"właściwość" English translation

PL

"właściwość" in English

PL właściwość
volume_up
{feminine}

właściwość (also: posiadłość, cecha, własność, dobytek)
I to jest fundamentalna, podstawowa właściwość, którą badaliśmy naszą technologią.
And this is a fundamental basic property that we exploit with our technology.
Tak więc, prawa fizyki mają specyficzną właściwość.
So, the laws of physics have this special property.
To emergentna właściwość blogosfery.
It's an emergent property of the blogosphere right now.
właściwość (also: adekwatność)
właściwość (also: atrybut, cecha, przymiot, przydawka)
Lekom przeciwpsychotycznym przypisywano właściwość zakłócania zdolności organizmu do obniżania temperatury podstawowej ciała.
Disruption of the body's ability to reduce core body temperature has been attributed to antipsychotic medicines.
Regulacja temperatury ciała Lekom przeciwpsychotycznym przypisywano właściwość zakłócania zdolności organizmu do obniżania temperatury podstawowej ciała.
Body temperature regulation Disruption of the body's ability to reduce core body temperature has been attributed to antipsychotic medicines.
właściwość (also: kompetencja)

Context sentences for "właściwość" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Polishzapobieganie i rozstrzyganie sporów o właściwość pomiędzy Państwami Członkowskimi,
prevent and settle conflicts of jurisdiction between Member States;
PolishNiemniej, w umowie może określić inną szczególną właściwość sądu.3.
It may, however, in any contract, specify a particular address for service.3.
PolishWłaściwość ogólna Rady uległa rozszerzeniu i obejmuje od ochrony środowiska po politykę finansową.
Its comprehensive jurisdiction is increasing, from the environment to financial policy.
PolishStatut może przyznać Sądowi właściwość w innych kategoriach skarg.
The Statute may provide for the General Court to have jurisdiction for other classes of action or proceeding.
PolishWłaściwość oraz współpraca w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (głosowanie)
PolishWłaściwość oraz współpraca w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (debata)
Polishzgodności norm mających zastosowanie w Państwach Członkowskich w dziedzinie kolizji ustaw i sporów o właściwość,
the compatibility of the rules applicable in the Member States concerning conflict of laws and of jurisdiction;
PolishA przy okazji, córka bardzo nalegała, żeby można było zmieniać kolor, bardzo istotną właściwość tej demonstracji.
And by the way, she was also very insistent on being able to change the color, an important feature for this demonstration.
PolishLekom przeciwpsychotycznym przypisywano właściwość zakłócania zdolności organizmu do obniżania temperatury podstawowej ciała.
Disruption of the body's ability to reduce core body temperature has been attributed to antipsychotic medicines.
PolishWłaściwość prawna umowy kredytowej: prawem właściwym dla umowy kredytowej musi być prawo jednego z krajów członkowskich strefy euro.
Governing law of the loan agreement: The loan agreement must be governed by the laws of a euro area member country.
PolishSyldenafil, wykazując właściwość rozszerzania naczyń powoduje niewielkie, przemijające obniżenie ciśnienia krwi (patrz punkt 5. 1).
Sildenafil has vasodilator properties, resulting in mild and transient decreases in blood pressure (see section 5.1).
PolishWłaściwość komisji parlamentarnych (
PolishWłaściwość Unii Europejskiej nie sięga tam, gdzie waży się status mniejszości narodowych w państwach członkowskich.
Mr President, the European Union has no jurisdiction as far as the status of national minorities in the Member States is concerned.
PolishTa właściwość zwiększa stosunek pomiędzy pożądanym miejscowym działaniem przeciwzapalnym, a niekorzystnym działaniem ogólnoustrojowym.
This particularity will increase the ratio between the desired local anti-inflammatory effect in the skin and the undesirable systemic effects.
Polishwzmacnianie współpracy sądowej, w tym poprzez rozstrzyganie sporów o właściwość i ścisłą współpracę z Europejską Siecią Sądową.
the strengthening of judicial cooperation, including by resolution of conflicts of jurisdiction and by close cooperation with the European Judicial Network.
PolishRegulacja temperatury ciała Lekom przeciwpsychotycznym przypisywano właściwość zakłócania zdolności organizmu do obniżania temperatury podstawowej ciała.
Body temperature regulation Disruption of the body's ability to reduce core body temperature has been attributed to antipsychotic medicines.
Polish(SK) Głosowałem za przyjęciem rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie programu działalności legislacyjnej i prac Komisji na 2009 r. ze względu na ogólną właściwość Komisji.
(SK) I voted for the European Parliament's resolution on the legislative and work programme for 2009 owing to its overall competence.
PolishOznacza to, że Trybunał UE w Luksemburgu zyska właściwość do wykładni i stosowania dwóch potencjalnie konkurujących dokumentów - karty UE oraz konwencji Rady.
That means that the EU's Court in Luxembourg will have the jurisdiction to interpret and enforce two potentially competing documents - the EU's Charter and the Council's Convention.