PL

uważać [uważam|uważałbym] {imperfective verb}

volume_up
1. general
Musimy uważać, czy nie stanowi to pierwszego kroku w stronę totalitaryzmu.
We should be careful it is not the first step towards totalitarianism.
Poprawiając system, powinniśmy uważać, by nie pozbawiać dzieci tej szansy.
When improving the overall system, we should be careful not to deprive them of that opportunity.
Należy uważać, aby nie pomylić leku Seretide z innym lekiem.
Be careful not to confuse your Seretide inhaler with your ‘ rescue’ inhaler.
Można ją uważać za pozacłową przeszkodę w handlu międzynarodowym.
They could be considered a non-tariff barrier to international trade.
Uważam tę praktykę za dyskryminację w stosunku do wspomnianych kobiet i dziewcząt.
I consider the practice to be discriminatory against these women and girls.
Ponadto nigdy nie należy uważać ludzi za problem, lecz raczej za szansę, za możliwości.
Moreover, people must never be considered as a problem, but rather as a chance, an opportunity.
Musimy uważać, aby nie zająć jednostronnego stanowiska.
We should be careful not to take a one-sided position.
Błędem byłoby uważać ten dobrobyt i ten wpływ za rzecz oczywistą.
It would be a mistake to take any of this for granted.
Uważać, aby nie dotknąć końcówki łącznika.
Take care not to touch the spike on the vial adapter.
Można więc uważać, że matematyka została uwolniona od obliczeń.
So I think in terms of the fact that math has been liberated from calculating.
Rada wydaje się uważać, że prawo to powinno być niewiążące i dobrowolne.
The Council seems to think it should be non-binding and voluntary.
Sądzę, że powinniśmy uważać, aby tego aspektu tutaj nie przeoczyć.
I think we should be careful not to miss the point here.
Dlatego też nie uważam, że powinniśmy w jakikolwiek sposób ingerować w treść reklam.
Therefore I do not believe we should interfere in any way with the content of adverts.
Uważam wreszcie, że kluczowe znaczenie ma, abyśmy zwracali uwagę na powtarzające się akty przemocy między społecznościami w Nigerii.
Finally, I believe it is essential that we remain attentive to the issue of recurring intercommunal violence in Nigeria.
Uważam, że jest to bardzo ważne posunięcie, które pokaże państwom bałkańskim, z jaką uwagą Europa podchodzi do ich życzeń i oczekiwań.
I believe that this is a very important point that shows the Balkan States just how attentive Europe is to their expectations and desires.
Please beware these attempts.
Staruszek nas ostrzegał... uważajcie na jego ugryzienia, albo staniecie się niewolnikami pełni księżyca.
The old men warned us... beware its bite, or we might become a slave to the full moon too.
Uważam, że czas już minął, ale nie minął jeszcze czas na to, żeby Europa się wstydziła, ponieważ temat powrócił, proszę zatem uważać, panie i panowie.
I realise that the time is up, but Europe's time for shame is not up, it has come back, so beware, ladies and gentlemen.
Za przychody uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się w szczególności przychody z:
Revenues obtained in Poland are understood to mean revenues from:
Tak niewiele z nich ma dobrą akustykę. ~~~ Przynajmniej ja tak uważam.
But by that I mean where you can absolutely do anything you imagine.
Nie oznacza to, per se, że uważam każdy element rezolucji za błędny lub niepożądany.
This does not mean, per se, that I consider everything in the resolution to be wrong or undesirable.
Czy nie uważa Pani, że czas zwrócić uwagę na równowagę społeczną?
Do you not think that it is time to pay attention to social sustainability?
Teraz, zamierzam was o cos poprosić więc uważajcie.
Now, I'm actually going to ask you to try something, so you've got to pay attention.
To jest żarłacz białopłetwy uważany za czwarty z najgroźniejszych gatunków świata, jeżeli wierzyć takim rankingom.
This is the oceanic whitetip shark, an animal that is considered the fourth most dangerous species, if you pay attention to such lists.
Czy nie uważa Pani, że czas zwrócić uwagę na równowagę społeczną?
Do you not think that it is time to pay attention to social sustainability?
Teraz, zamierzam was o cos poprosić więc uważajcie.
Now, I'm actually going to ask you to try something, so you've got to pay attention.
To jest żarłacz białopłetwy uważany za czwarty z najgroźniejszych gatunków świata, jeżeli wierzyć takim rankingom.
This is the oceanic whitetip shark, an animal that is considered the fourth most dangerous species, if you pay attention to such lists.
Uważamy, że przebyliśmy trochę ponad połowę drogi do naszego celu - zero negatywnego wpływu.
We reckon that we are a bit over halfway to our goal: zero impact, zero footprint.
Uważa, że najlepszym przekaźnikiem są szalenie popularne klipy muzyczne.
He reckons the best way to get that message across is to use the enormously popular medium of music videos.
Nie wolno nam uważać budżetu Unii za stracone pieniądze.
We should not regard the Union's budget as wasted money.
Wskutek tego ludzie z najwyższych kręgów zarządu BBC wydają się uważać siebie za stojących ponad prawem.
As a result of that, BBC senior management now seem to regard themselves as above the law.
Nie powinniśmy uważać dopłat eksportowych i interwencji za normalne sposoby wpływania na przyszłe rynki.
We must not regard export subsidies and interventions as the normal rules for influencing the market in future.
W głowie się nie mieści, jak można uważać prezerwatywę za jakieś zło!
Why anyone should see a condom as some kind of evil instrument boggles the mind and boggles reason!
Znowu należy uważać, aby nie dotknąć igły, ani igłą nie dotknąć innej powierzchni (patrz Rysunek 11).
Again, do not touch the needle or allow it to touch any surface (see Diagram 11).
Upominałbym się o to, żeby za takie zadanie uważać dialog międzykulturowy.
I would request that intercultural dialogue be seen as one such task.
Uważać, aby nie dotknąć końcówki łącznika.
Take care not to touch the spike on the vial adapter.
Uważać, aby nie dotknąć końca igły.
Take care not to touch the end of the transfer needle.
Kobiety stosujące preparat Thelin powinny uważać, aby nie zajść w ciążę; w tym celu powinny stosować skuteczny środek antykoncepcyjny.
Women taking Thelin should take care not to become pregnant, they need to use an effective contraception.
Musimy uważać, żeby nie doprowadzić do konkurencyjnej sytuacji.
We have to watch out here that we do not get into a competitive situation.
Jest to coś, na co musimy uważać.
And that, I think, is a sort of thing to watch out for.
(NL) Musimy uważać, by debata o terroryzmie nie została zawężona do urządzeń prześwietlających pasażerów lub ochrony danych.
(NL) We need to watch out that a debate about terrorism is not narrowed down into a debate about body scanners or data protection.
2. "coś za"
uważać
Możecie uważać za interesujące, że zostałem nim chociaż nienawidzę śmieci.
And you might find it interesting that I became a garbage man, because I absolutely hate waste.
To nie jest protekcjonistyczny wniosek; uważam w istocie, że jest bardzo wyważony.
This is not a protectionist proposal; in fact, I find it to be very balanced.
Uważam ten pomysł za interesujący, ale należy go ostrożnie przeanalizować.
It is an idea that I find interesting, but it must be carefully evaluated.

Context sentences for "uważać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishMusimy jednak uważać, aby sytuacja nie wymknęła się całkowicie spod kontroli.
However, we do need to ensure that the situation does not get completely out of control.
PolishWierze, że nie musicie uważać się za złych by spojrzeć na te problemy.
My belief is that you don't have to make yourself bad to look at these issues.
Polish., muszą uważać by lód się nie roztopił.
Moreover, in this 8,000-mile journey, they have to insure this ice doesn't melt.
PolishAle pozostałe państwa członkowskie Unii Europejskiej powinny uważać na co wyrażają zgodę.
But the other Member States of the European Union should be wary of what they agree.
PolishNależy uważać aby nie doszło do wkłucia do ściany naczynia krwionośnego.
Care should be taken to ensure that a blood vessel has not been entered.
PolishUpominałbym się o to, żeby za takie zadanie uważać dialog międzykulturowy.
I would request that intercultural dialogue be seen as one such task.
PolishZnowu należy uważać, aby nie dotknąć igły, ani igłą nie dotknąć innej powierzchni.
Again, do not touch the needle or allow it to touch any surface.
PolishMuszę również uważać, żeby nie wciągnąć z oddechem swojej pracy.
And at the same time I have to watch I don't inhale my own work, at the same time.
PolishNiemniej jednak należy uważać, aby nie pomylić jednej rzeczy z drugą.
Nevertheless, care should be taken not to confuse one thing with another.
PolishPozycji tych nie należy uważać za wydatki zbędne, lecz za inwestowanie w naszą przyszłość.
These items should not be seen as unnecessary spending, but as investments in our future.
PolishJednakże wprowadzenia zakazu stosowania tych substancji nie można uważać za jedyne rozwiązanie.
However, banning these substances must not be viewed as the only solution.
PolishPonadto nigdy nie należy uważać ludzi za problem, lecz raczej za szansę, za możliwości.
Moreover, people must never be considered as a problem, but rather as a chance, an opportunity.
PolishNależy uważać aby nie doszło do wkłucia do naczynia krwionośnego.
Care should be taken to ensure that a blood vessel has not been entered.
PolishKończąc, chcę powiedzieć, że musimy uważać na to, jak reformujemy naszą politykę rolną.
Let me finish by saying this: we need to be cautious as to how we reform our agriculture policy.
PolishNależy uważać, by nie doszło do kontaktu preparatu Aclasta z żadnymi roztworami zawierającymi wapń.
Aclasta must not be allowed to come into contact with any calcium-containing solutions.
PolishNie należy jednak uważać go za panaceum, gdyż ma ono również liczne wady.
However, it should not be regarded as a cure-all, because it also comes with a number of drawbacks.
PolishMożna ją uważać za pozacłową przeszkodę w handlu międzynarodowym.
They could be considered a non-tariff barrier to international trade.
PolishNależy uważać, aby uniknąć nieumyślnego podania produktu Rispolept Consta do naczynia krwionośnego.
Care must be taken to avoid inadvertent injection of RISPERDAL CONSTA into a blood vessel.
PolishMusimy uważać, by nie zmniejszyć profesjonalizmu misji i utrzymywać kontrolę nad każdą z nich.
Care must be taken not to destroy professionalism and to maintain a European stamp on the missions.
PolishIran nie może uważać się za wyjątek w wiosce globalnej.
Iran cannot class itself as an exception in the world's global village.