"utrzymanie" English translation

PL

"utrzymanie" in English

PL utrzymanie
volume_up
{neuter}

utrzymanie (also: konserwacja, obsługiwanie)
WYDATKI NA INFORMATYKĘ 211 Utrzymanie sieci i sprzętu komputerowego
EXPENDITURE ON DATA PROCESSING 211 Maintenance of computer networks and equipment 2110
Budowa i utrzymanie dróg nie stanowią jedynych czynników kosztów.
Road construction and maintenance are not the only cost factors.
Dbają o środowisko, dobrostan zwierząt, utrzymanie bioróżnorodności.
They look after the environment, animal wellbeing and the maintenance of biodiversity.
utrzymanie (also: środki do życia)
Lasy zapewniają utrzymanie milionom pracowników, przedsiębiorców i 16 milionom właścicieli lasów.
Forests provide livelihoods for millions of workers, entrepreneurs and 16 million forest owners.
Utrzymanie wielu rolników stałoby się zagrożone.
Many farmers' livelihoods would then be in jeopardy.
Stworzenie społecznościom romskim możliwości zarobienia na utrzymanie powinno stanowić ważny cel w ramach koncepcji subsydiów dla rolników.
Access of Roma communities to the conditions required to earn their livelihood should be an important target within the concept of agricultural subsidies.
Wreszcie mamy na myśli utrzymanie kryterium doświadczenia zawodowego w niektórych zawodach.
Finally, the retention of the criterion on professional experience in certain professions.
Należy zadbać o utrzymanie metody wspólnotowej, nie tylko w odniesieniu do budżetu i nadzoru parlamentarnego.
The retention of the Community method must be ensured, not only in relation to the budget and EP supervision.
W związku z tym z zadowoleniem przyjmuję utrzymanie współpracy transgranicznej jako jednego z kluczowych elementów polityki strukturalnej.
It is for this reason that I welcome the retention of cross-border cooperation as a key element in structural policy.
utrzymanie (also: pielęgnacja)
volume_up
upkeep {noun} (running, maintenance)
Ich utrzymanie i ochrona oznacza także ochronę gatunków zwierząt i ptaków zamieszkujących te obszary.
The upkeep and protection of these national parks also mean protection for the species of animals and birds which inhabit these areas.
Jedną z głównych pozycji wydatków administracyjnych instytucji UE są wydatki na zakup, utrzymanie i wynajem budynków.
Expenses for the purchase, upkeep and rental of buildings form one of the main administrative expense items of EU institutions.
utrzymanie
volume_up
keep {noun}
Głównym zadaniem Europejskiego Banku Centralnego jest utrzymanie stabilnych cen.
The European Central Bank's main mandate is to keep prices stable.
Utrzymanie ambitnego stanowiska w negocjacjach jest istotne.
It is important to keep an ambitious negotiating position.
Zdecydowanie popieram utrzymanie własnej krajowej polityki podatkowej przez państwa członkowskie.
I firmly support the idea for Member States to keep their national tax policies.
utrzymanie
Utrzymanie wiarygodności programu certyfikacji oznakowania ekologicznego wymaga:
Maintaining the Ecolabel certification scheme's credibility requires:
Utrzymanie kultury jest kosztowne i naszym zadaniem jest jej wspieranie.
Maintaining culture is expensive, and our role is to support culture.
Nie chodzi tu o utrzymanie obecnej sytuacji, która nie jest stabilna.
It is not about maintaining the current situation, which is unsustainable.

Synonyms (Polish) for "utrzymanie":

utrzymanie

Context sentences for "utrzymanie" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishZaleca się utrzymanie zmniejszonej szybkości wlewu we wszystkich kolejnych wlewach.
It is recommended to maintain this lower infusion rate in all subsequent infusions.
PolishTrzecia część sieci popada w ruinę, bo nie ma pieniędzy na jej utrzymanie.
A third of the network is going to ruin through lack of resources to maintain it.
PolishNie możemy iść na żadne ustępstwa polityczne, jeśli chodzi o utrzymanie tych norm.
We cannot make any political concessions as regards the upholding of these standards.
PolishAZILECT powoduje zwiększenie i utrzymanie stężenia dopaminy w tych obszarach.
AZILECT enables increased and sustained levels of dopamine in these areas.
Polisho próbowano także znaleźć sposób na utrzymanie tego tempa w drugim roku.
One study also looked at how this loss could be maintained during the second year.
PolishKoniecznym jest utrzymanie niskiego poziomu ich spożytkowania i niskich poziomów dotacji.
It is necessary to maintain a low percentage of their use and a low grants level.
PolishW innym badaniu próbowano także znaleźć sposób na utrzymanie tego tempa w drugim roku. uk
One study also looked at how this loss could be maintained during the second year.
PolishSprawozdawca proponuje utrzymanie podobnych poziomów w budżecie na rok 2009.
The rapporteur is proposing that similar levels should be retained for the 2009 budget.
PolishPrzecież był taki czas, kiedy rolnicy mogli dobrze zarobić na swoje utrzymanie.
After all, there was a time when farmers could make a very good living from their produce.
PolishDlatego też utrzymanie opłacalności przemysłu kulturalnego Europy ma ogromne znaczenie.
Therefore, it is vital that the European cultural industries remain viable.
PolishChcielibyśmy jednak prosić o utrzymanie takiego stanu rzeczy do 2013 r.
We ask of you, however, that the tobacco status quo should obtain until 2013.
PolishKolejnym kluczowym punktem jest utrzymanie budżetu WPR przynajmniej na obecnym poziomie.
Another key point is to maintain a CAP budget at least at its current level.
PolishPodstawowym celem innowacji jest utrzymanie wysokiego poziomu dobrobytu w Europie.
A fundamental objective of innovation is to maintain a high level of prosperity in Europe.
PolishAdvagraf należy przyjmować codziennie, tak długo, jak wymaga tego utrzymanie
You will need to take Advagraf every day as long as you need immunosuppression to prevent
PolishUważam, że utrzymanie otwartego rynku globalnego jest w najlepiej pojętym interesie Europy.
I think that it is in Europe's best interests to maintain open global markets.
PolishPrzedmiot: Możliwość ponownego wystąpienia recesji: utrzymanie celu 3%
Subject: The possibility of a double-dip recession: sustainability of the 3% target
PolishPo drugie, uważam za niezbędne utrzymanie kryterium bliskości w polityce spójności.
Secondly, I believe it is vital to maintain the proximity criterion in the cohesion policy.
PolishNaszym celem jest utrzymanie rozsądnych cen żywności i przyzwoitych dochodów dla rolników.
Our objective is to maintain reasonable food prices and a decent income for farmers.
PolishCzy chcemy pozwolić państwom członkowskim na utrzymanie nielimitowanego okresu?
Do we want to allow Member States to maintain an unlimited period?
PolishObecnie największym wyzwaniem dla tego państwa jest utrzymanie tempa reform.
Now the challenge for the country is to maintain the reform momentum.