"uspokajajace" English translation


Showing results for "uspokajający". "uspokajajace" is currently not in our dictionary.
PL

"uspokajajace" in English

PL uspokajający
volume_up
{adjective masculine}

uspokajający (also: działający uspokajająco)
uspokajający (also: pojednawczy)
uspokajający (also: pocieszający, dodający otuchy)
Śpiew ptaków, na przykład, jest dźwiękiem, który większość ludzi uważa za uspokajający.
Birdsong, for example, is a sound which most people find reassuring.
Oświadczenia, których właśnie wysłuchałam, są niestety dalekie od uspokajających.
The statements I have just heard are, regrettably, far from reassuring.
W ten sposób wyślemy uspokajający sygnał w kierunku rynków i przede wszystkim do naszych obywateli, którzy oczekują od nas ochrony euro oraz gospodarki europejskiej.
It would send reassuring messages to the markets and, most importantly, to our citizens who expect us to safeguard the euro and the European economy with it.

Context sentences for "uspokajajace" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Polishleków stosowanych w leczeniu zaburzeń snu (leki nasenne, uspokajające, barbiturany)
medicines used for treating sleep disorders (hypnotics, sedatives)
PolishDziałanie uspokajające leku może ulegać nasileniu w przypadku jednoczesnego przyjmowania z alkoholem.
The sedative effect may be enhanced when the product is used in combination with alcohol.
Polishleki uspokajające (np. midazolam podawany w postaci wstrzykiwań)
sedative agents (e.g. midazolam administered by injection)
PolishDziałanie uspokajające trwa przynajmniej 120 minut od podania, a działanie przeciwbólowe – przynajmniej 90 minut.
Sedation lasts for at least 120 minutes post administration and analgesia lasts for at least 90 minutes.
PolishCzy brałeś jakieś środki uspokajające przed startem?
Did you take any sedatives before boarding?
PolishZolpidem i rytonawir można podawać w skojarzeniu, dokładnie kontrolując, czy działanie uspokajające nie jest nadmiernie nasilone.
Zolpidem and ritonavir may be co-administered with careful monitoring for excessive sedative effects.
PolishDexdomitor zawiera jako substancję czynną deksmedetomidynę, wykazującą działanie uspokajające i przeciwbólowe u psów i kotów.
Dexdomitor contains dexmedetomidine as the active substance, which produces sedation and analgesia in dogs and cats.
PolishLeki uspokajające, leki nasenne Klorazepat, diazepam, estazolam, flurazepam, midazolam podawany doustnie i pozajelitowo oraz triazolam
Sedatives/hynoptics Clorazepate, diazepam, estazolam, flurazepam, oral and parenteral midazolam and triazolam
PolishPo cyklu naświetlania pacjentom nie wolno prowadzić pojazdu ani obsługiwać maszyn, jeśli podczas zabiegu otrzymali środki uspokajające.
Patients should not drive or use machines after the light treatment if they have been sedated for the procedure.
Polishczy może pić napoje alkoholowe, stosować leki nasenne, uspokajające lub silne leki przeciwbólowe. lec
Therefore, check with your doctor or pharmacist about drinking alcoholic beverages, or taking sleeping pills, sedatives or strong pain medications. lp
Polishleki przeciwlękowe i uspokajające,
PolishNiewydolność oddechowa Należy zachować ostrożność przepisując leki uspokajające chorym z przewlekłą niewydolnością oddechową.
Respiratory insufficiency Caution should be observed when prescribing sedative medicinal products to patients with chronic respiratory insufficiency.
PolishSpodziewane działanie uspokajające i przeciwbólowe występuje w ciągu 15 minut od podania preparatu i utrzymuje się do 60 minut od podania.
The expected sedative and analgesic effects are reached within 15 minutes after administration and are maintained up to 60 minutes after administration.
PolishU niektórych pacjentów, przyjmujących leki uspokajające i nasenne, występowały dodatkowe objawy, takie jak duszność, uczucie zaciskania się gardła lub nudności i wymioty.
Some patients taking sedative-hypnotics have had additional symptoms such as dyspnoea, throat closing, or nausea and vomiting.
Polish. ~~~ Co jest dosyć ciekawe, ponieważ serotonina ma zazwyczaj działanie uspokajające.
And it has to do with too much brain serotonin during development, which is kind of interesting because serotonin is supposed to make you calm and relaxed.
PolishCHMP uznał niskie spektrum działań niepożądanych u chorych leczonych opioidami za uspokajające i zwrócił uwagę na sformułowanie w ChPL dotyczące stopniowego doboru dawki.
The CHMP considered the low adverse spectrum incidence in opioid-tolerant patients reassuring and noted the statement in the SPC on dose titration.
PolishZ tego powodu pacjent powinien spytać lekarza prowadzącego lub farmaceutę czy może pić napoje alkoholowe, stosować leki nasenne, uspokajające lub silne leki przeciwbólowe.
Therefore, check with your doctor or pharmacist about drinking alcoholic beverages, or taking sleeping pills, sedatives or strong pain medications.
PolishCentralną postacią sztuki jest piętnastoletnia Dora, która nie panuje całkowicie nad swoją psychiką, od dawna bierze środki uspokajające i żyje w stanie zamroczenia.
At the centre of this play is fifteen-year-old Dora, who is not quite mistress of her senses, has long been pacified with medicine and lives in a twilight zone.
PolishPrzy wysokich stężeniach deksmedetomidyny w surowicy działanie uspokajające nie ulega zwiększeniu, pomimo że poziom działania przeciwbólowego wzrasta wraz z dalszym zwiększaniem dawki.
At high serum concentration of dexmedetomidine sedation is not increased although the level of analgesia does increase with further dose increases.
PolishPrzy wysokich stężeniach deksmedetomidyny w surowicy działanie uspokajające nie ulega zwiększeniu, pomimo że poziom działania przeciwbólowego wzrasta wraz z dalszym zwiększaniem dawki.
At high serum concentrations of dexmedetomidine sedation is not increased although the level of analgesia does increase with further dose increases.