"uspokoić" English translation

PL

"uspokoić" in English

PL uspokoić
volume_up
{verb}

Starając się uspokoić rynki, wywołujecie państwo niepokój wśród przedsiębiorstw.
In attempting to reassure the markets, you are unsettling companies.
Powinno to uspokoić wszystkich, którym zależy na rozwiązaniu przedmiotowej kwestii.
This should reassure everyone who has a stake in the resolution of the issue.
Chciałabym uspokoić mojego kolegę, Claude'a Turmesa co do tej właśnie kwestii.
I would like to reassure my colleague Claude Turmes in this respect.
uspokoić (also: uspokajać)
volume_up
to quiet {v.t.} [Amer.] (class, crowd, animal)
Nie byłem bezpieczny, anim się uspokoił, anim odpoczywał, a przecież na mię przyszła trwoga.
I am not at ease, neither am I quiet, neither have I rest; But trouble cometh.
A ponieważ się temu nikt sprzeciwić nie może, słuszna, abyście się uspokoili, a nic skwapliwie nie czynili.
Seeing then that these things cannot be gainsaid, ye ought to be quiet, and to do nothing rash.
I weselił się wszystek lud onej ziemi, i uspokoiło się miasto, gdy Ataliję zabili mieczem.
So all the people of the land rejoiced, and the city was quiet.
uspokoić (also: zamilknąć)
uspokoić (also: koić)
Oni nie czekają na słowa uspokojenia, ale na zdecydowane działanie, teraz!
They are demanding not soothing words, but strong, practical action, now!
Izalim nie położył i nie uspokoił duszy mojej, jako dziecię odstawione od matki swej?
Surely I have stilled and quieted my soul; Like a weaned child with his mother, Like a weaned child is my soul within me.
Albowiem tak mówi Pan do mnie: Uspokoję się, a przypatrywać się będę z przybytku mojego, a będę jako ciepło jasne po deszczu, a jako obłok wypuszczający rosę gorącości żniwa.
For thus hath Jehovah said unto me, I will be still, and I will behold in my dwelling-place, like clear heat in sunshine, like a cloud of dew in the heat of harvest.

Synonyms (Polish) for "uspokoić":

uspokoić

Context sentences for "uspokoić" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishJest jednak prawdą, że, jak państwo podkreślili, trzeba także uspokoić obywateli.
However, it is true that, as you emphasised, citizens also need to be reassured.
PolishMusimy zadawać pytania na temat pomocy humanitarnej, aby uspokoić nasze sumienia.
We need to ask questions about humanitarian aid to ease our consciences.
PolishMusimy teraz uspokoić sytuację i nie wspominać cały czas o tym, jak poważny jest kryzys.
We must now calm things down, and not keep mentioning the seriousness of the crisis.
PolishPo ustąpieniu gorączki, osoby te mogłyby się uspokoić i dołączyć do dorosłych.
When the fever subsides, they may rest and rejoin the grown-ups.
PolishObawiam się jednak, że nie robi się nic, aby uspokoić wrzenie.
I am concerned about what is being done to release the source of the pressure.
PolishMusimy uczynić, co w naszej mocy, by chronić wspólną walutę, euro, i uspokoić rynki.
We must do everything in our power to protect the common currency, the euro, and calm the markets.
PolishChciałbym trochę uspokoić tych, którzy wyrazili obawy związane z tym zawodem.
I would like to give a little reassurance to those who have expressed the concerns of the profession.
PolishProszę, czy może mnie pan uspokoić w tej sprawie?
Please, Commissioner, can you give me some reassurance on that front?
PolishJak go uspokoić? ~~~ Pogłaskać za uchem i wszystko wraca do normy.
You give it a pat behind the ears, and everything is all right again.
PolishCzy poprzez tę rezolucję chcemy tylko uspokoić nasze sumienie?
Is it the case that we are appeasing our conscience by having formulated such a resolution?
PolishPomogły uspokoić rynki, a tego właśnie potrzebowaliśmy.
They have helped to settle down the markets, which was exactly what we needed to do.
PolishProszę nas uspokoić i przetestować porozumienie ACTA pod kątem praw podstawowych.
Put our minds at ease, Mr De Gucht, and test ACTA against fundamental rights.
PolishLecz niepobożni będą jako morze wzburzone, gdy się uspokoić nie może, a którego wody wymiatają kał i błoto.
But the wicked are like the troubled sea; for it cannot rest, and its waters cast up mire and dirt.
PolishPrzedmiotowy środek finansowy jest jednak śmiesznie mały i ma jedynie na chwilę uspokoić producentów.
However, this financial measure is derisory and is intended merely to calm the producers down for a while.
PolishMusimy się uspokoić zanim całkowicie zniszczymy naszą planetę.
We need to settle down before we wreck the planet.
PolishProszę się uspokoić, inaczej wezwę funkcjonariuszy!
Please let us stop this, otherwise I will call the clerks!
Polish. ~~~ Należy go więc uspokoić.
Another one gets really, really nervous if you get in to the room, and starts shaking, so you have to calm it down.
PolishRobili, co mogli, żeby uspokoić napotkanych ludzi.
But they did what they could to stabilize the people.
PolishZobaczymy, czy jesteśmy w stanie uspokoić jej obawy.
Let us see if we can satisfy their concerns.
PolishByć może to pomogłoby uspokoić nieco sytuację.
Perhaps this would help calm things down a bit.