PL uzasadniony
volume_up
{adjective masculine}

1. general

uzasadniony (also: usprawiedliwiony, zasadny)
Ogólnie rzecz biorąc taki wniosek Parlamentu jest bezwzględnie uzasadniony.
Overall, this request from Parliament is absolutely justified.
Jest to zwykły środek tymczasowy, uzasadniony naglącą sytuacją.
This is simply a temporary measure, justified by an urgent situation.
Wniosek złożony przez Republikę Mołdowy w lipcu 2010 roku jest uzasadniony.
The request made by the Republic of Moldova in July 2010 is justified.
uzasadniony (also: typowy)
uzasadniony (also: rozsądny, sensowny, dorzeczny)
Pragniemy wyrazić sprzeciw, który może być jeszcze bardziej uzasadniony.
We would like to say something against it that may be even more reasonable.
Mógłbym jednak poprzeć poprawkę 109, która ustanawia uzasadniony limit w wysokości 50 pojazdów.
Yet, I could support amendment 109, which provides for a reasonable limit of 50 vehicles.
Przywitano ją z pewnym sceptycyzmem, który był uzasadniony całkowitym niepowodzeniem strategii lizbońskiej.
The strategy was greeted with some scepticism, which was reasonable considering the complete failure of the Lisbon Strategy.
uzasadniony (also: odpowiedni, sprawdzony, ważny, sensowny)
volume_up
valid {adj.}
Wniosek, aby sformalizować wymóg, by urzędnik zatwierdzający, czyli dyrektor agencji, ponosił ostateczną odpowiedzialność, także jest uzasadniony.
The proposal to formalise the requirement for the authorising officer, i.e. the director of the agency, to be ultimately responsible is also valid.
uzasadniony (also: usprawiedliwiony)
uzasadniony
Dobrze znane są przewrotne skutki społeczno-gospodarcze tej derogacji i uzasadniony jest niepokój o zasoby rybne regionu.
The perverse economic and social effects of this derogation are well known, and fears for the region's fish stock are well founded.
Podstawą tego budżetu będzie budżet przedstawiony przez Komisję Europejską już w lecie i uznany przez Parlament za należycie uzasadniony i solidny.
The basis of this budget will be the budget submitted by the European Commission back in the summer and deemed by Parliament to be well-founded and sound.

2. "na pierwszy rzut oka"

uzasadniony (also: przekonujący)

3. "skarga, wniosek"

uzasadniony (also: prawnie należny, słuszny, prawny, legalny)

Synonyms (Polish) for "uzasadniony":

uzasadniony
uzasadnić

Context sentences for "uzasadniony" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishDlatego wniosek o 5-procentowy wzrost w przyszłym budżecie jest uzasadniony i konieczny.
The request for a 5% increase in the next budget is therefore just and necessary.
PolishMoim zdaniem treść tego punktu powinna naprawdę brzmieć: "zbudować bardziej uzasadniony konsensus”.
I believe this really should be worded 'to forge a better-informed consensus'.
PolishDaje to nam wszystkim uzasadniony powód, by zająć się kwestią rozszerzenia w sposób realistyczny.
This gives us all good reason to deal with the question of enlargement realistically.
PolishOptymizm Komisji Spraw Konstytucyjnych był więc uzasadniony.
The Committee on Constitutional Affairs was therefore right to be optimistic.
PolishMam nadzieję, że uzasadniony jest optymizm Komisji w kwestii rynków produktów mlecznych.
I hope the Commission is right in its optimism on dairy markets.
PolishTermin potrzebny do przeprowadzenia rejestracji jest uzasadniony ze względu na wspomnianą procedurę.
This procedure explains the time required for registration to take place.
PolishDlatego taki instrument jak semestr europejski jest uzasadniony.
Therefore, an instrument like the European Semester makes sense.
PolishWniosek Komisji wydaje nam się zatem w pełni uzasadniony.
The proposal made by the Commission seems to us, from that point of view, to be wholly appropriate.
PolishDane PNR są dostępne już obecnie, bez unijnego systemu PNR, po prostu konieczny jest nakaz i uzasadniony powód.
PNR data are already available now, today, without an EU PNR scheme, simply with a warrant and due cause.
PolishPrzedstawione dane na temat resztek nie były wystarczające, w związku z czym okres karencji nie jest odpowiednio uzasadniony.
The residue data provided was inadequate and the withdrawal period is therefore inadequately supported.
PolishNiczym nie uzasadniony, mentorski ton urzędników brukselskich wywołuje w Moskwie jedynie uśmieszek irytacji.
There is no justification for the didactic tone adopted by Union officials. All that achieves is an irritated sneer in Moscow.
PolishPrzedstawione dane dotyczącej zawartości resztkowej nie były wystarczające, w związku z czym okres karencji nie jest odpowiednio uzasadniony.
The residue data provided was inadequate and the withdrawal period is therefore inadequately supported.
Polish. - (CS) Unia Europejska często jest w sposób uzasadniony krytykowana za ingerencję w cały szereg sektorów przemysłu.
in writing. - (CS) The European Union is often justifiably criticised for interfering in a range of industrial sectors.
PolishNadzieje, które w uzasadniony sposób są z tą strategią wiązane dotyczą stworzenia nowych miejsc pracy i złagodzenia problemów społecznych.
The hopes that are legitimately associated with this will create new jobs and alleviate the social difficulties.
PolishW tym świetle dalszy program szczegółowych badań z zastosowaniem zmiennych dawek nie byłby uzasadniony z etycznego punktu widzenia.
Against this background a further extensive dose-ranging program would not have been justifiable from an ethical point of view.
PolishIch strach jest uzasadniony.
PolishCzy nie mogło one w uzasadniony sposób uznać, że traktat lizboński wejdzie pewnego dnia w życie, i że pojawi się kwestia tych nowych posłów?
Could it not have reasonably assumed that the Treaty of Lisbon would one day enter into force and that the issue of the new MEPs would be raised?
PolishOczywiście nikt nie może w uzasadniony sposób utrzymywać, że Komisja Europejska jest uprzedzona w stosunku do muzułmańskich obywateli Bośni i Hercegowiny.
Of course, no one can justifiably maintain that the European Commission is biased against the Muslim citizens of Bosnia and Herzegovina.
PolishAle w rzeczywistości dziewięciomiesięczny proces modelowania i kształtowania, który ma miejsce w łonie jest dużo bardziej wewnętrzny i logicznie uzasadniony.
But actually, the nine-month-long process of molding and shaping that goes on in the womb is a lot more visceral and consequential than that.
PolishMusimy zdecydować, którymi z kosztów towarzyszących coraz bardziej rygorystycznym przepisom ochrony antyterrorystycznej można w uzasadniony sposób obciążać pasażerów.
We need to decide what costs passengers can reasonably be expected to pay in respect of the ever more restrictive anti-terror security regulations.