercise its mandate as soon as it is created.
PolishJednak Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności wprowadził już nowe, o wiele surowsze wytyczne.
However, EFSA has already put in place new guidelines that are much stricter.
PolishDlatego wzywamy między innymi urząd antykorupcyjny OLAF, by przyjrzał się, jakie są implikacje dla UE.
Therefore, we also call on OLAF to look at what the implications are for the EU.
PolishOdpowiedni krajowy urząd powinien decydować w taki sposób, w jaki podpowiada nam zdrowy rozsądek.
The competent national authority should decide what common sense dictates in a given case.
PolishMam nadzieję, że obejmująca wkrótce urząd prezydencja hiszpańska będzie w stanie pomóc mi w tej sprawie.
I hope the incoming Spanish Presidency will be able to help me in this area.
PolishTo prawo zapewnia OLAF-owi możliwość stałej obrony wyników dochodzeń przeprowadzanych przez ten urząd.
This right ensures that OLAF can consistently defend the results of its investigations.
PolishAbsolutorium za rok 2005: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (głosowanie)
Discharge 2005: European Food Safety Authority (vote)
PolishUrząd osiągnął ogromny sukces w tej pracy, i cieszy się dużym uznaniem.
It has great success in this work, as is widely recognised.
PolishUrząd informuje o zagrożeniach w sposób otwarty i przejrzysty.
The Authority communicates on risks in an open and transparent way.
PolishTo przekonanie podziela także Komisja Petycji, a ja popieram ponowne wybranie go na ten urząd.
This sentiment has also been echoed by the Committee on Petitions, and I support his re-election.
PolishStworzono też urząd wysokiego przedstawiciela Unii ds.
It creates a High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy.
Polishutworzenie pozycji budżetowej 18 05 02 03 (Europejski Urząd Policji);
The creation of budget item 18 05 02 03 (European Police);