"władza" English translation

PL

"władza" in English

PL władza
volume_up
{feminine}

władza (also: autorytet, powaga, ekspert, moc)
Powinien on pozostać pod władzą komisarza, który zajmuje się tymi sprawami.
It must be under the authority of the commissioner who deals with these matters.
Unia Europejska nie dysponuje jednak bezpośrednią władzą w tej sferze.
However, the European Union has no direct authority in this area.
Władza ich prezydenta zależy od woli parlamentu.
The authority of its president depends on the will of Parliament.
władza (also: siła, energia, elektryczność, moc)
volume_up
power {noun}
Władza lokalna, scentralizowana, a obecnie, władza w rękach ludzi.
Local power, central power, now, people power.
Stało się to wszędzie, gdzie został użyty zwrot 'władza ludu'.
This has happened everywhere that the expression 'people's power' has been used.
Często są utrzymywane tylko dzięki użyciu siły, a władza armii jest ogromna.
They are often held together by force, and the army's power is great.
władza (also: zwierzchnictwo)
volume_up
dominion {noun} (authority)
królestwo jego królestwo wieczne, i władza jego od narodu do narodu.
his kingdom is an everlasting kingdom, and his dominion is from generation to generation.
Także i pozostałym bestyjom odjęta jest władza ich: bo długość żywota dana im była aż do czasu, a to do zamierzonego czasu.
And as for the rest of the beasts, their dominion was taken away: yet their lives were prolonged for a season and a time.
Zgotujcie przeciwko niemu narody, królów Medskich, książąt ich, i wszystkich hetmanów ich, ze wszystką ziemią władzy ich;
Prepare against her the nations, the kings of the Medes, the governors thereof, and all the deputies thereof, and all the land of their dominion.
władza (also: panowanie)
volume_up
lordship {noun} [Brit.]

Context sentences for "władza" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishZa bieżącą politykę zagraniczną musi być odpowiedzialna władza wykonawcza.
Operational foreign policy must be the responsibility of the executive.
PolishOprócz tego, że jest europejską władzą wykonawczą, ma prawo inicjatywy prawodawczej.
As well as being the European executive, it initiates legislation.
Polish30 lipca 2008 r. obecna władza pobiła mojego kolegę Dimitara Stoyanova.
On 30 July 2008 these incumbents beat up my colleague Dimitar Stoyanov.
PolishZ tego, co wiem, kontrola nad władzą wykonawczą jest wśród podstawowych zadań posłów do PE.
As far as I am aware, control over the executive is one of the fundamental tasks of MEPs.
PolishWiększości Rosjan podoba się silna władza - władza bezwzględna.
The majority of Russians like strong leadership - even ruthless leadership.
PolishW rzeczywistości, to co nazywamy naszymi rządami należy nazwać wampirzą władzą.
In fact, what we call our governments are vampire states.
PolishPaństwo znaczy mniej niż w przeszłości, zmniejsza się jego władza.
We are living in a more complicated and fragmented world.
PolishTaka władza nigdy nie powinna znaleźć się w rękach pojedynczej instytucji!
That should never lie with one institution alone!
PolishMusimy zdefiniować, czym jest "działanie jako władza ustawodawcza”.
We need to define what the 'legislative capacity' is.
PolishWładza ustawodawcza należy do jednoizbowego parlamentu składającego się z 300 członków wybieranych na okres 4 lat.
The 300 members of the single-chamber parliament are elected for a period of four years.
PolishObecna władza otwarcie ogranicza wszelką działalność polityczną oraz wolność prasy i mediów.
The current leadership is openly restricting all political activity and the freedom of the press and other media.
PolishW Portugalii prezydent wybierany jest w wyborach powszechnych na pięć lat, a sprawowana przez niego władza jest ograniczona.
The President, elected for a five-year term by universal suffrage, has limited powers.
PolishAle musimy wyciągać wnioski i wnioski musi wyciągnąć przede wszystkim władza na Ukrainie.
However, we must learn the lessons of this situation, and lessons must be learned, above all, by the authorities in Ukraine.
PolishCzwarta władza, którą stanowią media i prasa, jest istotnym narzędziem w przywracaniu standardów demokracji.
The fourth estate, that is the media and the press, are an important tool in restoring democratic standards.
PolishCzasami znajdują się oni w pułapce porachunków między terrorystami i fundamentalistami a władzą autorytarną.
They are sometimes trapped in the settling of scores between terrorists and fundamentalists and authoritarian powers.
PolishNajwyższy czas, aby władza ustawodawcza zaczęła działać, zamiast zrzucać całą odpowiedzialność na Trybunał Sprawiedliwości.
It is high time that the legislature acted, instead of handing all responsibility over to the Court of Justice.
PolishJesteśmy otwarci na ten proces, ale nadal musi nas przekonać władza wykonawcza, czyli inaczej mówiąc ministrowie.
We are open to this process, but the task of convincing us is still to be done by the executive, in other words the ministers.
PolishOtworzenie kanałów komunikacji z władzą musi iść w parze z odrzuceniem niedemokratycznego parlamentu w Mińsku.
Opening channels of communication with the authorities must go hand-in-hand with rejection of the undemocratic parliament in Minsk.
PolishI przyszedł strach na wszystkie, i rozmawiali między sobą, mówiąc: Cóż to za słowo, że z władzą i z mocą rozkazuje duchom nieczystym, a wychodzą?
And amazement came upon all, and they spake together, one with another, saying, What is this word?
PolishW rezultacie relacja między władzą a obywatelami jest o wiele lepsza, a demokaracja i kapitalizm zakwitły.
And in the end, there's better bargaining between the authorities and citizens, and democracies, capitalism -- everything else flourished.