"uzgodnić" English translation

PL

"uzgodnić" in English

PL uzgodnić
volume_up
{verb}

uzgodnić (also: uzgadniać)
volume_up
to mesh {v.t.} (plans, ideas)
Komisja popiera zmianę uzgodnioną przez Komisję Rybołówstwa w kwestii rozmiaru oczek w sieciach do połowu kaprosza, gdyż oparto ją na opiniach naukowych.
The Commission supports the amendment agreed by the Fisheries Committee on a mesh size range for boarfish, as it is based on scientific advice.
uzgodnić (also: uzgadniać)
volume_up
to mesh together {v.t.} (plans, ideas)
Rada chciałaby, żeby Parlament uzgodnił cały pakiet do końca grudnia w drodze procedury nadzwyczajnej.
The Council would like Parliament to negotiate a whole package by the end of December in an extraordinary procedure.
Wynik ten odzwierciedla wytyczne negocjacyjne uzgodnione przez Radę, zgodnie z którymi wnioskowano o "znaczne podwyższenie” środków.
This outcome reflects the negotiating directives agreed by the Council, which requested a 'substantial increase' in the funds.
(DE) Pani przewodnicząca! Nasi koledzy posłowie negocjowali bardzo umiejętnie i uzgodnili bardzo dobrą rezolucję między grupami.
(DE) Madam President, our fellow Members have negotiated very skilfully and have agreed on a very good resolution with the groups.
Tym samym Unia Europejska musi przezwyciężyć bariery administracyjne i finansowe, a państwa członkowskie UE muszą uzgodnić swoje interesy i okazać solidarność.
Therefore, the EU must overcome any administrative and financial barriers and EU Member States must reconcile their interests and show solidarity.
Chciałabym podkreślić wagę rekomendacji dotyczącej uzgodnienia pozycji obu bloków regionalnych w sprawie negocjowania warunków Ramowej konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu.
I would stress the importance of the recommendation to reconcile the positions of the two regional blocs regarding the negotiations on the United Nations Framework Convention on Climate Change.
Godzenie życia zawodowego i rodzinnego leży u podstaw europejskiego projektu społecznego i tak ważką zmianę kulturową należy uzgodnić w wolny od przymusu sposób przed jej uchwaleniem.
Reconciling professional and family life is at the heart of the European social project and such an important cultural change should be freely agreed upon before it is approved.

Context sentences for "uzgodnić" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishW razie małej masy ciała należy uzgodnić z lekarzem możliwość zastosowania leku EXUBERA.
If you have low body weight check with your doctor if you can use EXUBERA.
PolishDlatego też oba kraje muszą uzgodnić rozwiązanie przy pierwszej nadarzającej się okazji.
For this reason, a solution must be agreed by both states at the earliest opportunity.
PolishTo prawda, że udało nam się uzgodnić kwestię dwóch stopni, ale ta liczba również coś oznacza.
It is true that we agreed on two degrees, but this figure also means something.
PolishUdało się uzgodnić cele w zakresie oszczędzania energii i odnawialnych źródeł energii.
Targets have been agreed for energy savings and for renewable energy.
PolishAle jeżeli nie uda nam się tego uzgodnić z Radą, to co państwo proponują?
But if it is not agreed with the Council, what do you propose we do?
PolishW tym kontekście należy uzgodnić całkowite wstrzymanie budowy nowych elektrowni jądrowych.
In this regard, a complete halt to the construction of new nuclear power plants must be agreed.
PolishJednakże okazuje się, że nieco trudniej uzgodnić rolę Parlamentu z Radą.
However, the role of Parliament is proving a little more difficult to find agreement on with the Council.
PolishZ tego właśnie powodu uważam, że nadszedł obecnie odpowiedni moment, aby ostatecznie uzgodnić te propozycje.
That is why I consider the time is now ripe to firm up on these proposals.
PolishPopieram go, ponieważ była to rzecz, którą można było uzgodnić.
I support it because that is what has been able to be agreed.
PolishTo najlepszy traktat, jaki można było uzgodnić w takich czasach.
It is the best treaty that can be agreed at this time.
PolishOd tego czasu nie udało nam się uzgodnić nic nowego.
We have not succeeded in resolving anything new since then.
PolishUnia Europejska powinna uzgodnić wspólne stanowisko prezentowane podczas międzynarodowych szczytów grupy G20.
The European Union must adopt a common position in the international framework of meetings of the G20.
PolishAle decyzję tę trzeba będzie uzgodnić: bez względu na to, jak dalece niewystarczająca ona będzie, musimy ruszyć z nią naprzód.
But it must be agreed: however inadequate, we have got to move forward.
PolishMusimy niezwłocznie uzgodnić nasze stanowisko i aktywnie, w skoordynowany sposób kształtować program G-20.
We should establish our position without delay and actively help to shape the G20 agenda in a coordinated way.
PolishCzy możemy to uzgodnić w protokole sądowym?
Can we conform to as much forensic protocol as possible?
PolishJednakże dwóch szczególnych kwestii nie udało się uzgodnić.
However, two specific issues were not.
PolishPaństwa członkowskie muszą same uzgodnić te okresy, ponieważ konieczna jest pewna doza elastyczności.
The Member States must come to individual agreements on the time periods, because a certain amount of flexibility is needed.
PolishKiedy zachować szczególną ostrożność stosując Epivir Należy uzgodnić z lekarzem stosowanie leku Epivir w przypadku choroby nerek.
Take special care with Epivir Discuss the use of Epivir with your doctor if you have kidney disease.
PolishDziwnie wyglądałoby, gdyby nie udało nam się uzgodnić szerokiego kompromisu w odniesieniu do przedmiotowych sprawozdań.
It would have looked strange if we had not succeeded in achieving a broad compromise with regard to these reports.
PolishDrugim istotnym wydarzeniem jest, że UE udało się uzgodnić wspólne stanowisko na negocjacje dotyczące zmian klimatycznych.
The second major event is that the EU managed to establish a united position for the climate change negotiations.